Chr Basisschool De Vlinder

Rembrandtstraat 31 7771 XE Hardenberg

  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Chr Basisschool De Vlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2015-2016 maakt C.B.S. de Vlinder gebruik van de eindtoets van Route 8. Dit is een digitale adaptieve toets die in ongeveer 3 uur afgenomen kan worden. In principe nemen alle leerlingen die in groep 8 zitten deel aan deze eindtoets. Bij leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn of leerlingen met een aangepast eindniveau of uitstroom VSO, kan besloten worden deze toets niet af te nemen. Er kan ook besloten worden deze kinderen wel deel te laten nemen, maar de scores dan uit het gemiddelde van de groep halen.

De toets wordt afgenomen conform de daarvoor geldende regels. Wanneer de scores binnen zijn, worden er analyses gemaakt om te onderzoeken of de resultaten op niveau zijn en welke onderdelen onze aandacht vragen. 

In schooljaar 2019-2020 is de Eindtoets niet afgenomen i.v.m. de sluiting door Corona.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt gewerkt met de "leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind" uit Parnassys. D.m.v. observaties worden kansen en bedreigingen gesignaleerd en kan het onderwijs daarop worden afgestemd. In groeps- en leerlingbesprekingen worden deze observaties gedeeld en worden interventies besproken.

In de bovenbouw wordt gebruik gemaakt van het programma Snappet. Daardoor kan de ontwikkeling van een kind goed worden gevolgd. De methode gebonden toetsen geven aan of we op de goede weg zitten en waar extra hulp/instructies gewenst zijn. Dit kan op groeps- en leerlingniveau zijn.

Daarnaast worden vanaf groep 3, twee keer per jaar de Cito-toetsen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen (vanaf groep 4) afgenomen. Voor technisch lezen maken we gebruik van de DMT en AVI toetsen voor alle leerlingen. Uiteraard wordt per kind gekeken of er op deze toetsen voldoende ontwikkeling te zien is en of er interventies voor dit kind nodig zijn. De resultaten van deze toetsen worden geanalyseerd op leerling-, groep- en schoolniveau. Zo krijgen we zicht in de sterke en zwakkere kanten in ons aanbod. Hier kunnen we ons handelen en aanbod op afstemmen.

De tussenresultaten kunnen een aanleiding zijn om bijvoorbeeld de orthopedagoog, die verbonden is aan onze stichting, in te schakelen. Ook kunnen de analyses gebruikt worden om te bepalen welke (team)scholing wenselijk is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven