o.b.s. 'Op 'e Dobbe'

Finne 42 9074 AV Hallum

Schoolfoto van o.b.s. 'Op 'e Dobbe'

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van obs Op 'e Dobbe.

Dagelijks gaan onze leerlingen naar school waar ze verzekerd moeten zijn van kwalitatief goed onderwijs. Ouders kiezen bewust voor een school die aansluit bij hun denkbeelden en verwachtingen. Vanuit het vertrouwen dat de school hun kinderen voorbereidt op het voortgezet onderwijs en de maatschappij.

Kinderen willen een omgeving waarin zij zich veilig, vertrouwd en uitgedaagd voelen. Hierbij speelt de leerkracht een grote rol. Leerkrachten op onze school doen hun uiterste best om iedere dag het beste voor hun leerlingen te bieden.

Steeds meer ouders weten onze school te vinden, dit zien we door een groei in het leerlingenaantal.

Onze belangrijkste kernwaarden zijn ontdekkend - gehecht - spetterend.

OBS Op 'e Dobbe, waar kind zijn een kwaliteit is!

Voor alle schooldocumenten verwijzen wij naar de website van de school.  www.opedobbe.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontdekkend
 • Spetterend
 • Gehecht
 • Waar kind zijn 'n kwaliteit is
 • Samen met plezier naar school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van Op 'e Dobbe komen uit Hallum en de directe omgeving van Hallum.

Onze schoolbevolking is een afspiegeling van de sociale context waarin de kinderen wonen.

We vinden het belangrijk dat je elkaar leert kennen en respect hebt voor elkaar.

Wij constateren dat het leerlingenaantal een groei laat zien in het schooljaar 2022-2023. Meer leerlingen  en hun ouders weten onze school te vinden.

Aan het einde van het schooljaar 2023 zijn er 58 leerlingen op onze school.

Heeft u belangstelling voor onze school? U bent altijd van harte welkom. Maak een afspraak via de mail: opedobbe@elanowg.nl of bel 0518 431700

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Contactmomenten en oudergesprekken

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren we verschillende contactmomenten. Het startgesprek in de eerste weken van een schooljaar. In dit gesprek maakt u kennis met de leerkracht en u vertelt de leerkracht over uw kind. De 10 minuten-gesprekken,  tweemaal per jaar wordt u uitgenodigd door de leerkracht. De leerkracht informeert u over de ontwikkeling van uw kind en u kunt de leerkracht over uw kind informeren. In februari en juli ontvangen de leerlingen een rapport.

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de leerplicht naleven.  De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. Sinds april 2017 geldt dat alle scholen verzuim van meer dan 16 uur in 4 opeenvolgende lesweken moeten melden bij het verzuimloket van DUO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Protocol social media

De school heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid van onderwijspersoneel en leerlingen. Dat begint met duidelijke en gecommuniceerde normen en waarden en de handhaving daarvan, ook digitaal. Scholen moeten zich niet laten verrassen door incidenten. De scholen zorgen voor duidelijke regels over:

 • Welke mediadragers zijn in de klas en op school toegestaan?
 • Ben je als school betrokken in het grijze gebied tussen privé en school?
 • Wanneer schakel je ouders in, en wanneer politie?       
 • Welke sancties hanteer je bij welke overtreding?       
 • Hoe ga je om met slachtoffers en hoe met pers?

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van social media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.

Schoolregels Onze belangrijkste regels zijn de kanjerregels:

 • We vertrouwen elkaar         
 • We helpen elkaar           
 • Niemand speelt de baas           
 • Niemand lacht uit         
 • Niemand doet zielig

  Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Onze visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. Onze ambities t. a.v. Burgerschap en Sociale Cohesie worden eenmaal per twee jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de vragenlijst WMK PO.

Terug naar boven