Basisschool het Baken

Vollenhovemeen 29 3844 NC Harderwijk

  • Schoolfoto van Basisschool het Baken
  • Schoolfoto van Basisschool het Baken
  • Schoolfoto van Basisschool het Baken
  • Schoolfoto van Basisschool het Baken
  • Schoolfoto van Basisschool het Baken

Het team

Toelichting van de school

Directie: Moniek Zonneveld-Bosch

Onderbouw coördinator: Remko Steenbergen

Midden- Bovenbouw coördinator: Marinka Lunenborg

Intern Begeleider: Aukje Sinte Maartensdijk

Rekenspecialist: Mattijs ter Veen

Gedragsspecialist: Marinka Lunenborg

Specialist coöperatieve werkvormen: Christel Ijdema

Specialist kinderen met ontwikkelingsvoorsprong: Jowieke van Mourik

ICT-er: Mattijs ter Veen

Schoolopleider: Willemijn Martin

Onderwijsassistent: Wilma Oosterom, Denise van der Laan

Leerkrachten: Groep 1/2a; Roxanne Jansen en Willemijn Martin, Groep 1/2b; Remko Steenbergen, Groep 3; Marieke Cornelissen en Hinke Dusseljee, Groep 4; Fenna Sikkes, Groep 5; Monique Geerling en Babette Strubbe, Groep 6/7; Mattijs ter Veen en Denise van der Laan (LIO), Groep 7/8; Christel Ijdema en Marinka Lunenborg

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt getracht een vervanger te vinden. Mocht er geen vervanging gevonden kunnen worden, dan bestaat de mogelijkheid om groepen te combineren of een groep te verdelen over de andere groepen. Leerkrachten met ‘andere taken’ kunnen ook ingezet worden voor een groep. Al het mogelijke wordt gedaan om te voorkomen dat er leerlingen naar huis gestuurd moeten worden.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken bewust met twee groepen 1/2. De kinderen leren in de klas met en van elkaar. Ook de leerkrachten blijven zichzelf ontwikkelen en leren met en van elkaar. De jonge kind specialist en specialist kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bepalen samen het onderwijsaanbod. Binnen de thema's en spelend leren is er zo aandacht voor de onderwijsbehoeften van ieder kind. 

Wij hebben een groep 6/7 en groep 7/8 dit jaar. In deze groepen zijn extra handen om de kinderen op maat te kunnen helpen. Door de rust en structuur in de school werkt dit prima voor iedereen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken wij vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Bij de HGW-aanpak kijken we niet naar “wat een kind heeft”, maar naar “wat het kind nódig heeft”. Hierbij is samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk onderdeel. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB’er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen tussen kinderen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging worden gemaakt. Kern hiervan is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra ondersteuning past binnen de basisondersteuning die de school kan bieden in de jaargroep.  

Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.:

-kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden,

-blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd,

-is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht?

Zie voor verder informatie ons schoolondersteuningsprofiel op onze website www.cbshetbaken.nl. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In onze groepen 1 t/m 3 maken wij spelenderwijs gebruik van de methode LOGO 3000. Hiermee werken wij aan de passieve en actieve woordenschat. Dit is belangrijk onder andere voor het latere lezen en rekenen. Vanaf begin groep 3 gebruiken wij het computerprogramma Bouw voor extra oefening bij het beginnend lezen. 

Juf Jowieke is onze specialist ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid die binnen de thema's van groep 1 t/m 3 kijkt hoe wij ook deze doelgroep spelenderwijs uit kunnen dagen. Onze leerlingen spelen en werken ook in groepjes bij haar. Dit is in de klas, tijdens buitenspel en in onze bibliotheek. 

Groep 1 en 2

Spelen is de belangrijkste bezigheid van een kleuter. De kleuter leert in groep 1 en 2 spelenderwijs allerlei vaardigheden en doet kennis en ervaringen op door middel van onderzoeken, experimenteren en ontdekken om later in groep 3 te kunnen starten met het leren lezen, rekenen en schrijven. De ervaringen die ze spelenderwijs opdoen zijn een waardevolle schat voor de latere ontwikkeling. Zo worden er in de hoeken spelactiviteiten gedaan, die ervoor zorgen dat kleuters ervaringen opdoen met samen spelen, samenwerken, tellen, meten, wegen, hun naam schrijven, etc. Deze ervaringen kunnen ze opdoen binnen de thema’s die gekozen worden. De thema’s waarin gewerkt wordt, duren zo’n zes tot acht weken. De invulling van de thema’s proberen we zoveel mogelijk uit de kleuters zelf te laten komen. De kleuters mogen materiaal meenemen van thuis voor het thema. Dit wordt op de zogeheten “thematafel” neergelegd. Omdat iedere groep anders is, kan het dus voorkomen dat hetzelfde thema op verschillende manieren wordt uitgewerkt. Thuis kan eventueel een vervolg aan het thema worden gegeven.   De kleutergroepen hebben minimaal twee keer per week open inloop. Wanneer is afhankelijk van de groep en het programma. De leerkracht informeert u aan het begin van het schooljaar op welke vaste momenten in de week er open inloop is. Dit verschilt per groep. Het doel van de inloop is dat de kleuters actief beginnen aan de schooldag. Ze hoeven niet te wachten tot iedereen er is. Na de open inloop of het vertellen in de kring starten we met gebed. Vervolgens worden er drie keer in de week verhalen uit de Bijbel verteld. We maken hierbij gebruik van de methode: ‘Kind op Maandag’. Op andere dagen leren we de leerlingen een lied aan, dat aansluit bij de Bijbelverhalen, die in de groep aan de orde zijn gekomen. Na de kringactiviteit gaan de kinderen in groepen uiteen. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels en in hoeken.   Veel kinderen zitten twee tot drie jaar in een kleutergroep. Dit is afhankelijk van de geboortedatum of de aard en aanleg van het betreffende kind. In de kleutergroepen houden we de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig bij m.b.v. de observatiemethode ‘KIJK’! Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het kind. Voor het bepalen of een kind toe is aan een volgende groep hanteren wij vaste criteria. Het is vaak moeilijk de verschillende leergebieden uit elkaar te houden. Wie speelt in de huishoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie een gezelschapsspel speelt, leert ook getallen of kleuren en wie op een vel de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. Spelenderwijs proberen we de kinderen voor te bereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.  

Mocht u meer informatie willen? Dan kunt u deze vinden in onze Kleuterkrant. Deze is te verkrijgen bij de directie of terug te vinden op: www.cbshetbaken.nl, Het Baken, kleuterkrant.

Terug naar boven