C.B.S. de Vlinder

Rembrandtstraat 31 7771 XE Hardenberg

 • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder
 • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder
 • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder
 • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder
 • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht kunnen wij voor vervanging putten uit de invalpool van stichting Chrono. Deze bestaat uit ongeveer 25 leerkrachten, die een vaste benoeming hebben voor een aantal dagen en flexibel inzetbaar zijn. Zij worden o.a.  ingezet voor vervanging bij ziekte, maar ook wanneer langdurig verlof moet worden ingevuld. De directie kan een verzoek uitzetten bij het mobiliteitscentrum ObT (Onderwijs bureau Twente). Zij koppelen het verzoek aan een invaller. Wanneer bij plotseling noodzakelijk verlof geen invaller beschikbaar is, wordt de vervanging zo mogelijk intern geregeld. Dit kan door inzet van een leerkracht die beschikbaar is voor ondersteuning, of door inzet van een IB-er of de directeur. Door toenemende personeelstekorten kan het voorkomen dat vervanging niet geregeld kan worden. In dat geval zou het kunnen, dat we genoodzaakt zijn een groep naar huis te sturen. Ons streven is om u hier dan minimaal één dag van tevoren over te informeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen schooljaar 2022-2023

Instroomgroep/groep 1

Renate Brederode

Linda Altena

Groep 2

Janneke van der Kolk

Linda Altena

Groep 3a

Annemarie Stegeman

Alida Jurjens

Groep 3b

Nathanaël Boonstra

Carlinda Polak

Groep 4

Ria Meinen

Janine van Dijk

Groep 5

Wilma Huisjes

Thijs Nijman

Groep 6

Alie Lomulder

Mieke Helder

Groep 7

Jordy Nijboer

Carlinda Polak

Groep 8

Gert Hamberg

Janine van Dijk

Coördinatoren/specialisten

Intern begeleider onderbouw: Carlinda Polak

Intern begeleider bovenbouw: Janine van Dijk

Gedragsspecialist: Wilma Huisjes

Kanjercoördinator: Mieke Helder & Wilma Huisjes

Coördinator ICT: Gert Hamberg & Alie Lomulder

Coördinator Wetenschap & Techniek: Gert Hamberg

Begaafdheidsspecialist: Alida Jurjens

Rekencoördinator: Ria Meinen

Contactpersoon: Janine van Dijk

Onderwijsassistent

Ciska Gubler

Leerkrachtondersteuner

Rob Scholten

Vakdocent gymnastiek

Onze lessen gymnastiek worden verzorgd door Thijs Kremer, hij is een vakdocent van SportService Hardenberg.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Vlinder wordt geprobeerd om zo goed mogelijk onderwijs te geven aan alle kinderen. Ook aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Er wordt in dat geval samen met de intern begeleider en ouders gekeken welke zorg het kind nodig heeft en op welke manier dit gerealiseerd kan worden op de Vlinder. De orthopedagoog die verbonden is aan Chrono speelt daarbij een belangrijke rol. Verder kan er een beroep gedaan worden op verschillende specialisten en wordt er nauw samengewerkt met de GGD en Samen Doen. Ouders zien we daarbij als partners, waarmee we graag nauw samenwerken en waarmee we samen op zoek gaan naar mogelijkheden.

Soms lukt het niet om het kind te geven wat het nodig heeft en lopen we tegen grenzen aan. In dat geval gaan we samen met ouders op zoek naar een passende oplossing.

Er is op de Vlinder ervaring opgedaan op het gebied van taal- en spraakstoornissen, kinderen met een beneden gemiddelde intelligentie, taal-, lees- en rekenproblemen en gedragsproblemen. We beschikken in ons team over expertise gericht op gedrag, rekenen en meer/hoogbegaafdheid.

Daarnaast zijn er kinderen met een niet Nederlandse achtergrond voor wie het Nederlands de tweede taal (NT2) is. Eén ochtend per week komt er een leerkracht om deze kinderen te begeleiden en haar kennis te delen met de leerkrachten. De aangeboden stof wordt twee keer per week door een onderwijsassistent herhaald.

Inmiddels hebben alle leerkrachten een cursus gevolgd om NT2 leerlingen beter te kunnen begrijpen en begeleiden. In het schooljaar 2022 - 2023 volgen wij een verdiepingscursus NT2.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie op lange termijn is creëren van ruimte zodat begeleiding in een gedegen, rustige ruimte gegeven kan worden.

Extra ondersteuning in onze school richt zich op:

 1. Dyslexiebegeleiding
 2. Logopedie
 3. NT 2- begeleiding
 4. Begeleiding TOS leerlingen
 5. Begeleiding meer-hoogbegaafdheid
 6. Individuele gesprekken gericht op welbevinden en gedrag

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven