Christelijke Basisschool De Wynroas

Ikeloane 10 9281 RB Harkema

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wynroas

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, bijvoorbeeld in verband met ziekte, studie, zwangerschap, zorg of bevalling, gaan we binnen onze mogelijkheden op zoek naar een vervangende leerkracht. We houden ouders van de betreffende groep(en) op de hoogte via Social Schools.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer geen invalleerkracht beschikbaar is kan een groep naar huis worden gestuurd.
Noventa heeft vastgelegd wat hiervoor de voorwaarden zijn. Wanneer dit aan de orde is, worden ouders 's ochtends vroeg op de hoogte gebracht. Waar dit echt problematisch is, verzorgt de school op verzoek opvang voor een enkele leerling. Hiervoor dienen ouders contact op te nemen met de schooldirecteur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Aan onze school werken mensen met een volledige baan en parttimers, er werken meer dan 20 leerkrachten.

Dit schooljaar wordt gestart met 230 leerlingen. De leerlingen van onze school zijn verdeeld over 10 groepen:

Groep 1a             14 (start schooljaar t/m september) + instroom

Groep 1b/2a         8 + 15  leerlingen + instroom

Groep 1c/2b         7 + 14 leerlingen + instroom

Groep 3               28 leerlingen

Groep 4/5a        17/8 leerlingen

Groep 5b               23 leerlingen

Groep 6               29 leerlingen

Groep 7               29 leerlingen

Groep 8a             20  leerlingen

Groep 8b             18 leerlingen  Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Totaal aantal lesuren:

groep 1 20 uur per week = 800 uur per jaar

groep 2 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 3 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 4 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 5 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 6 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 7 25 uur per week = 1000 uur per jaar

groep 8 25 uur per week = 1000 uur per jaar 

Totale onderwijstijd over 8 jaren: 7800 uur 


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

* Taal inclusief spelling

* Wo inclusief facultatief

* Lezen inclusief studievaardigheden en technisch- en begrijpend lezen

* Levensbeschouwing inclusief dagopening godsdienst, geestelijke stroming en Vreedzame School

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We zijn erop gericht dat alle kinderen zich zoveel mogelijk ontwikkelen naar hun mogelijkheden en talenten. Daarbij staat het welbevinden voorop. Natuurlijk dat van de leerling zelf, maar ook voor klasgenoten en leerkrachten moet De Wynroas een fijne en veilige plek zijn.
Waar dat kan op De Wynroas, maar soms past een andere setting beter. In overleg met de ouder(s)/verzorger(s) zoeken we samen naar een plek waar het best tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van hun kind. We hebben immers hetzelfde doel voor ogen: het beste voor ieder kind.

Structureel bieden we zorg aan leerlingen die extra tijd, aandacht en instructie nodig hebben. We werken daarbij handelingsgericht: We brengen in kaart wat een leerling nodig heeft, bedenken hoe we dit het beste kunnen bieden en bekijken na het aanbieden of de doelen voor leerling en leerkracht zijn behaald. Voor sommige leerlingen wordt een andere instructie ingepland, anderen krijgen bijvoorbeeld extra oefenstof. Soms kan er ook buiten de groep nog extra worden geoefend of uitgelegd door een leerkracht die hiervoor zorguren heeft. Naast extra zorg op de verschillende vakgebieden, kunnen we kinderen ook begeleiden bij hun werkhouding, taakaanpak of sociale vaardigheden.

Voor een aantal specifieke doelgroepen kunnen we terecht bij onze stichting Noventa. Bijvoorbeeld voor de kinderen met een buitenlandse achtergrond. Juf Machtelt Pietersma werkt als onderwijsassistent bij stichting Noventa om kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal te begeleiden. Ook op het gebied van (hoog)begaafdheid zijn er mogelijkheden vanuit stichting Noventa. Voor (hoog)begaafde leerlingen op scholen van Noventa is er vanaf groep 5 een bovenschoolse plusklas, 'De Mansarde'. De Wynroas zelf heeft een begaafdheidscoördinator; juf Ria. Meester Anne is op de vrijdagmorgen verantwoordelijk voor de praktische uitvoering. Zij denken en werken mee aan het aanbod voor kinderen met een voorsprong op meerdere vakgebieden. Soms gebeurt dit ook in groepsverband buiten de groep.

Naast alles wat we als school te bieden hebben kunnen we terugvallen op een netwerk van hulpinstanties. Vanuit het Gebiedsteam Achtkarspelen kan begeleiding en ondersteuning gevraagd worden bij bijvoorbeeld opvoedingsvraagstukken of vragen rond gedrag, zelfvertrouwen, faalangst, etc.
Verder kunnen de schoolarts en schoolverpleegkundige kunnen door ouders en school om advies worden gevraagd bij vragen over vrijwel alles: zicht, gehoor, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, opvoedingsmoeilijkheden, zindelijkheid, schoolverzuim, enzovoort. Verder hebben we regelmatig contact met fysiotherapeuten en logopedisten waar onze leerlingen onder behandeling zijn, voor vragen en adviezen.

In specifieke gevallen werken we ook samen met het Speciaal onderwijs, bijv. met Visio Haren, het expertisecentrum op het gebied van visuele beperkingen en met Kentalis, expertisecentrum op het gebied van gehoor- en taalontwikkelingsstoornissen.

Een gedetailleerde weergave van alle geboden (basis én extra) zorg is te vinden in ons document 'het Schoolondersteuningsprofiel' (SOP)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De gemeente Achtkarspelen werkt in de periode 2019-2023 aan de hand van de beleidsnota Koersen op Kansen. Binnen deze beleidsnota heeft de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een belangrijke plaats. De themagroep VVE van de gemeente Achtkarspelen wil zorgen voor een verbeterde startpositie van het jonge kind, en doelgroep peuters in het bijzonder, bij aanvang van de onderwijsloopbaan (groep 3). De themagroep houdt zich de komende jaren bezig met de volgende thema’s:

  • Het VVE-aanbod in Achtkarspelen voldoet aan de nieuwste kwaliteitseisen.
  • Uitbreiding van het project VVE Thuis. In 2021 doen minimaal 5 dorpen mee.
  • Doorgaande lijnen: door de partners worden gemeenschappelijke kaders op dorpsniveau vastgesteld en vormgegeven.
  • Deelname/bereik van de peuteropvang in Achtkarspelen is in 2022 minimaal 90% (stand 2018: rond de 80%).  

Terug naar boven