GBS Fontanus

Kamillemeen 5 3844 HZ Harderwijk

 • Schoolfoto van GBS Fontanus
 • Goed onderwijs: gevoed door de Bijbel ontdekken kinderen hun talenten en groeien zij in Gods liefde.
 • Wij stimuleren kinderen om te werken met hun talent. Ervaar waar je sterk in bent en ontdek je talenten!
 • De opvoeding gebeurt thuis, op school én in de maatschappij! Op GBS Fontanus leert jong & oud van elkaar.
 • Relaties & seksualiteit, milieu & natuur, sport & voeding en welbevinden & sociale veiligheid naast rekenen en taal.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds 2015 wordt op onze school de landelijke CITO Eindtoets in groep 8 afgenomen. De resultaten van de school bevinden zich structureel boven de ondergrens die de onderwijsinspectie stelt. Op school worden de resultaten gebruikt voor evaluatie en/of bijstelling van het onderwijs. Daarnaast worden resultaten op leerlingniveau geanalyseerd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen wordt beoordeeld aan de hand van:   

 • het door leerlingen gemaakte dagelijkse werk;
 • de gegevens van observaties, verwerkt in observatieformulieren, vastgelegd in het systeem ‘Kijk’ (groep 1 en 2), ‘Zien’ (groep 3 t/m 8) of in ‘ParnasSys’;
 • door leerlingen gemaakte toetsen en overhoringen;
 • de toetsen van het leerlingvolgsysteem (Cito rekenen en wiskunde en taal voor kleuters, begrijpend en technisch lezen, spelling en rekenen); 
 • individuele toetsen en onderzoeken in het kader van Remedial Teaching;
 • de Entreetoets in groep 7 en de Cito Eindtoets in groep 8.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom naar het vervolgonderwijs

Na 8 jaar onderwijs trekken onze leerlingen verder naar verschillende scholen. Met een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Harderwijk, Ermelo en Amersfoort is er goed contact over leerlingen die daarheen vertrekken. Dit contact houdt in de toezending van leerlingengegevens en afspraken (warme overdracht) voor een goede overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. We doen ons best om onze leerlingen zo goed mogelijk op het voortgezet onderwijs voor te bereiden en hen passend te adviseren.

De meeste leerlingen gaan naar:

 • Christelijk College Nassau-Veluwe (HAVO en VWO) Stationslaan 26, 3842 LA, Harderwijk  
 • Morgen College (VMBO Basis en Kader) – De Sypel 2, 3842 AE, Harderwijk                
 • Morgen College (VMBO TL en Tl-Top) - Westeinde 31, 3844 DD, Harderwijk  
 • Christelijk College Groevenbeek (VMBO, HAVO/ VWO) Paul Krügerweg 44/50, 3851 ZJ Ermelo 
 • Geref. Scholengemeenschap Guido (VMBO, HAVO/VWO) Paladijnenweg 251, 3818 DH Amersfoort Postbus 401, 3800 AK, Amersfoort

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in januari 2016 een bezoek gebracht aan onze school. Daarbij is geconstateerd dat het onderwijs op onze school in orde is. Het didactisch handelen van leerkrachten is goed. Ook de kwaliteitscultuur kreeg een goede beoordeling. We zijn een professionele organisatie met mensen die hun vak verstaan!

We maken op school werk van onze kwaliteit. We werken planmatig aan de verbeteringen van ons onderwijs. Ook ouders en leerlingen worden door middel van vragenlijsten bij de kwaliteit van ons onderwijs betrokken. In ons schoolplan verwoorden we onze plannen steeds voor vier jaar. Deze plannen worden jaarlijks uitgewerkt in het jaarplan. Ook vinden en frequent klassenbezoeken en gesprekken met de leerkrachten plaats.

Zo bewaken we de kwaliteit van het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en beleid m.b.t. de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven