De Lelie, Christelijke school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

Anne Franklaan 7 3842 GV Harderwijk

Locatie Driekansen, Ermelo

In het kort

Toelichting van de school

Op de Lelie komt ieder kind binnen eigen mogelijkheden tot bloei!

De Lelie is een school voor Christelijk onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK).

In ons onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand leggen we de nadruk op die dingen die onze leerlingen wel kunnen leren, en houden wij tegelijkertijd rekening met de beperkingen die onze leerlingen hebben. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast het gezin of de gezinsvervangende situatie is de school een plaats waar allereerst veiligheid, geborgenheid en warmte wordt geboden. We streven ernaar om bij het niveau van de leerling aan te sluiten. Naar eigen kunnen wordt iedere leerling de ruimte en de tijd gegeven om te leren.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de aanvang van het cursusjaar in september 2017 is het aantal leerlingen ongeveer 150.  Er zijn op de SO-locatie zes SO-groepen en op de VSO-locatie zes VSO-groepen. Daarnaast zijn er nog drie groepen met zowel SO als VSO leerlingen op de locatie DrieKansen te Ermelo. Daarbij zijn er sinds dit jaar een aantal leerlingen die woonachtig zijn op ’s Heeren Loo gestart met onderwijs op locatie in de zogenoemde onderwijszorg-groepen.

Begin schooljaar 2017 zijn we gestart met een nevenvestiging in Nijkerk op de Koningin Emmaschool. Kinderen die aangewezen zijn op ZML-onderwijs kunnen op deze manier in hun eigen gemeente naar school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onze school staat midden in de gemeenschap. Onze school onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Vanuit de zorgpartners 's Heerenloo en Careander worden mensen gedetacheerd die het onderwijsproces ondersteunen met hun kennis vanuit de zorg. We dragen daarvoor, als school, ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met:

  1. 's Heerenloo
  2. Careander
  3. De andere scholen voor speciaal (basis-) onderwijs in de regio en het voormalige Regionale Expertise Centrum
  4. De samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs (met name de Onderwijszorgkoepel) en voor voortgezetonderwijs (voornamelijk Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe)

Terug naar boven