Islamitische Basisschool Al-Islaah

Bosboom-Toussaintstraat 1 3842 ZZ Harderwijk

  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al-Islaah
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al-Islaah
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al-Islaah
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al-Islaah
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al-Islaah

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om een optimale vooruitgang van de leerlingen te kunnen garanderen, is het van groot belang de resultaten van de leerlingen goed te kunnen volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van methodegebondentoetsen. Daarnaast maakt de school gebruik van Cito-toetsen. Er zijn 2 toetsmomenten in het jaar, waarbij de resultaten van deze toetsen worden ingevoerd in de computer in Parnassys, ons administratiesysteem. Aan de hand van deze gegevens en uiteraard de analyse/indruk van de leerkracht vinden er regelmatig groepsbesprekingen en verantwoordingsgesprekken plaats waar (alle) kinderen door de leerkracht besproken worden met de intern begeleider. Het zorgteam van Al Islaah bestaat uit de directrice, de intern begeleider en de betreffende leerkracht. Indien nodig kan een beroep gedaan worden op het Zorg Advies Team, bestaande uit externe partijen als de logopedist, de schoolarts (GGD), de schoolverpleegkundige (GGD)en de schoolmaatschappelijk werker.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om een optimale vooruitgang van de leerlingen te kunnen garanderen is het van belang de resultaten van de leerlingen te kunnen volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van methode-gebonden toetsen. Daarnaast maakt de school gebruik van methode-onafhankelijke toetsen van CITO en IEP.  Er zijn twee toetsmomenten in het schooljaar, waarbij de resultaten van deze toetsen worden ingevoerd in Parnassys, het digitale leerlingvolgsysteem. Aan de hand van deze gegevens en uiteraard de analyses en observaties van de leerkracht vinden er structureel groepsbesprekingen en verantwoordingsgesprekken plaats waar (alle) leerlingen door de leerkracht besproken worden met de intern begeleider.

Voor pientere leerlingen worden subplannen door de leerkracht opgesteld om extra vooruitgang (of extra verdieping) te realiseren. Ook deze worden geëvalueerd met de intern begeleider. Het zorgsysteem op Al Islaah heeft tot doel het voorkomen, signaleren en analyseren en zo mogelijk oplossen van onderwijsproblemen van individuele leerlingen. Ook hoogbegaafde leerlingen krijgen de aandacht die zij nodig hebben. Deze leerlingen krijgen extra/andere leermateriaal aangeboden dat zelfstandig kan worden gebruikt. Het zorgteam van Al Islaah bestaat uit de directrice, de intern begeleider en de betreffende leerkracht. Indien nodig kan een beroep gedaan worden op het Zorg Advies Team. Bestaande uit externe partijen als de logopedist, de schoolarts (GGD), de schoolverpleegkundige (GGD)en de schoolmaatschappelijk werker.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De groep 8 leerlingen krijgen uiterlijk 24 maart een schooladvies. De leerkracht bespreekt dit advies met ouders en leerling tijdens het schooladviesgesprek. Daarbij (of later wanneer het leerling dossier ingevuld is) ontvangen ouders het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument), met de gegevens waarmee het advies onderbouwd wordt. 

Basisschool­advies

Je krijgt van de basisschool een advies over het soort onderwijs dat bij je past: dat noemen we het basisschooladvies. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari 2024 hun voorlopig schooladvies en uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

Hoe komt het schooladvies tot stand? 

Het advies van de school is leidend bij de overgang van leerlingen naar het VO. Dit maakt dat het schooladvies gebaseerd is op meer dan de toetsscores op taal en rekenen. Het schooladvies wordt gebaseerd op verschillende gegevens die inzicht geven in de ontwikkeling van een leerling. Bij de totstandkoming van het schooladvies benut de school meestal de volgende informatiebronnen:

• Resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit eerdere groepen en groep 8

• Observaties van de leerkracht

• Gedragskenmerken en sociaalemotionele vaardigheden

• Werkhouding en motivatie

• Resultaten op methodegebonden toetsen

• Resultaat capaciteiten- of intelligentieonderzoek

• Algemene ontwikkeling van de leerling. 

Eindtoets

Eindtoets op de basisschool wordt de doorstroomtoets. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023-2024.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren en tracht incidenten te voorkomen. De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren en beschikt over een registratiesysteem (Kindbegrip). 

Het uitgangspunt is om incidenten te voorkomen. Indien dit onverhoopt wel het geval is, worden de incidenten in eerste instantie altijd afgehandeld en geregistreerd door de leerkracht. Al Islaah beschikt over een klachtenregeling, een klachtencommissie en een interne en externe vertrouwenspersoon. Het team is op de hoogte en herkent de verschillende vormen van geweld en intimidatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Eigenaarschap
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven