CBS De Bron Harderwijk (23CH)

Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk

 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS De Bron Harderwijk!
Misschien kent u de school al, misschien leest u voor het eerst over CBS De Bron. In alle gevallen hopen we dat u merkt dat CBS De Bron niet zomaar een school is. Met ons motto ‘een school met meerwaarde’ willen we delen wat voor soort school we zijn. We maken iets zichtbaarvan de betekenis die de God van de Bijbel in ons leven heeft. In het onderwijs, in de activiteiten, bij de leerlingen, medewerkers en de school. Kortom, meerwaarde op alle fronten.   

We werken met een enthousiast team om uw kind(eren) goed onderwijs te geven. Wij geloven dat een kind zich veilig moet voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. We besteden daarom veel tijd aan de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). De ontwikkeling qua kennis van uw kind(eren) stimuleren we door gebruik te maken van nieuwe, aansprekende methodes en materialen. Lees verder op onze schoolpagina of op onze eigen website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Identiteit
 • Vertrouwen
 • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal schommelt elk jaar tussen de 380 en 400 leerlingen.

De groepen zijn verdeeld in drie bouwen:

 • De groepen 1 en 2 vormen de onderbouw
 • De groepen 3, 4 en 5 vormen de middenbouw
 • De groepen 6, 7 en 8 vormen de bovenbouw

In de afgelopen jaren heeft de school een stabiel beeld laten zien voor wat betreft de groei. Er wordt les gegeven in 15 groepen, waar regelmatig een instroomgroep aan toegevoegd wordt halverwege het jaar. Dit is afhankelijk van de aanmeldingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
374
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klachtenroute

Mocht u reden zien tot bespreken van ontevredenheid of een klacht hebben, dan staan wij altijd open voor een gesprek. Naarmate de klacht in ernst toeneemt, kunt u onderstaande klachtenroute volgen.

We gaan ervan uit dat u de klacht eerst bespreekbaar maakt bij de direct betrokkene(n). Is de klacht kind-, klas- of leerkrachtgericht, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht. Ingeval de klacht het niveau van de klas overstijgt en daarmee het handelen van ‘de school’ betreft, is de directie uw aanspreekpunt.

Wordt het allemaal ingewikkelder of ernstiger van aard of weet u niet zo goed waar u met uw klacht moet zijn, dan kunt u aankloppen bij de Interne Vertrouwenspersoon van onze school: Naam (harmkedelange@stichtingvco.nl )

Vraagt uw klacht om advies van een onafhankelijk deskundige van buiten te school, dan mag u contact opnemen met de Externe Vertrouwenspersonen.

Mw. J. (Jeanet) Crielaard
Tel.: 06 33141356 / jcrielaard@centraalnederland.nl

Mw. H. (Hennie) Nieuwenhuis-van de Kieft
Tel.: 06-10043132 / hnieuwenhuis@centraalnederland.nl 

Centraal Nederland landelijke protestants-christelijke SBD
Postbus 233,
8070 AE Nunspeet,
(085) 8330330

De Interne Contactpersoon en de Externe Vertrouwenspersoon zijn geen bemiddelaars, maar zij nemen de tijd om naar u te luisteren en om u te adviseren en te ondersteunen in de vervolgroute. Het bevoegd gezag van Stichting VCO is de laatste schakel in deze klachtenroute. Indien nodig, bijvoorbeeld als uw klacht de schooldirecteur betreft, verwijst de Interne Contactpersoon of de Externe Vertrouwenspersoon u naar de voorzitter van het College van Bestuur, dhr. Freek ten Klooster. Vindt u daarna dat er niet adequaat op uw klacht wordt gereageerd, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Primair Onderwijs. Deze maakt deel uit van de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (www.gcbo.nl). Telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur via 070-3861697 of via emailadres info@gcbo.nl.  

De officiële klachtenregeling van Stichting VCO kunt u vinden op www.stichtingvco.nl.  

Op de website van Stichting VCO vindt u onder andere:

- de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

- het schoolveiligheidsplan

- informatieplicht gescheiden ouders

Schorsen en verwijderen

Leerlingen, leraren en ouders zijn allemaal graag in een school waar het goed vertoeven is. Een school waar de sfeer goed is, waar iedereen zich veilig voelt en waar het pedagogische klimaat stimuleert tot samenleven, samen leren en samenwerken. Dit begint bij het hanteren van duidelijke regels en afspraken, een ‘gedragscode’ voor betrokkenen. Indien een leerling zich meermaals gedraagt op een manier die niet geaccepteerd kan worden, kan besloten worden over te gaan tot een time-out, een schorsing of zelfs een verwijdering. Met name de laatste twee maatregelen zijn zware middelen die niet willekeurig mogen worden ingezet. Met het oog daarop hanteert de school het protocol zoals dat is opgesteld binnen de stichting VCO Harderwijk-Hierden (u kunt het vinden op www.stichtingvco.nl). Hoe graag we het ook willen voorkomen, er kunnen zich altijd situaties voordoen waarin de school geen mogelijkheden meer heeft om een kind verder te begeleiden binnen de eigen school. Dat kan het geval zijn wanneer er sprake is van een of meerdere ernstige incidenten.

Onder een ernstig incident wordt verstaan:

·       Voortdurend, storend en/of agressief (verbaal of fysiek) gedrag van de leerling
·       Bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van de leerling
·       Hierbij is van belang dat herhaling niet moet worden uitgesloten en dat er gegronde vrees bestaat dat (het gevoel van) de veiligheid vande andere leerlingen of het personeel en de ongestoorde voortgang van het onderwijs wordt bedreigd.
·       Ook kan handelingsverlegenheid een reden zijn om een kind te verwijderen. De onderwijsbehoefte van de leerling is dan te gecompliceerd voor de school, of het onderwijs aan de overige leerlingen wordt er teveel en te structureel door belemmerd. In zo’n situatie is de school niet in staat om dit specifieke kind verder te begeleiden.

Wat de aanleiding ook is, in alle gevallen worden de ouders of verzorgers intensief betrokken bij de ontstane situatie. In de meeste gevallen ontstaat een dergelijke situatie niet van het ene op het andere moment en daarom zullen ouders tijdig en regelmatig betrokken zijn bij de situatie, net als de intern begeleider, directie en eventuele andere (externe) deskundigen. Alleen de directeur kan besluiten tot een schorsing na zorgvuldig overleg met leerkracht(en) en intern begeleider. Mocht het komen tot verwijdering dan is dit een zorgvuldig afgewogen beslissing van het bevoegd gezag (de bestuurder van stichting VCO) op advies van de school.

Terug naar boven