AZS De Vlieger

Deventerweg 83 3843 GC Harderwijk

Schoolfoto van AZS De Vlieger

Het team

Toelichting van de school

Groep blauw: Connie Stubbe. Linda Ozdemir

Groep geel: Aartje van der Maal, Linda Ozdemir

Groep paars: Charon Brands, Marieke Bos

Groep rood: Denisah Meyners, Marion Germans

Groep groen: Jennifer Endendijk, Marion Germans

Onderwijsassistenten: Nancy Bakker, Bedia Erciyas, Monique Kos, Danielle Goossens, Martine Leinenga

Intern begeleider: Toos van Essen 

Intake-coördinator: Mariel Kuipers

Taalklas-coördinator: Titia de Kleine 

Vakleerkracht gym: Frank en Jesse

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep geel, blauw en paars wordt gewerkt met Planmatig Werken aan Doelen en Logo 3000. Het spel van jonge kinderen is hierbij het uitgangspunt om tot leren te komen. De activiteiten vinden plaats rondom een thema dat veelal in samenspraak met de kinderen wordt gekozen. Kinderen komen tot leren door de leeromgeving uitdagend in te richten. Ze worden gestimuleerd mee te denken over de inrichting van de spelhoek (bv. het ziekenhuis). De kinderen maken samen met de leerkracht de materialen voor de spelhoek en ze helpen met de inrichting daarvan. Door activiteiten met de kinderen te doen, die ze ook in het dagelijks leven tegenkomen, gaan de kinderen de wereld om hen heen beter begrijpen. Door de kinderen zorgvuldig te observeren en hen doelgerichte prikkels te geven, helpen we de kinderen nieuwe stappen te zetten in hun ontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerkrachten zijn als eerste verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning aan alle kinderen van hun groep, zowel op pedagogisch als didactisch gebied. Een leerkracht kan daarbij gebruik maken van de ervaring en expertise van zijn/haar collega’s en uiteraard van de ouders/verzorgers. Als een leerkracht een zekere handelingsverlegenheid ervaart en behoefte heeft aan adviezen, dan wordt de interne begeleider (IB-er) geraadpleegd. De interne begeleider is een specialist op het gebied van leerlingenzorg. Leerkracht, IB-er en ouders/verzorgers maken afspraken op welke wijze passende extra-ondersteuning geboden gaat worden en leggen deze afspraken vast in een plan. Na uitvoering wordt het plan geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Plannen en evaluaties worden bijgehouden in het zogeheten “groeidocument” in Parnassys; op deze wijze kunnen alle betrokkenen het proces volgen en bewaken. Naast het raadplegen van de interne begeleider kan ook worden besloten de leerling te bespreken met een orthopedagoog van het Kenniscentrum van Proo. Dit gebeurt in een HGPD-gesprek tussen leerkracht, IB-er en de orthopedagoog. HGPD staat voor handelingsgerichte procesdiagnostiek. Op deze wijze wordt nog meer expertise gebundeld om beter antwoord op de vragen van het kind en het handelen van de leerkracht te kunnen geven. Tot slot kan er voor gekozen worden specialisten van het Steunpunt Onderwijszorgkoepel in te schakelen. Dit zijn specialisten uit het speciaal onderwijs. Belangrijk is dat ouders/verzorgers vanaf het eerste moment bij de ondersteuning van hun kind betrokken worden en blijven. Ouders en school hebben één gemeenschappelijk belang: het belang van het kind! Dit vraagt van allen een oplossingsgerichte benadering. Lees hier het schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Groepen 1 en 2 Het lesgeven in de groepen 1-2 verschilt van dat in andere groepen. Ook de inrichting van het lokaal is anders. Er wordt gespeeld en gewerkt in hoeken, aan tafels, op de speelplaats en in de gymzaal. We beginnen de dag met de spelinloop. De kinderen zitten dit schooljaar in combinatiegroepen (1-2). Hiervoor is gekozen op basis van de leerlingaantallen en omdat kinderen veel van elkaar leren. Voor alle kinderen ligt in eerste instantie de nadruk op aan het wennen naar school te gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat en de Nederlandse taal. Leren gebeurt vooral spelenderwijs. De meeste leer- en vormingsgebieden komen in samenhang aan de orde aan de hand van een thema. We werken planmatig met doelen. We bieden de kinderen een aantrekkelijk en beredeneerd aanbod op de gebieden mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie en motorische ontwikkeling. Wij besteden ook uitgebreid aandacht aan de emotionele, creatieve, sociale en lichamelijke vaardigheden. Ook gaat er veel aandacht naar het stimuleren van de zelfstandigheid. 

Terug naar boven