RK Basisschool De Bolderik

Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 lag de gemiddelde score van de Cito eindtoets bij de Bolderik op 538,1. Het landelijk gemiddelde lag op een score van 535,7. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 nemen twee keer per jaar de Cito toetsen af op het gebied van rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de DMT (drie minuten toets) en de AVI toets om het leesniveau van de kinderen te bepalen. 

Er wordt op de Bolderik gewerkt met arrangementen/groepsplannen op het gebied van lezen, rekenen en spelling. Aan het begin van het jaar wordt een plan opgesteld, waarin de verschillende niveaus van de leerlingen en de daarbij behorende aanpak worden opgenomen. Er wordt gewerkt met een intensieve groep, een basisgroep en een verdiepte groep. Daarnaast zijn er leerlingen die op een eigen leerlijn werken. De opgestelde plannen worden herzien in januari. Tussentijds worden de plannen twee keer geëvalueerd tijdens de tussenevaluatie. Toetsresultaten, observaties, gesprekken met de leerlingen en lesevaluaties worden meegenomen om de evaluatie en het nieuwe plan op te stellen. Twee keer per jaar vinden er gesprekken plaats met de intern begeleider om de resultaten te bespreken en waar nodig een kindgericht plan van aanpak op te stellen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De leerlingen van onze school vinden een goede aansluiting in het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven