Gereformeerde Basisschool DS G Doekes

Frits de Zwerverlaan 7 7771 CV Hardenberg

  • De Doekesschool is een plek waar kinderen zich ontwikkelen door samen te leven en samen te leren.
  • We willen dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden en daarom geven we onderwijs dat leerlingen stimuleert en uitdaagt.
  • Er is geen scheiding tussen spelen en leren. Kinderen ontdekken in spel, zien nieuwe dingen, stellen zichzelf vragen en onderzoeken.
  • Vertrouwen in elkaar en in jezelf geeft leerlingen een gevoel van veiligheid.
  • Wanneer leerlingen op een goede wijze samenwerken en elkaar feedback geven, leren ze meer dan alleen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten (Cito LOVS) en de eindopbrengsten (Cito Eindtoets) worden jaarlijks geanalyseerd en geëvalueerd om het onderwijs op de Doekesschool te blijven verbeteren. De opbrengsten van de Doekesschool zijn vijf jaar op rij voldoende en conform wat we van deze leerlingen mogen verwachten. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten (Cito LOVS) en de eindopbrengsten (Cito Eindtoets) worden jaarlijks geëvalueerd om het onderwijs op de Doekesschool te verbeteren. De tussenopbrengsten van de Doekesschool zijn vijf jaar op rij voldoende. Vaak scoren we rond het landelijk gemiddelde, maar in ieder geval boven de inspectienorm en daarmee boven de norm die op grond van de leerlingpopulatie van de Doekesschool zou moeten worden behaald.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Als school zijn we blij met het oordeel van de inspectie. We kijken terug op een periode waarin we ons onderwijs hebben herijkt en in een theoretisch kader gezet. Kennis hebben van maatschappelijke belangen is vereist om inzicht te hebben in onderwijsontwikkeling. De veranderende maatschappij verwacht ook verandering van het onderwijs dat we geven.  

De achterliggende periode heeft gebracht dat we als Doekesschool ons doel weer duidelijk voor ogen hebben. Het kind staat centraal in zijn eigen leerproces, heeft inzicht in zijn leren en dat geeft betrokkenheid op zijn ontwikkeling en motivatie. Het stellen van ‘denkvragen’ (wat als…, hoe…, waarom…) speelt hierbij een belangrijke rol. Doordat de leerling zich door deze denkvragen bezighoudt met analyse van het vraagstuk, conclusies trekken en evalueren, gaat het niet enkel om het produceren van kennis, maar het accent ligt op het toepassen daarvan. Hierbij wordt steeds gewerkt in leerteams waarin de leerlingen eerst zelf nadenken, dit daarna met medeleerlingen delen. Door deze uitwisseling vergroot het de leerling zijn kennis en kunnen. In het ontwikkelingsproces van het kind blijft de leerkracht als pedagoog en didacticus onmisbare ondersteuning bieden. Het kind krijgt vertrouwen en wordt op een systematische en positieve manier benaderd vanuit kansen en mogelijkheden. De leerkracht volgt de voortgang van de leerling, biedt uitdaging en ondersteunt waar nodig. Op de Doekesschool werken we hiervoor vanuit een planmatige zorgstructuur. Om dit te realiseren hebben we middels het professionaliseringstraject ‘Leren Analyseren’ de leerkrachten hierin bekwaamd. Ook in het komende schooljaar loopt dit traject door om een verdere verdiepingsslag te maken in het realiseren van de ondersteuning voor leerlingen en het evalueren van de effecten daarvan.  

Onze schoolontwikkeling stopt niet. Ook ontwikkelingen in de wereld om ons heen blijven. We blijven dan ook de vraag stellen: ‘En wat betekent dat voor het onderwijs dat wij geven?’ In het komende schooljaar zullen we ons verder ontwikkelen op het gebied van onderzoekend en ontdekkend leren. Door samenwerken, probleemoplossend en kritisch denken, ondernemingszin en creativiteit kunnen ook taal- en rekenkundige problemen worden opgelost. Zo kunnen we inzetten op de diversiteit van kinderen in het zich eigen maken van leerstof en kunnen we nog beter het onderwijs op de Doekesschool gedifferentieerd aanbieden in instructie en verwerking.

Het is de visie van de Doekesschool dat betrokkenheid en welbevinden het fundament is tot leren. Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. De school is daarmee niet alleen een leeromgeving, maar ook een leefomgeving. Om dit te realiseren gebruiken we de methode Kanjertraining en in het afgelopen jaar zijn we ook gecertificeerd als Kanjerschool en blijven dit verder uitbouwen. De ouders van onze leerlingen geven aan dat de veilige leer- en leefomgeving een belangrijk punt was en is bij het bepalen van hun schoolkeuze en dat ze duidelijk terugzien op de Doekesschool. 

Terug naar boven