CBS De Elzenhof

Ondermaat 13 7772 JA Hardenberg

Schoolfoto van CBS De Elzenhof

Het team

Toelichting van de school

Indeling pedagogische groepen en leerkrachten schooljaar 2021-2022

Groep Viooltje
ma tm wo: Trijnie Huisjes
do tm vr:  Wilma Wendt

Groep Madeliefje
ma tm di: Henrieke Stroeve
wo tm vr: Sandra vd Vinne

Groep Pinksterbloem
ma tm di: Gerina Willems
di tm vr:  Betty de Haan

Groep Boterbloem
ma tm di: Jenneke Brand
wo tm vr: Hellen vd Werfhorst

Groep Korenbloem
ma tm wo: Ina Bosch
do tm vr:   Gerina Willems

Groep Iris
ma tm vr: Gerry Kelder

Groep Anemoon
ma tm vr: Sabine Poortman

Groep Zonnebloem
ma tm vr: Ruth Wijnholt
ma tm di: Anneke Slot
wo tm vr: Mernik Brink

groep Klaproos
ma: Mernik Brink
di tm vr: Irene Hallink

IB-er onderbouw: Wilma Dijkhuis
IB-er bovenbouw: Tineke Broekroelofs

Ondersteuning alg: Juf Calada Boerman (onderwijs assistent)
Administratie: Rian Kleinjan

Op werkdagen zijn de leerkrachten buiten de lesuren telefonisch bereikbaar op tel.nr. 0523-271574
Voor e-mailadressen zie de website

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht kunnen wij voor vervanging putten uit de invalpool van stichting Chrono. Deze bestaat uit ong. 25 leerkrachten die een vaste benoeming hebben voor een aantal dagen en flexibel inzetbaar zijn. Zij worden o.a.  ingezet voor vervanging bij ziekte maar ook wanneer langdurig verlof moet worden ingevuld. 
De directie kan een verzoek uitzetten bij het mobiliteitscentrum ObT ( onderwijs bureau Twente ). Zij koppelen het verzoek aan een invaller.
Wanneer bij plotseling noodzakelijk verlof er geen invaller beschikbaar is wordt de vervanging zo mogelijk intern geregeld. Dit kan door inzet van een leerkracht die beschikbaar is voor ondersteuning of door inzet van een IB-er of de directeur.
Door toenemende personeelstekorten zou het kunnen voorkomen dat vervanging niet geregeld kan worden. In dat geval zou het kunnen voorkomen dat we genoodzaakt zijn groepen samen te voegen of een groep naar huis te sturen.
Wij streven er naar om u hier dan minimaal 1 dag van tevoren over te informeren.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op De Elzenhof vanuit het concept Coöperatief Onderwijs.

Coöperatief Onderwijs is een onderwijsconcept waar vanuit het basisprincipe eigenaarschap wordt samengewerkt. Dit zie je niet alleen terug in het pedagogisch- en didactisch handelen binnen de school, maar ook in de teamcultuur en het leiderschap.
Coöperatief Onderwijs kiest geen partij voor ‘het kind centraal’ of ‘de leraar centraal’, maar combineert beide. Het maakt dat Coöperatief Onderwijs een alomvattend concept is waarbij alle facetten van het onderwijs aan bod komen. Zo wordt de school een samenhangend geheel en is het daarmee waardevoller dan de optelsom van afzonderlijke acties en ontwikkelingen.

De schooldag bestaat uit zes duidelijk te onderscheiden blokken, drie blokken pedagogiek, drie blokken didactiek.
De school is opgebouwd uit een onderbouw en een bovenbouw team met elk eigen leerlijnen voor alle vakken (SLO leerlijnen).
Leerkrachten begeleiden kinderen in een eigen basisteam (pedagogische groep) en geven instructies in kleine leerteams die kunnen bestaan uit kinderen uit verschillende basisteams.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Met de kinderen delen we onze pedagogische en didactische blokken in met behulp van de dagritme – kaarten en tijdwijzer. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit.  In de kleutergroepen worden de activiteiten bij de gestelde doelen gekoppeld aan thema's ( bijv. school, vakantie, herfst, lente) om deze betekenisvol te maken. Voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind maken wij gebruik van de leer- en ontwikkelingslijnen van het jonge kind van Parnassys.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 is leren lezen en taal samengevoegd

In de urentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. U ziet dat de nadruk valt op rekenen, taal en lezen. Daar zijn de kinderen de helft van de week mee bezig. Naast Rekenen-Taal-Lezen is er in alle groepen voldoende aandacht voor de kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) en de creatieve vakken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

    Op onze school stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om te kunnen en om zich te ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Wij hebben onder meer een aanbod voor leerlingen met taal-leesproblemen, met (ernstige) rekenproblemen, voor leerlingen met een beneden-gemiddelde intelligentie en voor leerlingen met sociaal emotionele- en gedragsproblemen.  Wij ontwikkelen ons in het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften. Verder is aan onze school een orthopedagoog verbonden en kunnen we gebruik maken van specialisten die werken voor het samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht. Wanneer we zorgen hebben over de ontwikkeling van een leerling, delen we deze zorgen vanaf het eerste moment van signaleren met de ouders. We willen de ervaringskennis van ouders benutten voor de begeleiding op school. We zien school en ouders als partners die samen optrekken om een kind met extra onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. Sommige leerlingen hebben meer zorg en/of ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de ouders naar een passende oplossing

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2021-2022 is peuterspeelzaal Pippeloentje ( stichting Welleswijs) onderbracht in De Elzenhof.
Na het aanbod VSO en BSO op onze school is dit de volgende stap in de samenwerking met stichting Welluswijs.

Terug naar boven