Rehobothschool

Schoolstraat 4 3371 AW Hardinxveld-Giessendam

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Een aantal leerlingen van groep 8 maakt in het najaar het Drempelonderzoek en alle leerlingen maken in het voorjaar de digitale Eindtoets. De digitale Eindtoets is een adaptieve toets, d.w.z. dat het niveau van de toets op meerdere momenten wordt aangepast op basis van de antwoorden van de leerlingen. Op deze manier kunnen alle kinderen een toets op hun eigen niveau maken. 

Het is belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen die het leren vrij gemakkelijk af gaat en voor kinderen waarbij het niet vanzelfsprekend is dat ze hoge cijfers halen. Daar zet onze school zich met grote deskundigheid en betrokkenheid voor in. Alle kinderen bepalen samen het resultaat van de school. Op basis van de gepubliceerde informatie kan een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Die kwaliteit is méér dan kale cijfers van testresultaten. Vanuit onze christelijke identiteit waarin we het leven zien als een geschenk van God en ieder kind als een uniek schepsel, moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen, zijn talenten kunnen ontwikkelen én mag ieder kind zijn zoals hij of zij is. De scholen van PCPO TriVia hebben een eigen kwaliteitskader opgesteld waarin bijvoorbeeld ook uitslagen van tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders en personeel meetellen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 worden in januari en juni bij de leerlingen de Cito-toetsen afgenomen om hun vorderingen op het gebied van rekenen, taal en (begrijpend) lezen te kunnen volgen. In de groepen 7 en 8 wordt ook de Cito-toets Engels afgenomen. We vergelijken de resultaten met de normen die de inspectie voor deze vakken heeft gesteld. We hebben ook schoolnormen voor alle TriVia scholen die hoger liggen dan de inspectienormen, waar de resultaten aan moeten voldoen. De gemiddelde scores van onze school liggen over het algemeen boven de inspectienormen en boven onze eigen norm. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de gesprekken met de ouders van groep 7 wordt in februari gesproken over de verwachtingen t.a.v. het schooladvies en wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Dit gesprek wordt in november van groep 8 voortgezet. Ook met leerlingen zelf vinden er gesprekken over de schoolkeuze plaats. In februari worden de schoolkeuzegesprekken gehouden en wordt een definitief schooladvies gegeven. Alle open dagen van het voortgezet onderwijs worden bijtijds bekend gemaakt. We hebben goede betrekkingen met het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een warme overdracht en er vindt regelmatig overleg plaats. We worden ook op de hoogte gehouden van de vorderingen van onze oud-leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale redzaamheid verstaan we de vaardigheid om je te handhaven in een complexe maatschappij als de onze. Hiervoor zijn heel wat sociale vaardigheden nodig. Het doel van dit vakgebied is om de kinderen te leren omgaan met eigen gevoelens en zich in te leven hoe andere mensen denken en voelen zodat ze zich bewuster worden van hun sociale handelen. Bijvoorbeeld: hoe los je een conflictsituatie op, hoe ga je om met anderen en hoe gedraag je je ten opzichte van de mensen om je heen? Voor dit vakgebied hebben we een methode: de Kanjertraining.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrouwbaar
  • Zorg dragen voor elkaar
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie houdt toezicht op het onderwijs dat wij op onze school geven. Dat vinden wij een goede zaak. Waar nodig nemen we de aanbevelingen mee in onze verbeterplannen voor de komende jaren. Tijdens het laatste inspectiebezoek in oktober 2021 heeft de school de waardering 'goed' gekregen. 

Terug naar boven