De Lelie, Christelijke school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

Anne Franklaan 7 3842 GV Harderwijk

Locatie Driekansen, Ermelo

Het team

Toelichting van de school

De directie van de school bestaat uit de directeur. De directie vormt samen met drie collega’s die de taak van locatieleider op zich hebben genomen (SO, VSO en Driekansen) het managementteam (MT) van de school. Het team bestaat uit:

groepsleerkrachten (zowel fulltime als parttime)

 • 2 vakleerkrachten bewegingsonderwijs
 • 1 vakleerkracht muziekonderwijs
 • 3 intern begeleiders
 • 2 leerkrachtondersteuners
 • onderwijsassistenten (zowel fulltime als parttime)
 • 2 psychologen / orthopedagogen
 • 1 administratief medewerker
 • 1 conciërge
 • 1 directeur
 • 3 seniorleerkrachten
 • 2 stagecoördinatoren
 • 1 management assistent

Ons personeel heeft een gevarieerde leeftijdsopbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Eerste dag - Wanneer een leerkracht ziek is, wordt er gekeken naar ambulante mensen (personeel zonder lesgevende taken) binnen de school die voor de klas kunnen. Dit voor maximaal één dag. Belangrijk is dat de stabiliteit in de andere groepen wordt behouden. Het probleem van de groep waar ziekte heerst wordt niet verschoven door mensen uit andere groepen te halen.

Tweede dag - Bij geen vervanging blijven de kinderen uit de klas de tweede dag thuis. Ouders worden op de eerste dag geïnformeerd. Daarbij moeten ouders de vervoerders informeren dat hun kind die dag thuis blijft. Wanneer de assistent ziek is, wordt de achtervang ingezet als assistent in de klassen. Hij/zij behoudt de functie als achtervang. Dit betekent dat de leerkracht dan even alleen in de groep staat als de achtervang op een andere plek binnen de school nodig is.

Overige dagen - Inzet van ambulante mensen. - Zo mogelijk wordt bij langdurige ziekte een externe bureau ingeschakeld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Lelie is een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML) De leerlingen hebben doorgaans een IQ tussen 20 en 70. Daarnaast worden leerlingen toegelaten met een IQ tussen 60 en 70 waarbij sprake is van een gediagnosticeerde nevenbeperking. Er is incidenteel sprake van afwijkingen aan de bovengrens op grond van sterke argumentatie dat leerlingen gezien hun didactische werkelijkheid, toch het meest profijt zullen hebben van het onderwijsaanbod en het orthopedagogische klimaat op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Voorheen behoorde onze school tot een cluster 3-school. Nu vallen de leerlingen van 12-20 jaar onder de Stichting Leerlingenzorg. Binnen de VSO-afdeling worden jongeren toegelaten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Binnen het ZML-onderwijs is er door de jaren heen een verschuiving opgetreden, waardoor we eigenlijk niet meerspreken over ‘ZML’, maar over een ‘anders lerende’ leerling met, weliswaar beperkte, mogelijkheden en ontwikkelingskansen. Kansen die voor een groot deel door het onderwijs geboden moeten en kunnen worden. Ons onderwijs is er in al zijn facetten op gericht om de mogelijkheden van de leerlingen te versterken met als doel om hen zo optimaal mogelijk te laten functioneren na de schoolperiode op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven