RK Basisschool De Bolderik

Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 lag de gemiddelde score van de Cito eindtoets bij de Bolderik op 537,0. Het landelijk gemiddelde lag op een score van 534,9. De Bolderik heeft dus boven het landelijk gemiddelde gescoord.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 nemen twee keer per jaar de Cito toetsen af op het gebied van rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de DMT (drie minuten toets) en de AVI toets om het leesniveau van de kinderen te bepalen. 

Er wordt op de Bolderik gewerkt met arrangementen/groepsplannen op het gebied van lezen, rekenen en spelling. Aan het begin van het jaar wordt een plan opgesteld, waarin de verschillende niveaus van de leerlingen en de daarbij behorende aanpak worden opgenomen. Er wordt gewerkt met een intensieve groep, een basisgroep en een verdiepte groep. Daarnaast zijn er leerlingen die op een eigen leerlijn werken. De opgestelde plannen worden herzien in januari. Tussentijds worden de plannen twee keer geëvalueerd tijdens de tussenevaluatie. Toetsresultaten, observaties, gesprekken met de leerlingen en lesevaluaties worden meegenomen om de evaluatie en het nieuwe plan op te stellen. Twee keer per jaar vinden er door de leerkrachten gesprekken plaats met de intern begeleider om de resultaten te bespreken en waar nodig een kindgericht plan van aanpak op te stellen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van onze school vinden een goede aansluiting in het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal- emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respectvol
  • actief burgerschap
  • sociale cohesie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Er heeft in het schooljaar 2018-2019 een inspectiebezoek plaatsgevonden op de Bolderik. De inspectie heeft 11 kwaliteitsstandaarden onderzocht. De Bolderik heeft geen onvoldoende behaald en zelfs 8 van de 11 standaarden zijn als goed gewaardeerd. De inspectie heeft leerkrachten bezocht in de lessen, met leerlingen, ouders, teamleden, intern begeleider en directie gepraat. Daarnaast is er een uitgebreide documentenanalyse gedaan. Zij hebben inzage gehad in alle plannen, rapporten en leerling observaties om een goed beeld te krijgen van hoe we onze leerlingen volgen in hun ontwikkeling. Als eindwaardering heeft de Bolderik een GOED gekregen.

Op de website van de Bolderik: www.bsdebolderik.nl is het onderdeel van het inspectierapport van Stichting Uniek, toegespitst op bs de Bolderik in te zien. 

Terug naar boven