Basisschool Willem Alexander

Veldkamp 33 3843 BG Harderwijk

Schoolfoto van Basisschool Willem Alexander

Het team

Toelichting van de school

De bemensing van het bestuursbureau van VCO is in deze getallen meegenomen.
Daardoor kloppen de getallen voor de school niet meer.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij spannen ons maximaal in om de lessen bij afwezigheid van een leerkracht doorgang te laten vinden.
- Er wordt een invaller gezocht;
- Er wordt een beroep gedaan op een collega die in deeltijd werkt;
- De onderwijsassistent komt voor (een deel van) de groep te staan;
- Een stagiaire wordt gevraagd (een deel van) de groep die dag op te vangen. Een deel van de groep gaat dan bij voorkeur naar de parallelgroep;

Indien dit niet lukt zijn er nog de volgende mogelijkheden:
- Wanneer er wel vervanging is voor bv. de onderbouw is maar niet voor de bovenbouw, dan schuift een onderbouwleerkracht door naar boven en de vervanger komt in de lagere groep;
- Een groep wordt verdeeld over een aantal andere groepen. De leerlingen krijgen voorafgaand een (werk)instructie, zodat zij die dag gericht aan het werk kunnen;
- De ouders worden verzocht om hun kind thuis te houden. Is dit tijdig bekend dan ontvangt u een schriftelijk verzoek hiertoe. Mocht u geen opvang voor uw kind kunnen vinden, dan vangen wij hem/haar in een andere groep op.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De twee kleutergroepen zijn gecombineerde groepen 1/2, daarmee verdelen we de jongste en oudere kleuters over de groepen. De oudere leerlingen zijn mentor voor de jongere. De instromers worden verdeeld over de beide groepen, deze worden daarmee ongeveer even groot.

De groepen 3, 7 en 8 zijn dit schooljaar enkele groepen. De groepen 4/5 en 5/6 zitten dit jaar in een combinatiegroep. 

Groepssamenstelling schooljaar 2020-2021:

Groep 1/2 A - Juf Francisca (ma-di-do-vr), Juf Carola (wo)
Groep 1/2 B - Juf Jacobine (ma-di), Juf Rosalie (wo-do-vr)
Groep 3 - Juf Tineke
Groep 4/5 - Juf Geraldine
Groep 5/6 - Juf Elise (ma-di), meester Alexander (wo-do-vr)
Groep 7 - Juf Judith (wo - do), Juf Germanda (ma-di-vr)
Groep 8 - Juf Gerlinde (ma-di-vr), Juf Brigitta (wo-do). 

 Juf Carola (onderwijsassistenten) is op alle dagen aanwezig. 

juf Belinda ( onderwijsassistent ) is op de dinsdag en donderdag aanwezig.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De ochtend: 

8.20-8.30       leerkracht staat bij de deur en begroet de leerlingen

8.30-9.00       leerlingen spelen op de plek die ze al gekozen hebben op het planbord 

8.55               leerkracht geeft signaal dat het bijna tijd is om op te ruimen 

9.00               zingen liedje opruimen, leerlingen ruimen op en maken een kring               

                     hulpjes van die dag naast de leerkracht 

9.00-9.30       kring christelijke liedjes zingen/bidden en evt. bijbelverhaal ‘Kind op Maandag’ 

9.30-10.30     spelen / werken: ontwikkelingsmaterialen uit de kasten kiezen

10.30-10.45   pauze: eten en drinken. Kinderen halen hun tas uit de gang. Voordat ze beginnen zingen wij een liedje naderhand tas   

                     opruimen. 

10.45-11.00   Kringactiviteit. 

11.00 - 11.15 Kiezen op het planbord voor 's middags 

11.15  -12.15 buiten spelen, kinderen halen hun jas uit de luizenzak en gaan naar buiten, leerkracht neemt sleutel mee van schuur en haalt                         speelgoed eruit hulpjes mogen als eerste kiezen

12.15 - 13.00 leerkracht klapt in de handen en ruimt met de leerlingen het speelgoed op         

                     leerlingen gaan in de rij met de leerkracht naar binnen, leerlingen nemen hun tas mee naar de klas en zetten hun stoelen op de                       plek voor lunch.                                                       

De middag: 

13.00 -13.30  leerlingen spelen op de plek die ze al gekozen hebben op het planbord 

                     zingen liedje opruimen, leerlingen ruimen op en maken een kring               

13.30 -13.45  kringactiviteit: zie weekplanning 

13.45 -14.15  buiten spelen , zie ochtendprogramma 

14.15 -14.30  voorlezen , danken, stoelen op de tafel bij de plek waar ze gekozen hebben                            

                     En leerlingen gaan in de rij met de leerkracht naar buiten                            

                     BSO kinderen blijven in de hal wachten tot zij door de chauffeur van de taxi worden opgehaald      

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze daltonschool werken de leerlingen met een taak. Dit begint in de onderbouw met met een dagtaak en breidt zich uit naar een weektaak en een periodetaak. De genoemde tijden zijn een richtlijn. In de bovenbouw is alle tijd 'daltontijd', waarbij kinderen aan hun taak werken. Op het instructiebord is zichtbaar op bij welke instructiemomenten de leerlingen worden verwacht, dit wordt veelal vormgegeven in een 'kwartiertjesrooster'. De onderwijstijd per vakgebied kan dus ook per leerling verschillen. 

* In groep 3 wordt lezen en taal geïntegreerd. 

* Bij wereldoriëntatie werken we thematisch met de methode Topondernemers. In deze thema's worden ook ander vakgebieden zoals taal, lezen en creatieve vorming geïntegreerd. 

* Het accent van lezen verschuift van technisch lezen naar begrijpend en studerend lezen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Iedere school is in bezit van een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit document staat omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. U kunt het SOP vinden op onze schoolwebsite. In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning de school kan bieden. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Bij de HGW-aanpak kijken we niet naar “wat een kind heeft”, maar naar “wat het kind nódig heeft”. Hierbij is samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk onderdeel. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen.  Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen tussen kinderen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging worden gemaakt. Kern hiervan is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra ondersteuning past binnen de basisondersteuning die de school kan bieden.

Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.:
- Kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden?
- Blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd?
- Is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht?

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE op de Willem Alexander

Op de Willem Alexanderschool werken we nauw samen met peuterspeelzalen die voorschoolse educatie aanbieden. Van de leerlingen die VVE programma’s hebben doorlopen, ontvangen wij een warme overdracht met de IB’er van de peuterspeelzaal en ook de ouders van de leerling. Zo weten wij op voorhand dat de desbetreffende leerling extra aandacht nodig heeft om voor een goede aansluiting op de basisschool te zorgen.  

Door middel van ons observatiesysteem BOSOS volgen wij alle leerlingen in de onderbouw nauwgezet. Ook op basis van deze gegevens wordt er ingezet op de leer- en ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen.  Bij VVE leerlingen wordt daarnaast 3 keer per jaar het observatiesysteem KIJK ingevuld. 

Al deze informatie wordt gebundeld, waardoor we beredeneerd kunnen voortpakken op de reeds ingezette aanpak. Een greep uit wat we als school kunnen bieden:  

Leerlingen krijgen RT buiten de klas in kleine groepjes, in de klas worden ze door de groepsleerkracht extra begeleid op de gebieden die aandacht behoeven en vanaf januari in groep 2 volgen ze het programma BOUW. Dit is een computerprogramma ter ondersteuning bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn.  

Door gebruik te maken van deze ondersteuning, waarborgen we de doorgaande ontwikkelingslijn en sluiten we aan bij het aanbod van de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf.  

Terug naar boven