Gereformeerde Basisschool DS G Doekes

Frits de Zwerverlaan 7 7771 CV Hardenberg

  • De Doekesschool is een plek waar kinderen zich ontwikkelen door samen te leven en samen te leren.
  • We willen dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden en daarom geven we onderwijs dat leerlingen stimuleert en uitdaagt.
  • Er is geen scheiding tussen spelen en leren. Kinderen ontdekken in spel, zien nieuwe dingen, stellen zichzelf vragen en onderzoeken.
  • Vertrouwen in elkaar en in jezelf geeft leerlingen een gevoel van veiligheid.
  • Wanneer leerlingen op een goede wijze samenwerken en elkaar feedback geven, leren ze meer dan alleen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht zullen de lessen worden overgenomen door een vervangende leerkracht. Hierbij hebben voorkeur om personen te benaderen die bekend zijn met de leerlingen en school. Helaas is het niet altijd mogelijk om een vervangende leerkracht te vinden. In die gevallen zoeken we naar interne oplossingen, zoals b.v. de lesdag laten verzorgen door de leerkrachtondersteuner van de groep of het verdelen van de groep. In uiterste nood zijn ook wij soms genoodzaakt een groep vrij te geven. Bij afwezigheid langer dan één week worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden over het vervolg

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening

In onze visie spreken wij over liefde en aandacht voor de kinderen. Vanuit deze motivatie willen wij tot een zorgvuldige zorgprocedure komen. De gedachte hierbij is dat het onze wens is dat kinderen op onze school tot hun recht komen. Wij hebben met elkaar de laatste jaren nagedacht over hoe wij dat het beste kunnen doen en zijn begonnen met de invoering van het handelingsgericht werken. Hieronder staan de opvattingen die wij hebben over onze zorg.

1.     De eerste opvatting is dat alle kinderen zorg nodig hebben. Zorgleerlingen bestaan dus niet. Leerlingen verschillen in de mate waarin en de manier waarop ze zorg nodig hebben. Ter bevordering van de sociale cohesie in de groep en om het klassenmanagement uitvoerbaar te houden worden bij ons op school de individuele onderwijsbehoeften zoveel mogelijk geclusterd en verwerkt in een groepsaanbod. Wij werken niet vanuit individuele plannen, maar vanuit groepsplannen.

2.     In de tweede plaats gaat het om het werken, praten en denken vanuit onderwijsbehoeften, in plaats van vanuit kindkenmerken. Kindkenmerken leveren nauwelijks aanwijzingen op hoe een kind te begeleiden in de groep. Zo werkt een kenmerk als ‘snel afgeleid’ eerder bevestigend (Zo is het kind nu eenmaal, daar valt niets aan te doen.) dan dat het uitnodigt tot actie (Hoe kan ik mijn onderwijs afstemmen op dit kind, wat kan ik doen?). Onderwijsbehoeften formuleer je door aan te geven wat een kind nodig heeft om de volgende stap in zijn ontwikkeling te kunnen zetten.

3.     Wij streven naar een verschuiving naar proactief denken. In plaats van vooral achteraf te bekijken of een kind de doelen behaald heeft (bijvoorbeeld door te toetsen) en te ‘repareren’ als dit niet het geval blijkt te zijn, hanteren wij een werkwijze waarbij de leerkracht vooraf nadenkt over wat een kind nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken.

4.     Er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan wat de kinderen nodig hebben om de onderwijsdoelen te bereiken. Als het nodig is kan een specialist van buiten de school de leerkracht ondersteuning bieden.

5.     Tot slot nemen ouders een belangrijke positie in. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijk doel: ze willen het beste voor het kind. Ouders zijn samenwerkingspartners en worden betrokken bij de zorg rondom hun kind. 

Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften

Spraak- taalproblemen: Voor kinderen met taalproblemen hebben we in vrijwel alle gevallen een passende aanpak. Als school hebben regelmatig contact met de logopedist. Lijnen over de effecten op school van behandeling door de logopedist zijn kort. Hierbij geldt dat een combinatie met spraakproblemen zorgoverstijgend kan worden. Voor leerlingen met spraak- en taalproblemen hebben we de beschikking over de expertise vanuit Kentalis.

Dyslexie: We werken volgens het dyslexieprotocol. Kinderen met vermoedens van dyslexie kunnen in een extern traject onderzocht worden en zo mogelijk op school behandeld. Leerlingen met de diagnose dyslexie worden meestal behandeld door ONL. Zij gebruiken hiervoor een ruimte op school. Aanwezigheid van taal/leesspecialist; ook letten wij op de samenstelling van de groep en de aard en ernst van de ondersteuning die de leerling nodig heeft. In de klas kunnen leerlingen gebruik maken van het programma Kurtzweil

Dyscalculie: De school heeft nog geen ervaring met leerlingen waarbij dyscalculie is vastgesteld. Rond dyscalculie volgen we het protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Binnen het team hebben we de beschikking over 2 rekencoördinatoren. Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen hebben we de beschikking over de expertise vanuit het expertisecentrum Noord Oost Overijssel.

Werkhoudingsproblemen: Voor kinderen met werkhoudingsproblemen hebben we meestal goede mogelijkheden. Kinderen met een problematische thuissituatie kunnen in vrijwel alle gevallen rekenen op adequate mogelijkheden.

Motorische beperkingen: Ons gebouw is rolstoelvriendelijk en hebben tevens de beschikking over een invalidentoilet en een verzorgingsruimte met douche en voorzien van tillift. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren begeleiding gehad vanuit De Twijn te Zwolle (SO cluster 1) een meer dan gemiddelde ervaring opgedaan in het begeleiden van een leerling met een meervoudige beperking. Met ondersteuningslessen ‘sport extra’ willen we de mogelijkheid creëren om in korte periode leerlingen extra te helpen in hun bewegingsontwikkeling. In samenwerking met sportservice Hardenberg geven we op onze school onder de noemer ‘Sport Extra’ ondersteuningslessen aan leerlingen in de onderbouw (1/2) en middenbouw (3/4/5) die motorisch een achterstandje.

Zieke kinderen: Binnen de school is ervaring met het werken met leerlingen met korte of langdurige ziekte. In verband met een leerling hebben we de beschikking over de expertise van een ambulant begeleider vanuit De Twijn te Zwolle (SO cluster 1).

ZML-kinderen: Binnen het team hebben wij de beschikking over twee leerkrachten met ruime ervaring in het Speciaal BasisOnderwijs (SBO) Daarnaast hebben we voor ZML-leerlingen beschikking over de expertise van een ambulant begeleider vanuit De Boslust te Ommen (SO cluster 3).

Auditieve beperkingen: De school heeft uit de afgelopen jaren geen ervaring op het gebied van leerlingen met auditieve beperking. Voor kinderen met een auditieve beperking kunnen we in sommige gevallen een passende aanpak bieden, veelal door gebruik te maken van technische hulmiddelen. Voor kinderen die (bijna) niet kunnen horen lopen we echter tegen onze grenzen van zorg aan. We kunnen een beroep doen op de expertise vanuit Kentalis

Visuele beperkingen: De school heeft uit de afgelopen jaren geen ervaring op het gebied van leerlingen met visuele beperkingen. Voor kinderen met een visuele beperking kunnen we in sommige gevallen een passende aanpak bieden, veelal door gebruik te maken van technische hulmiddelen. Voor kinderen die (bijna) niet kunnen zien lopen we echter tegen onze grenzen aan. We kunnen een beroep doen op de expertise vanuit Bartimeus.

Gedragsproblemen: We werken volgens de regels van de Kanjertraining; Twee leerkrachten hebben de Master Gedrag en delen expertise binnen het team Voor leerlingen met sociale en/of emotionele problemen zullen we in de meeste gevallen een aanpak hebben. Bij leerlingen met een problematisch zelfvertrouwen of contactname lopen we tegen onze grens aan.

ADHD: We kunnen ruim tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Er zijn twee gedragsspecialisten binnen het team aanwezig.

Autisme: We kunnen ruim tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Er zijn twee gedragsspecialisten binnen het team aanwezig.

Jong risicokind: De school participeert in de opzet van een goede Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) met de gemeente. Daarnaast heeft onze school ervaring en kennis op het gebied van het jonge risicokind. Hierbij hebben we werken we samen met de specialisten van De Klimboom (Trias), een dagbehandeling voor ‘jonge kind en schoolgaande jeugd’.

Anderstaligen:   De school heeft geen ervaring en specifieke kennis met en over ‘anderstalige’ kinderen.

Hoogbegaafdheid: De school volgt rond meer- en hoogbegaafdheid een protocol tot signalering (DHH). Dit protocol wordt goed uitgevoerd. Kinderen die meer aankunnen krijgen verdieping en verbreding. Daarnaast bieden we voor leerlingen in de bovenbouw (5/6 en 7/8) de mogelijkheid, mist zij aan criteria voldoen, om deel te nemen aan een vaardighedengroep. Deze wordt gegeven door een van onze specialisten hoogbegaafdheid.   Binnen de school zijn twee meer-/hoogbegaafdheidsspecialist aanwezig.

Structurele voorzieningen voor kinderen met extra onderwijsbehoeften: Vanuit onze visie integreren we leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in de bestaande groepen. Als er leerlingen aangemeld worden met specifieke onderwijsbehoeften, wordt er altijd een gesprek gepland met ouders en IB en wordt er afgestemd wat er precies nodig is. Vaak is er dan ook overleg met externen, die bekend zijn met de aangemelde leerling en zijn/haar problematiek.   Wel hebben we voor leerlingen die aan de gestelde criteria uit het protocol DHH voldoen een vaardighedengroep (5/6 en 7/8). Een dagdeel per twee weken krijgen deze leerlingen begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. Binnen deze tijd krijgen de kinderen verdiepings- en verbredingsstof aangeboden. Deze stof wordt binnen de groep verwerkt.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven