Islamitische Basisschool Al-Islaah

Bosboom-Toussaintstraat 1 3842 ZZ Harderwijk

Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al-Islaah

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om een optimale vooruitgang van de leerlingen te kunnen garanderen, is het van groot belang de resultaten van de leerlingen goed te kunnen volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van methodegebondentoetsen. Daarnaast maakt de school gebruik van Cito-toetsen. Er zijn 2 toetsmomenten in het jaar, waarbij de resultaten van deze toetsen worden ingevoerd in de computer in Parnassys, ons administratiesysteem. Aan de hand van deze gegevens en uiteraard de analyse/indruk van de leerkracht vinden er regelmatig groepsbesprekingen en verantwoordingsgesprekken plaats waar (alle) kinderen door de leerkracht besproken worden met de intern begeleider. Het zorgteam van Al Islaah bestaat uit de directrice, de intern begeleider en de betreffende leerkracht. Indien nodig kan een beroep gedaan worden op het Zorg Advies Team, bestaande uit externe partijen als de logopedist, de schoolarts (GGD), de schoolverpleegkundige (GGD)en de schoolmaatschappelijk werker.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om een optimale vooruitgang van de leerlingen te kunnen garanderen, is het van groot belang de resultaten van de leerlingen goed te kunnen volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen. Daarnaast maakt de school gebruik van Cito-toetsen. Er zijn 2 toetsmomenten in het jaar, waarbij de resultaten van deze toetsen worden ingevoerd in de computer in Parnassys, ons administratiesysteem. Aan de hand van deze gegevens en uiteraard de analyse/indruk van de leerkracht vinden er regelmatig groepsbesprekingen en verantwoordingsgesprekken plaats waar (alle) kinderen door de leerkracht besproken worden met de intern begeleider.

Voor pientere leerlingen worden handelingsplannen door de leerkracht opgesteld om extra vooruitgang (of extra verdieping) te realiseren. Ook deze worden geëvalueerd met de intern begeleider. Het zorgsysteem op Al Islaah heeft tot doel het voorkomen, signaleren en analyseren, en zo mogelijk oplossen van onderwijsproblemen van individuele leerlingen. Ook hoogbegaafde leerlingen krijgen de aandacht die zij nodig hebben. Deze leerlingen krijgen extra leermateriaal aangeboden dat zelfstandig kan worden gebruikt. Het zorgteam van Al Islaah bestaat uit de directrice, de intern begeleider en de betreffende leerkracht. Indien nodig kan een beroep gedaan worden op het Zorg Advies Team.  bestaande uit externe partijen als de logopedist, de schoolarts (GGD), de schoolverpleegkundige (GGD)en de schoolmaatschappelijk werker.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven