GBS Fontanus

Kamillemeen 5 3844 HZ Harderwijk

  • Schoolfoto van GBS Fontanus
  • Goed onderwijs: gevoed door de Bijbel ontdekken kinderen hun talenten en groeien zij in Gods liefde.
  • Wij stimuleren kinderen om te werken met hun talent. Ervaar waar je sterk in bent en ontdek je talenten!
  • De opvoeding gebeurt thuis, op school én in de maatschappij! Op GBS Fontanus leert jong & oud van elkaar.
  • Relaties & seksualiteit, milieu & natuur, sport & voeding en welbevinden & sociale veiligheid naast rekenen en taal.

Het team

Toelichting van de school

Directiestructuur

De locatiedirecteur is Petra Veefkind. Ze is integraal verantwoordelijk op de school. Een locatiedirecteur (LD) heeft een lokale en een bovenschoolse taak. Wat betreft de lokale taak is de locatiedirecteur het aanspreekpunt en de onderwijskundig leider van de school. Zij is budgetbeheerder uitvoerder van het personeelsbeleid. Zij is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de administratieve taken in de school. Samen met de Identiteitscommissie (IC) draagt zij zorg voor de uitvoering van het lokale toelatingsbeleid van leerlingen. Wat betreft de bovenschoolse taken: bovenschools hebben de directeuren zitting in een managementteam. Dit team staat onder leiding van het College van Bestuur. 

Bovenschoolse organisatie

De Fontanus hoort bij de CorDeo scholengroep. CorDeo bestaat sinds 1 januari 2017 als gevolg van een fusie van de verenigingen HAAL en Veluwe Plus.  

College van bestuur (CvB)

Het CvB van CorDeo scholengroep vormt het bevoegd gezag van 18 basisscholen te weten: De Verbinding te Almere, De Regenboog te Amersfoort, Het Zwaluwnest te Amersfoort, De Horizon te Hoogland, De Parel te Amersfoort, ’t Schrijvertje te Apeldoorn, Pieter Jongelingschool te Arnhem, De Bron te Barneveld, De Triangel te Ede, De Fontanus te Harderwijk, De Wegwijzer te Hilversum, Het Christal te Leusden, De Open Kring te Nijkerk, De Plantage te Veenendaal, In de Lichtkring te Zeewolde, De Bongerd te Zutphen, De Morgenster te Amsterdam en SBO De Werf te Amersfoort. Het College van Bestuur wordt gevormd door Arrien Boes. Annet Wilts is bestuurssecretaresse. Mailadres: info@cordeoscholen.nl. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Burg. de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden. Telefoon: 033-4324258.

Raad van Toezicht (RvT)

De RvT houdt toezicht op het werk van het College van Bestuur. De RvT-leden worden verkozen door de ledenvergadering van CorDeo scholengroep. De RvT-leden zijn: Eric van der Graaf (voorzitter), Pim Boven, Rolf Robbe en Carmen Zwarteveen.

Lidmaatschap CorDeo scholengroep

Leden van de Christelijke Gereformeerde kerk, Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) en de  Nederlands Gereformeerde kerk kunnen lid worden van de schoolvereniging CorDeo. Via de plaatselijke ledenvergadering hebben zij inspraak in het beleid van CorDeo scholengroep. De Algemene Vergadering, die bestaat uit afgevaardigden van de lokale leden van de identiteitscommissie, bepaalt het beleid van de vereniging. De contributie voor 2020 is door de ledenvergadering vastgesteld op € 37,50 per jaar. Als per automatische incasso wordt betaald, geldt een korting van € 2,50 en is het bedrag € 35,- per jaar.

Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding (minimaal 2 leden van elke geleding). De MR overlegt met de LD en/of de schoolcommissie over zaken waar zij medezeggenschap over heeft. Regionaal functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor de GMR is het CvB de gesprekspartner. Het e-mailadres van de GMR is  alie.meyvogel@kpnmail.nl (secretaresse Alie Meyvogel). Zowel de MR als de GMR hebben het recht op initiatief, het recht op instemming en het recht op advies. In de bijbehorende reglementen is vastgelegd op welke terreinen de genoemde rechten gelden.

Identiteitscommissie

Elke school heeft een identiteitscommissie (IC). De IC nodigt periodiek de ouders uit voor een plaatselijke ledenvergadering. Een afgevaardigde van de IC is stemgerechtigd lid van de algemene vergadering (AV) van CorDeo scholengroep. Deze AV wordt twee maal per jaar gehouden. De locatiedirecteur woont als adviseur de vergadering van de IC bij.

CorDeo OnderwijsPunt

CorDeo OnderwijsPunt is per 1 augustus 2017 ontstaan door de overname van zorgfederatie Kompas door CorDeo scholengroep. Onder CorDeo OnderwijsPunt vallen ambulant begeleiders, orthopedagogen en leerkrachtcoaches en wordt aangestuurd door Dianne van Muijen. CorDeo OnderwijsPunt levert diensten aan de scholen, bijvoorbeeld in de vorm van orthopedagogen en ambulant begeleiders. Samen streven we naar goed en passend onderwijs op- en door de school zelf, zodat het aantal verwijzingen naar speciaal (basis)onderwijs wordt beperkt en kinderen in hun eigen omgeving thuisnabij onderwijs kunnen volgen. Ook kan trajectbegeleiding worden ingezet om leerkrachten te ondersteunen bij hun werk met zorgleerlingen. Het algemene e-mailadres hiervoor is passendonderwijs@cordeoscholen.nl. 

Het team van de school

Op de school is er een gemotiveerd en deskundig team werkzaam. Het team van de school bestaat uit 16 medewerkers, met een totale omvang van ongeveer 9 FTE. Op de school werken er vijftien vrouwen en één man. De personeelsleden zijn divers qua ervaring en leeftijden. Het team heeft verschillende specialisaties en willen zich blijven ontwikkelen. De teamleden leren van en met elkaar, bezoeken elkaars lessen en volgen scholing. De teamleden zetten zich betrokken en met plezier in. Het ziekteverzuim is laag. Er werkt een team om trots op te zijn!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij een vervangingspool (CorDeo). Bij ziekte of afwezigheid wordt de pool ingeschakeld, of wordt er aan een parttimer gevraagd om meer te werken. In het achterliggende jaar is dit steeds weer gelukt en zijn er geen leerlingen naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de school hanteren we verschillende groeperingsvormen. 

De kleutergroepen

In de kleutergroepen hebben we gekozen voor heterogene groepen. Er zijn twee groepen 0,1,2, namelijk de Kikker- en de Vlindergroep. Op deze manier verdelen we de leerlingen die instromen en kunnen we de leerlingaantallen gelijk maken. We maken met plezier gebruik van de positieve bijkomstigheden van een heterogene groep. De groten helpen de kleinen. De kleinen leren van de groten. De organisatie in beide groepen is goed op elkaar afgestemd.

De groepen 3, 7 en 8

Vanwege het leerlingenaantal en specifieke groepsfactoren zijn dit jaar de groepen 3, 7 en 8 enkele groepen. Er is veel aandacht voor de basisvakken rekenen, lezen en taal, omdat het belangrijk is om aan een goede en stevige basis te werken.

De groepen 4, 5 en 6

De groepen 4, 5 en 6 zijn dit jaar verdeeld in de combinatiegroepen 4/5 en 5/6. Onze leerkrachten hebben ervaring met het werken in combinatiegroepen. Op maandag en dinsdag zijn de groepen 4, 5, en 6 als enkele groep bij elkaar. Er is steeds een goede afstemming over het lesstofaanbod.

De flexgroep

In de flexgroep komen kinderen uit de midden- en bovenbouw bij elkaar voor een aanbod op maat. Hier werken we groepsdoorbrekend.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De basis van passend aanbod
Ons onderwijs is gericht op individuele groei. We kijken voor ieder kind wat het nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Bij het ene kind vraagt dat een andere aanpak dan bij het andere kind. Zo geven we passend onderwijs. 

Bij het bieden van passend onderwijs gaan we uit van handelingsgericht werken. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. We zoeken vooral naar de mogelijkheden die een kind heeft. Het zelfvertrouwen dat hierdoor ontstaat, is een belangrijke stimulans in het leerproces. Om het aanbod tot zijn recht te laten komen vinden wij het belangrijk dat de totale omgeving betrokken is. De leerkracht, de leerling en de ouders dragen allemaal op hun eigen wijze bij aan de ontwikkelruimte van de leerling.
Wanneer we binnen het reguliere traject niet voldoende ondersteuning kunnen bieden aan het kind, verdiepen we het aanbod. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden die in dit hoofdstuk verder worden toegelicht.

Volgen van de ontwikkeling van de kinderen
De voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen wordt beoordeeld aan de hand van observaties en toetsen. In het hoofdstuk 'ontwikkeling van leerlingen' is hierover meer informatie te vinden.

De uitslag van de toetsen per leergebied wordt gebruikt om de digitale weektaak per leerling (www.klasseplan.nl) in te vullen. In elke groep wordt per vak in drie niveaus gewerkt: de basis, intensief en meer lesstof. Alle kinderen moeten in principe de basisstof aangeboden krijgen en verwerken, maar sommige kinderen kunnen extra lesstof aan, waar andere intensieve begeleiding én aangepaste lesstof nodig hebben.
Elke leerkracht houdt, door observatie, gesprekjes en verdere contacten, er steeds zicht op of de kinderen zich prettig voelen op school. Waar dat niet het geval is, wordt in overleg met ouders gezocht naar oplossingen. Daarbij kunnen collega’s en andere instanties ingeschakeld worden. Soms zal aan ouders geadviseerd worden externe hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij jeugdhulpinstellingen.

Kinderen zijn stuk voor stuk uniek, ieder met zijn eigen individuele mogelijkheden. Het is belangrijk om aan deze individuele mogelijkheden zoveel mogelijk tegemoet te komen.

De leerkracht houdt veel gegevens bij. Voor elke leerling wordt een leerlingendossier (voornamelijk digitaal in ParnasSys) bijgehouden. Daarin worden alle relevante gegevens met betrekking tot het functioneren van de leerlingen opgeslagen: behaalde leerresultaten, toetsgegevens, onderzoeksverslagen, notities van gesprekken en verslagen van speciale begeleiding.

Speciale zorg

Interne begeleiding
De Interne Begeleider (IB’er) is de coördinator van en het aanspreekpunt voor de leerkrachten met betrekking tot de leerlingenzorg. Zij organiseert de zorgverbreding en heeft gesprekken met leerkrachten over de voortgang van de leerlingen. Zij bewaakt de uitvoering van de afgesproken activiteiten op het gebied van de leerlingenzorg en de informatie naar de ouders. Zij coördineert de leerlingen-en groepsbesprekingen. De groepsleerkracht blijft de eerstverantwoordelijke én aanspreekpunt voor ouders met betrekking tot de zorg voor zijn/haar leerlingen. De IB'er fungeert als coach van de leerkracht. Zij onderhoudt ook de contacten met een netwerk van IB’ers van CorDeo scholengroep en begeleidende instanties.

Leerlingvolgsysteem
Op vaste momenten in het jaar, volgens de zogenoemde toetskalender, worden de leerlingvolgsysteem (LVS) -toetsen vanaf eind groep 1 afgenomen. Na verwerking van de gegevens worden de resultaten op een leerlingenvergadering besproken. De uitkomsten tonen het tempo en de hoogte van de didactische ontwikkeling in de voorafgaande periode aan. Kinderen die onder een bepaald niveau (D of E) hebben gescoord krijgen speciale aandacht, vaak in de vorm van een handelingsplan. Leerkrachten stellen na elke Cito-toets (twee keer per jaar in februari en juni) een groepsplan op. Dat is een plan voor de hele groep waarin alle kinderen in drie niveaus worden ingedeeld. De leerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte worden zoveel mogelijk geclusterd in drie niveaugroepen (basis, intensief, meer) per leerjaar. Onder leiding van de IB'er worden de doelen in deze groepsplannen vastgesteld. Op de rapport/zorggesprekken zal met de ouders worden gecommuniceerd, indien van toepassing, welke hulp óf verrijkingsstof aan het kind zal worden aangeboden. Ouders mogen leerkrachten altijd actief op inhoud en voortgang van de begeleiding bevragen.

Remedial teaching
Als de ontwikkeling van een leerling zorgen geeft door een nogal lage - of juist heel hoge - score, kan de betreffende leerkracht hulp bij de IB'er of de Remedial Teacher (RT'er) vragen. Er kan nader onderzoek nodig zijn. Dit wordt dan meestal door de RT'er gedaan, buiten de groep. De RT'er zoekt naar de oorzaak van de problemen en stelt eventueel samen met de leerkracht een handelingsplan op. Dit wordt zo veel mogelijk in de groep uitgevoerd, maar de RT'er houdt de vinger aan de pols en is beschikbaar voor hulp. Als tot extra hulp voor leerlingen besloten wordt, brengt de leerkracht de ouders daarvan op de hoogte. Veelal wordt de gang van zaken dan op een 20-minuten-zorggesprek met hen door genomen.

Op de Fontanus wordt ernaar gestreefd om elk kind op zijn of haar eigen manier tot bloei te laten komen.

Beleidsplan hoogbegaafde leerlingen
Er zijn leerlingen die in staat zijn om naast de basisstof verdiepend en verrijkend bezig te zijn op diverse terreinen. De laatste jaren is er voor deze meerbegaafde leerlingen meer aandacht gekomen. Ook voor deze leerlingen willen wij als school een ononderbroken lijn ontwikkelen. Ons onderwijsaanbod moet ook afgestemd zijn op de mogelijkheden van deze leerlingen. Dit impliceert extra zorg voor hen. Er is een beleidsplan hoogbegaafde leerlingen opgesteld, met als doel:

- een systematische aanpak in het werken met hoogbegaafde leerlingen ontwikkelen;
- zorgen voor aansluiting bij de leereigenschappen van deze leerlingen;
- het voorkomen van – en indien nodig het behandelen van - onderpresteren, faalangst en relationele problemen.

Voor de realisering van bovenstaande doelen gebruiken we een protocol voor het signaleren en diagnosticeren van hoogbegaafde leerlingen.
In dit protocol is een vaste procedure opgenomen die aansluit bij de huidige zorgstructuur bij ons op school. De inbreng van ouders is hierbij belangrijk. Zij kennen hun kind het beste.

In de afgelopen jaren hebben we als schoolteam naast de theoretische scholing ook praktische stappen genomen. Eén keer per jaar wordt in alle groepen de signaleringslijst SIDI-R afgenomen. De uitkomst hiervan geeft mogelijk een signaal af dat er sprake is van een hoogbegaafde leerling (signaleringsfase). Deze leerling wordt nauwkeuriger geobserveerd en besproken met de intern begeleider en op de leerlingenvergaderingen. Soms wordt de leerling op een hoger niveau getoetst (diagnosefase). Als uit de diagnose blijkt dat het hier gaat om een hoogbegaafde leerling, wordt de begeleiding erop aangepast (uitvoeringsfase), bijvoorbeeld door het aanpassen van de instructie, door de lesstof te compacten en/of te verrijken of door het versneld aanbieden van de lesstof.

Flexgroep
Op de Fontanus willen we tegemoetkomen aan de mogelijkheden en verschillen van de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. Voor leerlingen met een hoge cognitie vraagt dit om een andere aanpak. Deze leerlingen hebben, naast het basisaanbod, baat bij verrijking en verdieping. Daarnaast willen we hen zoveel mogelijk ondersteunen bij het ontwikkelen van hun leerstrategieën, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het leren leren. Om leerlingen extra te kunnen ondersteunen waar ze dat nodig hebben werken wij met een flexgroep, waarmee wij flexibel zijn in duur, omvang en doelgroep. Wij denken hierbij ook na over een specifiek aanbod voor meer praktisch ingestelde leerlingen.

Er is op dit moment een groep voor leerlingen uit groep 3+ 4+ 5 (45 minuten per week) en een groep voor de leerlingen uit groep 6+7+8  (75 minuten per week). In een flex-groep kunnen onder andere meer-en hoogbegaafde leerlingen met elkaar werken aan verdiepende activiteiten.

De flexgroep heeft verschillende doelen:
De leerling wordt uitgedaagd om zich cognitief verder te ontwikkelen, maar ook om samen te werken met anderen. Dit laatste doet ook een beroep op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De thema’s van 'samen op aarde' die in de groep behandeld worden, vormen uitgangspunt voor de verdieping. 

Er is veel aandacht voor het ‘leren leren’, de ‘mindset’ en het proces. Ondertussen blijft de aandacht voor de leerlingen binnen het reguliere klassenverband volop bestaan. De eigen leerkracht en de flexgroep-leerkracht hebben regelmatig overleg over de leerling en zijn/haar handelingsplan. De flexgroep-leerkracht geeft aanbevelingen voor in de klas.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Sommige kinderen vertonen gedrag waardoor men op school merkt dat het niet zo goed met een leerling gaat. Deze kinderen zijn soms stil en teruggetrokken óf juist druk en moeilijk aan te sturen. Anderen zijn verdrietig, boos of angstig omdat bijvoorbeeld hun ouders gescheiden zijn, opa of oma is overleden of omdat ze op school gepest worden. Wat de oorzaak ook is: er zijn leerlingen die niet optimaal functioneren. Voor deze leerlingen is er vanuit de gemeente een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar.

U kunt terecht bij het School Maatschappelijk Werk (SMW) met vragen over de sociaal-emotionele en gedragsmatige ontwikkeling van uw kind. De schoolmaatschappelijk werker neemt contact op met ouders als dit wenselijk of nodig is. Op school is er een Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT is een overleg van een aantal organisaties (waaronder schoolbegeleidingsdiensten, Bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, en de school die de leerling heeft aangemeld) over zorg aan kinderen met sociaal-emotionele problemen en hun ouders.

CorDeo Onderwijspunt
Als we er als school niet uitkomen, kan hulp gevraagd worden bij CorDeo Onderwijspunt. Onderwijspunt is onderdeel van de CorDeo scholengroep. Onder leiding van Dianne van Muijen worden ambulant begeleiders, orthopedagogen en leerkrachtcoaches aangestuurd. Samen streven we naar goed en passend onderwijs op en door de school zelf, zodat het aantal verwijzingen naar speciaal(basis) onderwijs wordt beperkt en kinderen in hun eigen omgeving ‘thuisnabij’ onderwijs kunnen volgen. Een didactisch en/of psychologisch onderzoek, of een nader specifiek onderzoek, leidt dan veelal tot de goede hulpverlening. De rapportage van het onderzoek en de voorgestelde hulpverlening worden met ouders besproken.

Ambulante begeleiding
Voor ondersteuning van de leerkracht kan ook hulp gevraagd worden bij CorDeo Onderwijspunt of bij meer gespecialiseerde instellingen. Zo kan gebruikgemaakt worden van de specifieke kennis van leerkrachten van het speciaal basisonderwijs of aanverwante instellingen.

Speciaal (basis)onderwijs
Als alle extra zorg niet voldoet, en wij op school geen mogelijkheden meer zien om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van een leerling, kan – na overleg met de ouders - doorverwezen worden naar het Speciaal (Basis)onderwijs. De intern begeleider doorloopt dit proces in nauw overleg en goede samenwerking met de ouders en met alle betrokken externe partijen.

Aanname van leerlingen met een beperking – Passend Onderwijs
De wet met betrekking tot het Passend Onderwijs bepaalt dat alle kinderen recht hebben op onderwijs. Daarmee kan elke leerling een plek in het (speciaal) basisonderwijs krijgen. De aanvraag wordt gedaan door de ouders van de betreffende leerling. Hoe gaan we daar als school mee om? Kinderen met een beperking zijn welkom op onze school. Als voorwaarde geldt dat ouders hun kind eerst aanmelden bij Zeeluwe voor een onafhankelijk onderzoek met de vraag of hun kind toelaatbaar is voor speciaal onderwijs. Hiervoor zijn landelijke criteria opgesteld. Zeeluwe doet uitspraak op grond van een door de ouders aangeleverd dossier en eigen expertise. Bij een positieve beschikking kunnen de ouders dan kiezen voor een school, zowel een speciale basisschool als een reguliere. Als ouders ervoor kiezen hun kind bij ons aan te melden is een protocol van toepassing, te vinden op onze website.

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. Toch willen wij als school –waar we kunnen- ook hierin een stimulerende rol spelen.  Dit dragen we, zoals u eerder in deze schoolgids heeft kunnen lezen, bijvoorbeeld uit door een Gezonde School te zijn.

GGD
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland werkt preventief aan de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen  en jongeren van 0-23 jaar. Dit vindt gedeeltelijk plaats via de scholen. Elke school heeft daarom een vast Jeugd Gezondheids Zorgteam. 

In groep 2 voert de GGD een preventief gezondheidsonderzoek uit bij alle kinderen. Dit onderzoek vindt in principe op school plaats. Na afloop krijgt u een schriftelijk verslag met de bevindingen. Zo nodig krijgt u een uitnodiging voor een vervolgafspraak met de jeugdverpleegkundige of –arts. Daarnaast kunt u bij vragen ook zelf contact opnemen met de GGD. Meer informatie over diverse onderwerpen vindt u op de website: www.ggdmn.nl.

Leerlingen in groep 6 worden tijdens de gymles gewogen en gemeten om hiermee hun groeiontwikkeling te volgen. Indien er bijzonderheden zijn, wordt hierover contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

GGD Noord-en Oost-Gelderland
Postbus 3, 7200 AA  Zutphen | ggd@ggdnog.nl
Tel.: 088-443 30 00 |Oosteinde 17,
Harderwijk | www.ggdnog.nl

Bij ons op school wordt vier keer per jaar een inloopspreekuur gehouden. Ouders kunnen terecht voor vragen rond opvoeding, ontwikkeling, groei, oren en ogen. Ook kunnen ouders dagelijks bij het CJG terecht tijdens hun inloopspreekuur.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met Stichting Christelijke Peuterspeelzalen Harderwijk. In de school is er een Peuterspeelzaal (Benjamin) gevestigd. Meer informatie hierover is te vinden bij: https://www.skh-harderwijk.nl/

Terug naar boven