RK Basisschool De Bolderik

Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bolderik

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool de Bolderik wordt gewerkt met een enthousiast en betrokken team. Het team is gemotiveerd om, in goede samenwerking met ouders, bestuur en ondersteunende instanties, de kinderen de kansen te bieden om zich optimaal te ontwikkelen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft aangevraagd (bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, zorgverlof), wordt deze aanvraag middels een formulier ingediend bij de stichting. De aanvraag wordt in behandeling genomen en de leerkracht krijgt te horen of het verlof wordt verleend. 
Wanneer de leerkracht verlof heeft gekregen wordt er direct gezocht naar een invalleerkracht om de desbetreffende groep op te vangen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Bolderik werken wij met de volgende groepen:

groep 1-2A: juf Lieke en juf Jopie
groep 1-2B: juf Aukje en juf Esther
groep 1-2C: juf Laura en juf Marjoleine
groep 3: juf Rosa en juf Marceline
groep 4: juf Ashley
groep 4-5: juf Jeanette en juf Laura
groep 5: juf Christel en juf Maria
groep 6: juf Loes
groep 7A: meneer Mathijs en juf Janny
groep 7B: juf Kelly
groep 8: juf Linda

Op dinsdag wordt er (op de Bolderik) een verrijkingsgroep voor leerlingen uit groep 5, 6 en 7 georganiseerd door juf Ilona. Dit is een samenwerking tussen bs de Peppel in Dussen en bs de Bolderik. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuterklassen besteden naast deze vakken ook tijd aan de dagopening en wisselende activiteiten. De pauzes zijn niet meegenomen in het bovenstaande schema.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle groepen besteden naast bovengenoemde vakken ook tijd aan presentatievormen (boekbespreking in de bovenbouw, kringgesprek etc.) en klassen specifieke vakken en/of onderdelen. In iedere groep wordt aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Gebruik mobiele telefoons en smartwatches
Op de Bolderik wordt er tijdens de lessen geen gebruik gemaakt van een eigen device. Wanneer er in groep 7 of 8 wel een telefoon wordt meegenomen naar school, wordt deze in de telefoontas op 'vliegtuigstand' opgeborgen in het eigen klaslokaal. De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor defecten en/of verlies van het device. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vier categorieën binnen onze organisatie.

1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning begeleid.

2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het ondersteuningsteam en zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de basisondersteuning plus begeleid.

3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een OPP (ontwikkelingsperspectief) uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern extra begeleid.

4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventuele zorgvraag, ze hebben intensief gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook uitgewerkt in een OPP. Ze worden binnen de extra ondersteuning plus intern en mogelijk extern extra begeleid.

Het schoolondersteuningsprofiel van de Bolderik is terug te vinden op de website van de Bolderik en op de pagina van de Bolderik van scholen op de kaart (scholenopdekaart.nl).

Leerlingenzorg door externen 

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd
De basisscholen van Stichting Uniek worden steeds vaker geconfronteerd met ouders/verzorgers die voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Voor Stichting Uniek is dit aanleiding geweest om beleidsafspraken te maken, die gelden voor elke school binnen onze stichting. Op grond van artikel 40* en 41** van de Wet Primair Onderwijs zijn de volgende afspraken vastgelegd:

Hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd binnen een ‘Uniek’ school. Indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop – mits praktisch uitvoerbaar – een uitzondering gemaakt worden. Deze hulp wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de directie. De directie maakt hierover dan ook schriftelijke afspraken met de externe hulpverlener en ouder/verzorger.

Hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school. Bij een medische indicatie of bij een beschikking vanuit het CJG kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Wel dienen er goede schriftelijke afspraken gemaakt te worden over de frequentie en de tijdsduur van de externe behandeling. De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze externe hulp. Indien leerlingen onder schooltijd les krijgen op een andere plaats, blijft het bevoegd gezag verantwoordelijk.

* Artikel 40 WPO handelt over de kosteloosheid van het onderwijs. Bij eenmaal toegelaten leerlingen mag een verdere toegang tot onderwijsactiviteiten niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van ouders.
** Artikel 41 WPO schrijft voor dat een leerling dient deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag heeft de uitvoering van deze taak overgedragen aan de school onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. Het is uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag of de onderwijsactiviteiten alleen mogen worden verzorgd door het eigen personeel en reguliere hulpverleners of ook door externen. Indien dit laatste het geval is, is het bevoegd gezag ook verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de geboden extra zorgactiviteiten.Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven