Rehobothschool

Schoolstraat 4 3371 AW Hardinxveld-Giessendam

 • Schoolfoto van Rehobothschool
 • Schoolfoto van Rehobothschool
 • Schoolfoto van Rehobothschool
 • Schoolfoto van Rehobothschool
 • Schoolfoto van Rehobothschool

Het team

Toelichting van de school

De meeste teamleden werken als groepsleerkracht. Een aantal leerkrachten werkt in deeltijd en heeft samen met een duo-collega de verantwoording over een groep. Er zijn veel juffen op onze school en ook heel wat meesters. Het belangrijkste kenmerk van al onze medewerkers is dat zij zeer betrokken zijn bij hun werk, d.w.z. bij hun leerlingen. We willen dat de leerlingen zich zo prettig voelen op school dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Alle medewerkers zorgen samen voor een goede sfeer. Dat merk je al bij de voordeur: het is gezellig in onze school. We doen ons werk met plezier!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De groepsleerkrachten geven les aan hun eigen groep, onderhouden de contacten met de parallelgroep (andere jaargroep) en zorgen voor de continuering van het onderwijs. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen uit hun groep. In de werktijd van fulltime werkende leerkrachten zit een gedeelte waarin zij niet-lesgebonden taken uitvoeren. Wanneer een leerkracht niet-lesgebonden taken heeft of op oudere leeftijd gebruik maakt van de duurzame inzetbaarheidsregeling, wordt het lesgeven overgenomen door een vervanger. We streven ernaar om dit voor elke groep een vast persoon te laten zijn. Bij ziekte en verlof proberen we deze mensen ook in te zetten.

Dikwijls is het moeilijk om een vervanger te vinden wanneer een leerkracht door ziekte of om een andere reden afwezig is. De school probeert mogelijke uitval van lessen hiervan tot een minimum te beperken. Wij hebben daarvoor o.a. de volgende maatregelen genomen:     

 • We maken gebruik van een vervangingspool van TriVia.
 • De school vraagt de duo-collega om in geval van nood in te vallen.
 • De school vraagt leerkrachten of onderwijsassistenten die bereid zijn in geval van nood in te vallen. 
 • Er wordt gebruik gemaakt van een protocol ‘noodplan vervanging leerkrachten’, waarin is vastgelegd hoe vervanging, het opdelen van groepen en het naar huis sturen van kinderen is geregeld.
 • Mocht er echt geen vervanger gevonden zijn, worden ouders/verzorgers tenminste één dagdeel vooraf schriftelijk geïnformeerd over extra verlof, zodat zij maatregelen kunnen nemen voor de opvang van hun kind.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs gaat uit van het werken in jaarklassen. De kinderen zitten met hun leeftijdsgenoten in één groep. Er zijn bij kinderen echter verschillen in interesse en ontwikkeling. Hier houden we rekening mee door o.a. te differentiëren in de instructie. Sommige kinderen hebben aan een korte instructie genoeg, anderen hebben juist een verlengde instructie nodig. Daarom maken we in de groepen 3 t/m 8 gebruik van de instructietafel. In de groepen 1 en 2 krijgen kinderen verlengde instructie in de zogenaamde kleine kring.

Ook in de verwerking van de leerstof zijn er verschillen: het ene kind maakt meer oefenstof dan het andere. In de groepen 5 t/m 8 wordt regelmatig gewerkt met een dag- of weektaak. Hierin is oefenstof opgenomen van diverse vakken die al eerder is aangeboden en nu zelfstandig verwerkt kan worden. De kinderen bepalen zelf in welke volgorde ze deze stof maken. In de dag-/weektaak wordt gedifferentieerd op niveau en in de hoeveelheid stof die een kind moet maken. Daarnaast zijn er in de taak ook keuzeopdrachten opgenomen waarbij het kind iets kan kiezen dat aansluit bij zijn interesse. Terwijl de kinderen aan hun taak werken, heeft de leerkracht gelegenheid om kleine groepjes leerlingen extra te begeleiden.  

We werken op school met diverse werkvormen om de kinderen geïnteresseerd en gemotiveerd te houden zoals coöperatieve werkvormen, bewegend leren en circuit. Tijdens het werken in een circuit werken de kinderen gedurende een dagdeel in kleine groepjes aan verschillende taken. Eén groepje werkt onder begeleiding van de leerkracht. De groepjes rouleren na 30-45 minuten. Zo zoeken we in ons onderwijs steeds naar manieren om aan te sluiten bij de interesse en ontwikkeling van kinderen en zoeken we naar mogelijkheden om kinderen voldoende ondersteuning te geven.

Een andere manier om aan te sluiten bij de interesse en ontwikkeling van de kinderen is het zogenaamde talentenuur. Gedurende 6 weken kunnen kinderen uit groep 5 t/m 8 1,5 uur per week een vak volgen waar zij talent voor hebben of waarin ze geïnteresseerd zijn. Denk hierbij aan fotografie, architectuur, techniek, schilderen, drama, sport, scheikunde. In de nabije toekomst willen we dit ook voor de groepen 1 t/m 4 gaan organiseren.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school willen we de leertijd effectief en efficiënt besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook plannen we weloverwogen voldoende leertijd voor de verschillende vakken zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. Onze school hanteert een continurooster. 

Huiswerk
De belangrijkste functie van huiswerk is dat uw kind zelfstandig leert plannen en werken. Het gaat hierbij om het maken van schoolwerk en het leren van lessen. In groep 5 wordt begonnen met het geven van huiswerk. In groep 6 krijgen de kinderen 1 x per week huiswerk. In groep 7 en 8 krijgen de kinderen 3 tot 4 x per week huiswerk mee. In verband met het meenemen van het huiswerk is een goede, stevige tas en een agenda verplicht.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Minder- en meerbegaafdheid
Voor leerlingen met een eigen leerlijn heeft onze school een eigen zorggroep, de zgn. Kameleongroep. Op meerdere vakgebieden hebben wij gespecialiseerde leerkrachten in huis. Voor hoogbegaafde leerlingen heeft onze school een plusgroep; ons bestuur heeft een bovenschoolse plusgroep voor de zeer hoogbegaafde leerlingen.

Gedragsproblematiek
Wij zijn een gecertificeerde Kanjerschool en hebben een gedragsspecialist in huis. Wij bieden onder schooltijd sociale vaardigheidstraining en faalangsttraining als extra zorg aan door speciaal daarvoor getrainde leerkrachten.

Fysieke beperking
Het schoolgebouw is toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Het gebouw is drempelvrij en heeft een lift en invalidentoilet. Voor kinderen met ernstige gehoor- of zichtproblemen wordt per kind naar de behoefte gekeken en wordt er zorg op maat geboden.

Dyslexie
Wij bieden leerlingen met dyslexie en dyslectische kenmerken een uur extra ondersteuning per week aan in de vorm van aangepast lesmateriaal en begeleiding van een onderwijsassistent, leerkracht en/of taal-/leesspecialist. Daarnaast bieden wij deze leerlingen de software van Bouw! en Letterster aan om hen bij de ontwikkeling van lezen en spellen te ondersteunen.

Schoolklimaat
Ouders typeren de Rehobothschool als een school met een prettige sfeer. Kinderen voelen zich aantoonbaar veilig en gaan met plezier naar school.

Ouderbetrokkenheid
Wij ervaren een grote betrokkenheid van en een goede samenwerking met ouders/verzorgers. We zien ook mogelijkheden om deze samenwerking verder uit te breiden, zodat deze nog verder ten goede komt aan de ontwikkeling van onze kinderen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school is gestart met 'Pitstop' om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling meer zorg nodig hebben. Het gaat om preventieve ondersteuning, d.w.z. dat leerlingen met lichte problematiek in een 1-op-1 situatie of in een klein groepje begeleid worden door de gedragsspecialist, zodat erger voorkomen kan worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen die moeite hebben voor zichzelf op te komen, leerlingen die moeite hebben met de scheiding van hun ouders, leerlingen die zich buitengesloten voelen, etc.

Ook zijn we sinds kort gestart met de Kameleon-groep Start voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong uit groep 1 en 2. In kleine groepjes krijgen deze leerlingen extra uitdaging aangeboden.

In de nabije toekomst willen we ouders nog meer betrekken bij de Kanjertraining. Door de waarden, afspraken en taal met elkaar te delen kunnen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen nog verder bevorderen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Jonge kinderen ontwikkelen zich op een andere manier dan oudere kinderen. Daarom hebben wij een visie op het jonge kind opgesteld. Samengevat ziet deze er als volgt uit:

Ieder kind is uniek, met eigen talenten en gaven. Wij hebben oog voor alle kinderen en scheppen een klimaat waarin elk kind zich veilig en gezien weet. Ieder kind krijgt zo de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. 

Spelend en zelf ontdekkend leren zijn belangrijke uitgangspunten voor onze visie op het jonge kind. Leeractiviteiten zijn gebaseerd op hoe kinderen zich ontwikkelen en we zoeken daarbij altijd naar de ‘zone van naaste ontwikkeling’: wat kunnen de kinderen op dit moment al en wat is het volgende stapje in hun ontwikkeling? Hierbij maken we gebruik van de leerlijnen zodat we zicht houden op hoe elk kind verder kan groeien.

We streven naar een rijke, uitdagende en dynamische leeromgeving. De leeromgeving bevat verschillende hoeken, die mede zijn bedacht en ontworpen door de kinderen. De hoeken zijn uitdagend en passend bij het thema, zodat kinderen er spelenderwijs veel leermomenten kunnen beleven.

Dat betekent dat leerkrachten voornamelijk de rol van coach en begeleider vervullen. We stimuleren op een positieve manier en proberen datgene uit de kinderen te halen wat erin zit. We laten kinderen eigen keuzes maken zodat ze ook leren zelf verantwoordelijk te zijn voor die keuzes en voor hun eigen daden.

Terug naar boven