Islamitische Basisschool Al-Islaah

Bosboom-Toussaintstraat 1 3842 ZZ Harderwijk

Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al-Islaah

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken 10 onderwijsgevenden, waaronder een vakleerkracht voor gymnastiek en godsdienst. De collega’s werken in duobanen. Ten behoeve van de goede voortgang van het werk maken de leerkrachten die als duo werken strikte afspraken over de overdracht. De groepsverantwoordelijkheid ligt hier bij de leerkracht die minimaal drie van de vijf dagen de lessen verzorgt in de betreffende groep. Hij/zij is met deze eindverantwoordelijkheid voor de groep ook het aanspreekpunt naar buiten toe. Naast het onderwijsgevend personeel is er een viertal onderwijsondersteunend, denkend aan directie, intern begeleider, administratief medewerker en de conciërge.  We hebben de volgende expertise op school:

- orthopedagoog
- taalwetenschapper
- coaches
- coördinators op de gebieden rekenen, taal, identiteit en burgerschap, culturele vorming, gezonde school, veiligheid en anti-pest

Kenmerkend aan het team van Al Islaah zijn de volgende punten:
- Gedreven
- Bevlogen en open voor vernieuwing.
- Zorg om en naar elkaar.  
- Gestructureerd werken met een duidelijke lijn en goede communicatie.  
- Ervaren
- Laag ziekteverzuim

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op Al Islaah is de vervanging bij verlof en verzuim volgens CAO PO als volgt geregeld: 

- De vervanging geschiedt door de duo-leerkracht, al dan niet collega-leerkracht. 

Indien bovenstaande niet mogelijk is, dan zal de vervanging als volgt worden georganiseerd:

- Verdeling over overige groepen

- Onderwijs op afstand (thuis)

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is een basisschool op islamitische grondslag. Deze grondslag willen wij gebruiken om de kinderen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en het inzicht te bevorderen dat wij als moslims onderdeel uitmaken van de Nederlandse samenleving en in een groter verband: met de hele wereld.  De school wil een “brug” zijn tussen gezin en maatschappij. Participatie in de maatschappij vinden wij erg belangrijk. De normen en waarden die beschreven zijn in de Koran en de overleveringen vormen hiervoor de basis. Naast de godsdienstlessen worden ook alle leerkrachten onderwezen in de islamitische pedagogiek, waarbij o.a. religieuze vorming, lichamelijke vorming en spirituele vorming centraal staat. Als Islamitische school hebben we veel te maken met vooroordelen. Wij willen een open school zijn om mensen de kans te geven een eigen, eerlijke mening te vormen. We staan open voor iedereen die de Islamitische waarden en normen respecteert. De diversiteit in het team geeft dit ook duidelijk aan. Wij geloven dat elk kind over capaciteiten beschikt op een bepaald leergebied, of het nu om taal of rekenen gaat, of om sociaal-emotionele vaardigheden. Het is aan de school om deze capaciteiten te ontdekken en andere capaciteiten te ontwikkelen. Dit doen wij door opbrengst- en handelingsgericht te werken. In principe is elk kind van harte welkom bij ons op school. Onze kinderen kunnen net zoveel presteren als alle andere kinderen in Nederland, met de juiste aanpak en aandacht, zolang de leerkrachten hoge verwachtingen koesteren van de leerlingen en de leiding van de teamleden. Daarom heeft de stichting El Amal gekozen voor een gezamenlijk motto, namelijk: El Amal gelooft in kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het urentabel wordt momenteel herzien en zal ter zijner tijd worden gepubliceerd. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover wordt in dit profiel vastgelegd. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven