Islamitische Basisschool Al-Islaah

Bosboom-Toussaintstraat 1 3842 ZZ Harderwijk

Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al-Islaah

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om een optimale vooruitgang van de leerlingen te kunnen garanderen, is het van groot belang de resultaten van de leerlingen goed te kunnen volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van methodegebondentoetsen. Daarnaast maakt de school gebruik van Cito-toetsen. Er zijn 2 toetsmomenten in het jaar, waarbij de resultaten van deze toetsen worden ingevoerd in de computer in Parnassys, ons administratiesysteem. Aan de hand van deze gegevens en uiteraard de analyse/indruk van de leerkracht vinden er regelmatig groepsbesprekingen en verantwoordingsgesprekken plaats waar (alle) kinderen door de leerkracht besproken worden met de intern begeleider. Het zorgteam van Al Islaah bestaat uit de directrice, de intern begeleider en de betreffende leerkracht. Indien nodig kan een beroep gedaan worden op het Zorg Advies Team, bestaande uit externe partijen als de logopedist, de schoolarts (GGD), de schoolverpleegkundige (GGD)en de schoolmaatschappelijk werker.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om een optimale vooruitgang van de leerlingen te kunnen garanderen is het van belang de resultaten van de leerlingen te kunnen volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van methode-gebonden toetsen. Daarnaast maakt de school gebruik van methode-onafhankelijke toetsen van CITO en IEP.  Er zijn twee toetsmomenten in het schooljaar, waarbij de resultaten van deze toetsen worden ingevoerd in Parnassys, het digitale leerlingvolgsysteem. Aan de hand van deze gegevens en uiteraard de analyses en observaties van de leerkracht vinden er structureel groepsbesprekingen en verantwoordingsgesprekken plaats waar (alle) leerlingen door de leerkracht besproken worden met de intern begeleider.

Voor pientere leerlingen worden subplannen door de leerkracht opgesteld om extra vooruitgang (of extra verdieping) te realiseren. Ook deze worden geëvalueerd met de intern begeleider. Het zorgsysteem op Al Islaah heeft tot doel het voorkomen, signaleren en analyseren en zo mogelijk oplossen van onderwijsproblemen van individuele leerlingen. Ook hoogbegaafde leerlingen krijgen de aandacht die zij nodig hebben. Deze leerlingen krijgen extra/andere leermateriaal aangeboden dat zelfstandig kan worden gebruikt. Het zorgteam van Al Islaah bestaat uit de directrice, de intern begeleider en de betreffende leerkracht. Indien nodig kan een beroep gedaan worden op het Zorg Advies Team.  bestaande uit externe partijen als de logopedist, de schoolarts (GGD), de schoolverpleegkundige (GGD)en de schoolmaatschappelijk werker.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren en tracht incidenten te voorkomen. De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren en beschikt over een registratiesysteem (ZIEN). 

Het uitgangspunt is om incidenten te voorkomen. Indien dit onverhoopt wel het geval is, worden de incidenten in eerste instantie altijd afgehandeld en geregistreerd door de leerkracht. Al Islaah beschikt over een klachtenregeling, een klachtencommissie en een interne en externe vertrouwenspersoon. Het team is op de hoogte en herkent de verschillende vormen van geweld en intimidatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Eigenaarschap
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven