Basisschool De Regenboog

Steek 2 3372 XX Hardinxveld-Giessendam

  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We maken gebruik van de eindtoets van Route 8. Dit is een digitale toets die zich aanpast aan het niveau van de leerlingen en tegelijkertijd een goed beeld geeft van het niveau van de leerling. De uitslag van deze Route 8 eindtoets is een advies wat betreft het niveau van het voortgezet onderwijs.

Leerkrachten en ouders doorlopen een zorgvuldig proces bij de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Ze kijken samen naar de vorderingen van het kind. Ook de belangstelling en de inzet van het kind tellen mee. De school geeft vervolgens een advies voor het niveau van een vervolgschool. De ouders kiezen de school zelf en schrijven hun kind in. De eindtoets komt meestal daarna. Met die uitslag kan in bepaalde gevallen het niveau van de vervolgopleiding nog worden aangepast.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Regelmatig meten we de vorderingen bij taal, rekenen en wiskunde en lezen. Ook kijken we hoe de sociale vaardigheden zich ontwikkelen en of de kinderen zich veilig voelen op school. Dat meten doen we met toetsen bij de methodes, maar ook met landelijke toetsen (Cito). Zo kijken we of de basisvaardigheden op orde zijn. Met deze uitslagen kunnen we de resultaten van onze leerlingen ook vergelijken met de vorderingen in de klas en op landelijk niveau.

Na afname van de toetsen worden de resultaten bekeken door leerkrachten, intern begeleiders en directie. Samen passen ze de groepsplannen en individuele plannen aan voor de komende periode. De uitslagen kunnen ook aanleiding zijn om de gebruikte onderwijsmethodes te vervangen of aan te passen.

In de onderbouw worden de vorderingen van de leerlingen gevolgd met de "leerlijnen onderbouw". Daarmee kunnen we nauwkeurig bekijken welke ontwikkelingen we per ontwikkelingsfase mogen verwachten.

De scholen van TriVia helpen elkaar bij het verbeteren van de scores en van de kwaliteit van het onderwijs. Ze delen hun expertise op het gebied van gebruikte methodes en de juiste manieren van lesgeven. Het draait daarbij allemaal om onze leerlingen!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het Voortgezet Onderwijs.

Al in groep 7 wordt aan de ouders een voorlopig advies gegeven voor het niveau van een vervolgopleiding van hun kind. De periode dat het kind in groep 8 zit heeft meerdere momenten om te oriënteren op het voortgezet onderwijs.  Leerlingen en ouders bezoeken open dagen van het VO. Leerkrachten, leerlingen en ouders overleggen over de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. In groep 8 geeft de leerkracht een definitief advies voor het niveau van een vervolgopleiding.

Ouders gaan daarmee naar de VO- school van hun keuze om hun kind in te schrijven. In mei komt de uitslag van de eindtoets beschikbaar. Zo nodig wordt het advies van de basisschool aangepast. Dit laatste geldt niet voor 2020, omdat er toen (landelijk) geen eindtoets is afgenomen vanwege Corona-maatregelen.Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een kind dat goed in zijn/haar vel zit, kan komen tot leren en tot ontwikkelen. Onze school besteedt daarom veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Na iedere vakantieperiode besteden we extra aandacht aan de omgang met elkaar. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we een fijne klas zijn, dat we een prettige school hebben. Daar horen regels en afspraken bij, maar ook heel veel oefenen in de praktijk. De leerkrachten hebben een speciale scholing daarvoor gevolgd. Door middel van allerlei oefeningen leren de kinderen om elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. 

We doen dit ook omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). In het woord "samenleving" wordt meteen de aandacht gelegd op het woord samen, op wij met elkaar.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Welbevinden
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft  medio 2019  onze school voor het laatst bezocht. De rapportage van het bezoek van 2019 laat dan ook zien dat de school bij alle onderdelen voldoende scoort. Er wordt in de school voortvarend gewerkt aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 

Dankzij de invoering van de allernieuwste technologische middelen en methodes wordt het gemakkelijker om het onderwijs meer op het kind en diens ontwikkelingen af te stemmen.
De school besteedt veel aandacht aan de veiligheid en het welbevinden van de kinderen. Een kind komt pas tot leren als het zich prettig en comfortabel voelt op school en in de klas.

Onze school blijft zich voortdurend ontwikkelen. Wij volgen de nieuwste trends, technieken en inzichten. Dit vertalen wij in jaar- en meerjarenplannen. De inspectie heeft alle vertrouwen in de uitwerking van de onderdelen die in de jaarplannen en het schoolplan 2019-2023 vermeld zijn.

Terug naar boven