De Springplank, Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs

Kruithuis 2 3844 DH Harderwijk

Schoolfoto van De Springplank, Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het speciaal basisonderwijs doet (nog) niet mee aan de landelijke  eindtoets. De leerlingen van De Springplank worden getest met de NIO (vmbo/lwoo) of de WISC (pro) en doen mee aan het drempelonderzoek.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor elk kind is er een ontwikkelingsperspectiefplan gemaakt, met daarin de verwachte leerresultaten. Het perspectief gaat uit van de beginsituatie van het kind. Voor technisch lezen en spelling geldt een minimaal niveau van geletterdheid. Voor rekenen wordt bij de bepaling van het doel rekening gehouden met het totale IQ van het kind. Voor begrijpend lezen houden we rekening met het verbale IQ van het kind.

 Elk half jaar worden de kinderen getoetst voor de vakgebieden technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen met een methode-onafhankelijke toets. Daarnaast wordt scol ingevuld voor alle leerlingen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en werkhouding. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook zelf de leerlingscollijst in. 6 tot 8 keer per jaar maken de kinderen een methodegebonden toets voor rekenen en 4 keer per jaar een dictee voor spelling waarvan een beheersingsanalyse wordt gemaakt. Deze gegevens gebruiken de groepsleerkracht en de intern begeleider om samen het ontwikkelingsperspectiefplan bij te stellen ten einde het verwachte einddoel te halen. Ook wordt er een activiteitenlijst op basis van de analyse van de toetsresultaten toegevoegd aan het groepsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze school gaan niet alle leerlingen op twaalfjarige leeftijd van school. Voor een aantal kinderen is het nodig om nog een jaar langer te blijven, bijvoorbeeld de kinderen, die drie jaar in de kleutergroepen hebben doorgebracht, of kinderen en sociaal-emotioneel nog niet toe zijn aan voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven