Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn

Rondsel 144 4661 TS Halsteren

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toermalijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij verantwoorden ons onderwijs op basis van de IEP afname van februari. Deze nemen we vanaf groep 3 in alle groepen af. In groep 1-2 werken we met KIJK. Op basis hiervan evalueren wij ons onderwijs en stellen we nieuwe plannen en doelen op. Hierdoor werken we bewust aan opbrengstgerichtheid en proberen we het beste uit ieder kind te halen. Voor ons zijn toetsen een meetpunt op basis waarvan we cyclisch kijken naar de verdere invulling van ons onderwijs.

Bij het opstellen van het schooladvies aan het eind van groep 8 worden deze toetsen meegenomen. Tevens wordt gekeken naar het beeld van de leerling in de klas, motivatie, concentratie, executieve functies en betrokkenheid.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school willen we het beste uit ieder kind halen. We stellen halfjaarlijkse doelen en zorgen hierbij voor een passend aanbod, zodat ieder kind verder kan groeien in zijn/haar ontwikkeling.  Uiteraard evalueren we tussentijds en vervolgens stellen we onze plannen bij. Evaluatie momenten vinden plaats na een observatie moment en/of toetsen.

Op De Toermalijn werken met volgens "Het leren zichtbaar maken". De leerlingen worden meegenomen in hun eigen leerproces en evalueren hun eigen doelen. Zo creëren we bewust zijn bij de leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft in 2015 voor het laatst een inspectiebezoek gehad. Hier kwam de school dermate goed uit, dat we trots zijn op deze rapportage.

Terug naar boven