CBS De Elzenhof

Ondermaat 13 7772 JA Hardenberg

Schoolfoto van CBS De Elzenhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht kunnen wij voor vervanging putten uit de invalpool van stichting Chrono. Deze bestaat uit ong. 25 leerkrachten die een vaste benoeming hebben voor een aantal dagen en flexibel inzetbaar zijn. Zij worden o.a.  ingezet voor vervanging bij ziekte maar ook wanneer langdurig verlof moet worden ingevuld. 
De directie kan een verzoek uitzetten bij het mobiliteitscentrum ObT ( onderwijs bureau Twente ). Zij koppelen het verzoek aan een invaller.
Wanneer bij plotseling noodzakelijk verlof er geen invaller beschikbaar is wordt de vervanging zo mogelijk intern geregeld. Dit kan door inzet van een leerkracht die beschikbaar is voor ondersteuning of door inzet van een IB-er of de directeur.
Door toenemende personeelstekorten zou het kunnen voorkomen dat vervanging niet geregeld kan worden. In dat geval zou het kunnen voorkomen dat we genoodzaakt zijn groepen samen te voegen of een groep naar huis te sturen.
Wij streven er naar om u hier dan minimaal 1 dag van tevoren over te informeren.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling en leerkrachten schooljaar 2020-2021

groep 1
ma tm vr: Trijnie Huisjes

Groep 1/2
ma, di en vr: Jenneke Brand
wo en do: Wilma Wendt

Groep 2/3
ma en di: Henrieke Stroeve
wo tm vr: Sandra vd Vinne

Groep 3:
ma tm vr: Betty de Haan

Groep 4:
ma tm wo: Ina Bosch
do en vr: Hellen vd Werfhorst

Groep 5:
ma /m vr: Gerry Kelder

Groep 6: 
ma tm vr: Sabine Poortman

Groep 6/7:
ma tm vr: Ruth Wijnholt

Groep 7:
ma tm do: Ineke Schuman
vr: Anneke Slot

groep 8:
ma: Mernik Brink
di tm vr: Irene Hallink

IB-er onderbouw: Wilma Dijkhuis
IB-er bovenbouw: Tineke Broekroelofs
Ondersteuning in de groepen: Anneke Slot, , Hellen vd Werfhorst

Ondersteuning alg: Juf Calada Boerman (onderwijs assistent)

Op werkdagen zijn de leerkrachten buiten de lesuren telefonisch bereikbaar op tel.nr. 0523-271574
Voor e-mailadressen zie de bijlage

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De  werkdag in de groepen 1 en 2 wordt ingedeeld aan de hand van het activiteitenrooster.

Met de kinderen delen we onze morgen/middag in met behulp van de dagritme – kaarten en tijdwijzer. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit.  In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema's (school, vakantie, herfst, lente). Voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind maken wij gebruik van de leer- en ontwikkelingslijnen van het jonge kind van Parnassys.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 is leren lezen en taal samengevoegd

In de urentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. U ziet dat de nadruk valt op rekenen, taal en lezen. Daar zijn de kinderen de helft van de week mee bezig. Naast Rekenen-Taal-Lezen is er in alle groepen voldoende aandacht voor de kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) en de creatieve vakken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

    Op onze school stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om te kunnen en om zich te ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Wij hebben onder meer een aanbod voor leerlingen met taal-leesproblemen, met (ernstige) rekenproblemen, voor leerlingen met een beneden-gemiddelde intelligentie, en voor leerlingen met sociaal emotionele- en gedragsproblemen. Wij ontwikkelen ons in het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften. Verder is aan onze school een orthopedagoog verbonden en kunnen we gebruik maken van specialisten die werken voor het samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht. Wanneer we zorgen hebben over de ontwikkeling van een leerling, delen we deze zorgen vanaf het eerste moment van signaleren met de ouders. We willen de ervaringskennis van ouders benutten voor de begeleiding op school. We zien school en ouders als partners die samen optrekken om een kind met extra onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de ouders naar een passende oplossing

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven