RK Basisschool Schuttevaer

Keeten 2 4417 CD Hansweert

Schoolfoto van RK Basisschool Schuttevaer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een advies voor het volgen van voortgezet onderwijs is een belangrijk advies. Dit advies wordt dan ook weloverwogen opgesteld door de groepsleerkracht  in overleg met de directie en het team. In het schoolkeuze/- advies houden we rekening met:
- De resultaten van de IEP LVS toetsen;
- Het overzicht van de schoolvorderingen zoals blijkt uit Snappet;
- Leerlingkenmerken (zoals motivatie, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling);
- Gesprekken met brugklascoördinatoren van verschillende scholen;
- De wensen van de leerling en de ouder(s)/verzorger(s);
- De IEP-eindtoets.

Om een verantwoorde keuze te maken ontvangt u via de school zoveel mogelijk informatie over de scholen binnen het voorgezet onderwijs. Wij vermelden de open dagen, zodat u ook bij de scholen zelf informatie kan halen. De groepsleerkracht van groep 8 nodigt de ouder(s)/v van en de leerlingen uit voor een adviesgesprek. Vervolgens zorgt zij ook voor de aanmelding op de school naar keuze.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven