o.b.s. 'Op 'e Dobbe'

Finne 42 9074 AV Hallum

Schoolfoto van o.b.s. 'Op 'e Dobbe'

Het team

Toelichting van de school

Het team van obs Op 'e Dobbe

Groep 1-2         Elisah van Noort en Dirkje Sytema

Groep 3-4-5      Lisa Vleeschhouwer

Groep 6-7-8      Anne Joren Buwalda en Yt Lettinga

Intern begeleider        Geeke Wijbenga

Onderwijsassistenten    Rianne Krol en Berber van der Veen

HVO leerkracht           Annigje Dijkstra

Muziekleerkracht         Sake Hijlkema

Gymleerkracht            Buurtsportcoach en Remco Kooistra

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit zijn de uitgangspunten van het vervangingsbeleid van onze school: leerkrachten worden bij ziekteverlof altijd vervangen vanaf de eerste dag. Dit geldt ook voor onderwijsassistenten, wanneer er sprake is van noodzakelijke ondersteuning van individuele leerlingen of noodzakelijke ondersteuning in groepen. Ook schoonmakers worden vanaf de eerste ziektedag vervangen. Bij overig personeel geldt een wachttijd van 2 weken.

Medewerkers met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof worden altijd vervangen. Bij planbaar verlof wordt er eerst gekeken of er dagen geruild kunnen worden met een duo collega. Wanneer een collega vervangen moet worden, neemt de directeur eerst contact op met de vervangingspool.

Indien er geen leerkrachten zijn die kunnen vervangen via de vervangingspool, dan doet de directeur eerst een ‘noodoproep’ richting de eventuele duopartner en de rest van het team. De onderwijsassistenten van de school kunnen mogelijk tijdelijk een deel van de groep overnemen in overleg met een andere leerkracht, IB-er of directie als een (vervangende) collega niet op tijd kan komen. Wanneer een collega niet direct kan komen, maar wel iets later op de ochtend, dan kunnen IB en directie tijdelijk de groep waarnemen. Indien dit geen resultaat oplevert, dan wordt opnieuw met de vervangingspool contact opgenomen of er een onderwijsassistent of LIO-er (=leraar in opleiding) beschikbaar is (die de klas kan opvangen, onder verantwoordelijkheid van een leerkracht van een andere groep). Indien dit ook niet tot de mogelijkheden behoort dan kunnen groepen worden opgesplitst of gecombineerd (maximaal 1 dag)).

Als laatste maatregel geldt het naar huis sturen van een groep en het regelen van ‘noodopvang’ op school. De directeur en IB-er worden in principe niet ingezet in volledige vervanging.   Iedere leerkracht zorgt dat de klassenmap/ share point up-to-date is en dat altijd de volgende lesdag in de map is ingevuld, zodat vervangers weten wat die dag op het programma staat en de noodzakelijke informatie bij de hand hebben. Ouders en verzorgers worden in het geval van opsplitsen van de groep geïnformeerd op de betreffende dag via de mail/Social Schools en of telefonisch. Mocht er sprake zijn van het ‘naar huis sturen’ van een groep na 1 dag  opsplitsen, dan worden ouders en verzorgers hiervan, een dag van te voren, op de hoogte gebracht via de mail/ Social Schools of telefonisch. Dit plan staat ook op de website van de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS Op 'e Dobbe.

Waar kind zijn een kwaliteit is! OBS Op 'e Dobbe is de openbare school in Hallum en daarmee bij uitstek de school voor iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging. Wij zeggen niet apart, maar samen en hebben respect voor elkaar. Iedereen doet ertoe en kinderen leren van en met elkaar.  De teamleden van OBS Op ‘e Dobbe zetten zich met overtuiging in voor goed onderwijs aan alle leerlingen! Wij zijn een school en willen u kind zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. Wij hebben aandacht voor het leren, de sociaal emotionele ontwikkeling en de talentontwikkeling van onze leerlingen. Wij willen een school zijn waar kinderen zichzelf mogen en kunnen zijn. Wij vertrouwen elkaar en helpen elkaar. Dit doen we samen met de ouders, de leerlingen en het team.

Op school vinden wij samenwerken belangrijk.

Samenwerking met de ouders en binnen het team is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs.

Wij werken ook samen met de leerlingen in onze combinatiegroepen. Veelal krijgen de leerlingen op hun eigen niveau de instructie bij taal en rekenen. Dit kan binnen de eigen jaargroep of in een jaargroep lager of hoger. In onze grote lokalen is er voldoende ruimte om instructie te geven op een rustige plek aan een jaargroep. Ook kunnen leerlingen in de klas samenwerken met medeleerlingen uit de eigen groep of een andere jaargroep.

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben op school een chromebook. Op school wordt tijdens o.a. rekenen en taal gebruik gemaakt van hun chromebook.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd Leerlingen moeten in de 8 schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Groep 1,2,3 gaat in het schooljaar 2023-2024  in totaal 920 uur naar school Groep 4 t/m 8 gaat in het schooljaar 2023-2024  in totaal 970 uur naar school.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Visie op ondersteuning.

Uitgangspunt: Het belang van de leerling (en de medeleerlingen) staat voorop!

Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. We vinden het belangrijk dat leerlingen een zo ononderbroken mogelijke schoolcarrière doorlopen en uitstromen bij het niveau dat past bij hun mogelijkheden en talenten. We streven naar een basisondersteuning binnen onze school. De begeleiding en ondersteuning vindt zoveel mogelijk binnen de klas plaats en wordt geïntegreerd in het reguliere onderwijsleerproces. De school zoekt afstemming tussen de mogelijkheden van de school en de behoeften van de leerling. De leerkracht wordt geacht, op basis van zijn deskundigheid, gedifferentieerd met leerlingen te kunnen werken, al dan niet met behulp van schoolinterne ondersteuning zoals de intern begeleider en onderwijsassistent of externe expertise van bijvoorbeeld ambulant begeleider of schoolmaatschappelijk werker. De leerkracht en de intern begeleider zijn de verbinding tussen leerling, ouders, en ondersteuners zoals ambulant begeleiders.

Voor een deel van de leerlingen is de basis binnen de school niet voldoende om tegemoet te komen aan hun onderwijs- of ondersteuningsvraag. Voor deze leerlingen wordt een OPP, ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin wordt vastgelegd waarin zij extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning wordt een arrangement genoemd en kort of langdurend zijn.  

Een klein deel van de leerlingen is aangewezen op de meest specialistische zorg, zoals school voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd wanneer onze school onvoldoende begeleiding en ondersteuning kan bieden aan de leerling en dus onvoldoende kan aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Naast leerling kenmerken zijn er ook specifieke schoolkenmerken die de grenzen van onze zorg bepalen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Gebruik maken van specialisme binnen de school, de onderwijsgroep en externe specialisten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Tiko peuteropvang heeft een ruimte in ons gebouw. Wij maken samen gebruik van het speellokaal.

Incidenteel is er een gezamenlijke activiteit voor de peuters en leerlingen van Op 'e Dobbe.

Er is een overdracht tussen de leidsters en de leerkracht van groep 1-2 voor kinderen die doorstromen van de peuters naar groep 1.

Terug naar boven