Samenwijs St. Jozef

Emmastraat 1 5089 NL Haghorst

Schoolfoto van Samenwijs St. Jozef

Het team

Toelichting van de school

Personeel

Groep 1/2/3:Juf Lieke en Juf Kim

Groep 4/5: Juf Rafke en Juf Lea

Groep 7/8: Meester Marcel en Juf Lea

Ondersteuning: Juf Pleun en Juf Kim Spitters

Intern begeleider: Juf Kim van Oirschot

Directeur: Joep van den Hout

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging binnen het onderwijs
Bij ziekte van de meester of juf komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. We streven er naar om geen kinderen naar huis te sturen. Gezien de WWZ en de nieuwe regelgeving m.b.t. vervangingen kan het echter voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. Er is dan een calamiteitenplan beschikbaar in elke groep voor opsplitsing van de groep. In uiterste noodgevallen kan het voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd. Ouders worden hierover, zo mogelijk, een dag van tevoren over geïnformeerd.

Vervanging binnen de opvang
Bij verlof van de medewerkers zorgen wij er voor dat er voor de kinderen een vast en voor hen vertrouwd gezicht aanwezig is.
Invalkrachten zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan ten hoogste twee vestigingen zodat ook zij voor de kinderen een vertrouwde medewerker worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De tijden per vakgebied zijn richtlijnen. Deze tijden worden altijd afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden per vakgebied zijn richtlijnen. Deze tijden worden altijd afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Samenwijs St. Jozef is een kleinschalige dorpsschool (58 leerlingen) die de afgelopen jaren te maken heeft gehad met krimp. Op dit moment heeft school een stabiele groei in populatie. Gemeten naar de eigen dorpspopulatie zou de Sint Jozef een populatie hebben wat representatief is voor een dorpsschool. Maar daarnaast heeft de St. Jozef een aanzuigende werking voor kinderen buiten het dorp die extra zorg en aandacht nodig hebben en die of op andere scholen moeilijker terecht kunnen, of waarvan de ouders kiezen voor de Sint Jozef vanwege het feite dat het een kleine school is met kleine groepen en expertise voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

De school heeft op dit moment 3 groepen. Dit kunnen verschillende combinaties zijn: 1-2-3, 4-5 en 6-7-8 of 1. Het streven is om zoveel mogelijk te werken vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling en hier het onderwijs op af te stemmen. Ieder kind is uniek. Binnen Samenwijs St. Jozef is het onze uitdaging om ieder individu het aanbod te geven, dat nodig om zowel alleen als in de groep zich te ontwikkelen. Door de komst van onderwijsassistenten is dit meer mogelijk.

Samenwijs St. Jozef heeft een betrokken team. Alle leerkrachten voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen. Iedereen ziet elkaar. Er zijn korte lijnen in het team en het vertrouwen in elkaar is groot. Leerlingen worden bij hun eigen ontwikkeling betrokken, door het voeren van kindgesprekken over de te behalen doelen. Het onderwijs moet aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van iedere leerling. Deze leerlingen ontvangen onderwijs op maat middels het model van handelingsgericht werken. De ontwikkeling van deze leerlingen wordt planmatig vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). In het kader van adaptief en passend onderwijs is het aantal (ondersteuning) leerlingen dat binnen het regulier onderwijs begeleid wordt de laatste jaren flink gestegen. Samenwijs St. Jozef heeft zich de afgelopen jaren dan ook verdiept om de basisondersteuning van de school sterk te maken. Op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling heeft de school extra ondersteuning aangevraagd d.m.v. de consulent van Plein 013 en cursussen. Leerkrachten kunnen een aanpassend aanbod creëren voor iedere leerling en dit vastleggen in een OPP in samenwerking met ouders en leerlingen. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het systeem van de interne begeleiding van de school. De ondersteuning is niet alleen gericht op de hulpvragen van een kind, ook vaardigheden van de leerkracht staan hierbij centraal. Het is belangrijk dat alle betrokkenen zich blijven ontwikkelen. Ondanks de wil en de sterke basisondersteuning op Samenwijs St. Jozef zijn er grenzen verbonden aan het op maat bedienen van de leerlingen. Wanneer een leerling weinig aansluiting heeft binnen zijn groep qua leerstof kan er gekozen worden om groep doorbrekend te werken. Dit is niet voor elke leerling geschikt. Hierdoor kan er gekozen worden om een leerling te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Om toch iedere leerling te kunnen houden in ons dorp, willen we de samenwerking aangaan met SBO de Mozaïk. Zo willen we binnen de Samenwijs St. Jozef een SBO klas inrichten onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht SBO. Dit is een groeimogelijkheid waar Samenwijs St. Jozef in de toekomst naar wil streven.

Er is een nauwe samenwerking met onderwijs en opvang. Twee medewerkers zijn zowel bij onderwijs als bij opvang aan het werken. De Opvang regelt VSO, TSO en BSO. De intern begeleider (IB-er) volgt de ontwikkeling van het kind van 0-13 jaar. Overdracht van de opvang naar onderwijs wordt gedaan in een overdrachtsgesprek met ouders, pedagogisch medewerker en leerkracht. Doordat de IB-er ook in beeld is bij de opvang kan het signaleren van extra ondersteuning op een jonge leeftijd al passend gemaakt worden. De begeleiding van een kind kan al starten bij de opvang en d.m.v. de warme overdracht door lopen in de basisschool.

De Samenwijs locatie is aan verbouwing toe. Het gebouw is afgeschreven en er is door de gemeente Hilvarenbeek nieuwbouw ingepland. In 2023 is het duidelijk hoe onze huisvesting voor de toekomst er uit gaat zien. En we hopen natuurlijk dat deze dan ook feitelijk is gerealiseerd. We weten dan hoe onze huisvesting optimaal kan aansluiten bij onze inhoudelijke visie over leren en ontwikkelen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Een Samenwijslocatie waar ieder kind elkaar kan treffen in een gezamenlijke ruimte, waarbij ook leerlingen van het SBO bij Samenwijs St. Jozef horen en zich vermengen met alle leerlingen.

 De hoeveelheid aandacht/handen in de klas:

Samenwijs St. Jozef heeft kleine groepen van ongeveer 20 leerlingen. Wanneer de leerlingen in een 3-combinatie groep zitten, is er extra ondersteuning van een onderwijsassistent aanwezig in de groep. Er zijn twee onderwijsassistenten werkzaam binnen Samenwijs St. Jozef. Zeer moeilijk lerende leerlingen krijgen veel extra instructie binnen de groep naast begeleid werken. Deze extra begeleiding vindt plaats door de onderwijsassistent in overleg met de leerkracht. Voor leerlingen met extreme leesproblemen of achterstanden is één dag per week de IB-er beschikbaar voor het begeleiden van leerlingen buiten de groep. Dit om de frequentie van herhaling en oefening te borgen en de leerlingen te begeleiden op ondersteuningsniveau 3. Samenwijs St. Jozef verzorgt gedeeltelijk methode gestuurd onderwijs. De leerkracht geeft een basisinstructie, passend bij het doel van de les, en vanuit hier gaat iedere leerling op zijn of haar niveau aan de slag met de verwerking. Er zijn enkele leerlingen die werken met een andere methoden. Zij hebben vaak een eigen leerlijn (OPP). Een OPP wordt opgesteld door de leerkracht en IB-er in samenwerking met ouders en leerling. Om de leerlingen te bedienen op hun onderwijsbehoeften kan er gekozen worden voor een andere methode of aanpak door de leerkracht. Binnen Samenwijs St. Jozef is hier de mogelijkheid voor. Zo kunnen er leerlingen werken met verschillende methoden of middelen (zoals het werken met de Ipad of werkboek) om hun doelen te behalen. Dit gaat altijd in overleg met ouders, leerling, leerkracht en IB-er en eventueel een consulent.

Doordat de school hoofdzakelijk beschikt over kleine groepen is er veel aandacht voor de individuele leerling. Van iedere leerling is een leerlingkaart gemaakt met daarop de ondersteuningsbehoeften en leerstijl van iedere leerling en eventueel specifieke doelen betreffende bij deze leerling. Twee maal per schooljaar wordt deze leerlingkaart geëvalueerd en bijgewerkt. De leerlingen worden betrokken bij het maken van deze leerlingkaart d.m.v. kindgesprekken (ook twee maal per schooljaar). Sinds september 2020 zijn aan het begin van het schooljaar ook de ouders aanwezig bij de kindgesprekken.

De groepsgrootte op de St. Jozef is niet zozeer een keuze, maar hangt samen met omstandigheden waar een zeer kleine school mee te maken heeft (toevallige fluctuaties in de instroom). Hierdoor kan de groepsgrootte en daarmee ook de voordelen die samenhangen met het hebben van kleine groepen, heel kwetsbaar zijn. De school kiest ervoor om klasse doorbrekend te werken om zo de leerlingen te kunnen bedienen op zijn of haar niveau. Ook werken de meeste leerlingen via de IPad wat een adaptief onderwijsprogramma aanbiedt.

Elk schooljaar zijn er op de St. Jozef een aantal stagiaires vanuit de opleiding PABO en onderwijsassistent. Zij kunnen ook voor extra ondersteuning worden ingezet.

Onderwijsmaterialen:

 Er zijn binnen de school verschillende alternatieve methodes aanwezig. Taal: Bouw, Spelling in de lift, Zelfstandig spellen, DMT oefenmap, Zuidvallei, Taal in blokjes en Muiswerken.
Rekenen: Rekenrijk F-lijn, Rekentijgers, Met sprongen vooruit, Rekensprint, Muiswerken en Maatwerk.
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining, Praat & teken. Onderwijsmaterialen worden aangeschaft naar mate er vraag is vanuit verschillende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Leerlingen met fysieke, motorische of medische problemen werken grotendeels met het reguliere programma. In de gymles of bij de schrijflessen kunnen er aanpassingen gedaan worden. Leerlingen krijgen waar nodig aangepast meubilair. Aanpassingen m.b.t. motoriek kunnen worden ondersteund door samenwerkingspartner Leijpark, bijvoorbeeld bij het aanschaffen van aangepast meubilair. Dit gaat in samenspraak met de consulent van Plein 013.

Wanneer leerlingen te veel last hebben van prikkels kan er gekozen worden om te werken met een hoofdtelefoon.

In elk klaslokaal is een statafel aanwezig waar leerlingen aan kunnen werken. En er wordt gekeken naar extra beweegmomentjes gedurende een schooldag. De extra beweegmomenten worden naar behoefte van de leerling en leerkracht afgestemd. Voor leerlingen die ernstige gedragsproblemen vertonen wordt er gewerkt, met de gehele school, vanuit de Kanjermethode. Leerlingen leren om conflicten te voorkomen door het aanleren van kanjergesprekken. Het is een oplossingsgerichte manier van werken. Aan het begin van ieder schooljaar worden de startweken van Kanjer ingezet.

Ruimtelijke omgeving:

 In en rond het gebouw zijn extra voorzieningen, zoals een bibliotheek. Er zijn op school extra lokalen over die gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld een combinatiegroep te splitsen. Tevens kan deze ruimte dienen voor een time-out ruimt, voor leerlingen die hun rustmomentjes nodig hebbe. Ook zijn er ‘kantoortjes’ ingericht om prikkelarm en individueel te werken. Er is binnen de locatie een verzorgingsruimte aanwezig. De locatie is rolstoelvriendelijk gemaakt. De speelplaats en de gymzaal dienen als bewegingsruimte. Sinds kort is er een voetbalveld toegevoegd aan de speelplaats. Binnen Samenwijs St. jozef kan er steeds maatwerk geleverd worden wanneer een leerling iets extra’s nodig heeft. Alle ruimtes in het gebouw worden zo optimaal mogelijk benut en er is altijd ruimte tot overleg om de meest passende ondersteuning te bieden aan alle leerlingen.

Expertise:

Binnen het team zijn verschillende leerkrachten gespecialiseerd: zo zijn er een gedragsspecialist en een leescoördinator aanwezig binnen de school. Twee leerkrachten hebben een Master-SEN gevolgd. Er is een teamexpertise op het gebied van gedrag. Alle leerkrachten hebben een kanjertraining gevolgd. Samenwijs St. Jozef is een Kanjerschool. De Kanjertraining is geïmplementeerd op onze locatie. Dit betekent dat we op het gebied van sociale vaardigheid preventief en actief kunnen omgaan met afwijkend gedrag.

Scholingsontwikkelingen van het team worden opgenomen in het jaarplan van de school. De afgelopen jaren heeft Samenwijs St. Jozef zich voornamelijk geschoold in het versterken van de basisondersteuning. Om de expertises binnen het team optimaal te kunnen benutten is er één keer in de maand een kindgesprek binnen het team. Leerkrachten kunnen een leerling in brengen. Er wordt dan met het gehele team gekeken hoe we de leerling kunnen helpen binnen zijn of haar ondersteuningsbehoeften. Lukt dit niet voldoende kan er gekozen worden om de leerling in het ondersteuningsteam binnen Samenwijs St. Jozef (OT) te bespreken. Afspraken en evaluaties worden bijgehouden op papier door de IB-er.

Vijf keer per schooljaar vindt er een overleg van het ondersteuningsteam plaats. Dit team bestaat uit de intern begeleider, consulent Plein013, JOOB (Jeugd Ouder Opvoed Begeleider), GGDverpleegkundige, pedagogisch medewerker Opvang en wordt evt. Aangevuld met andere deskundigen. Afspraken en evaluaties worden vastgelegd. Zij komen bij elkaar om te buigen over casussen en vraagstukken binnen het onderwijs of opvang. Ook ouders kunnen aansluiten bij dit overleg. Er wordt standaard één keer per schooljaar een plan opgesteld met ouders voor kinderen van de opvang met een indicatie VVE. Eén keer in de twee weken is er een consulent aanwezig op school vanuit het Samenwerkingsverband Plein 013. Zij ondersteunt de leerkrachten en IB-er bij hulpvragen betreffende leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, scholing en specialisatie gericht op beleidsdoelen en oudergesprekken. Ook is er een JOOB (Jeugd, Onderwijs, Opvoed, Begeleider) één keer in de twee weken aanwezig op school. Zij verzorgt inloop uurtjes voor ouders bij vragen over opvoeden, maar is er ook voor de leerkrachten en IB-er voor vragen over opvoeding. De JOOB is aangesteld vanuit de gemeente Hilvarenbeek. De verpleegkundige van de GGD bezoekt de school regelmatig en neemt deel aan de bijeenkomsten van het Ondersteuningsteam.

Leerlingen waarbij spraak/taalproblemen worden gesignaleerd worden doorverwezen naar de logopedist. Die wisselt regelmatig, met toestemming van ouders, informatie uit over de voortgang van de behandeling. Ook wordt samengewerkt met Auris en Kentalis. Zij voeren de arrangementen op onze school uit.

Daarnaast werken we samen met een kinderfysiotherapeut, onderzoeksbureaus, psychologen, SBO de Mozaik en orthopedagogen die op verzoek van school en ouders leerlingen onderzoeken en begeleiden. Samenwerking met externe organisaties:  

Dit ondersteuningsprofiel staat in verbinding met het Dorpsondersteuningsplan (DOP), met het koersplan van ons schoolbestuur (Stichting Samenwijs) en met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Plein 013.

In het Dorpsondersteuningsplan (DOP) wordt de samenwerking met externe organisaties verder uitgewerkt en is als apart document te vinden bij dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Hierbij wordt o.a. gedacht aan:
Samenwerking met de kinderopvang voor aanbod van 0 tot 13 jaar: VVE, Thematisch werken, IB-er 0-13 jaar.
Samenwerking directeuren, managers en de verschillende scholen binnen de Stichting en gemeente Hilvarenbeek voor o.a. Professionalisering, Lokaal Educatieve Agenda, taalklas, Impulsklas, plusklas, Beweegburo. Samenwerking VO, SO en SBO in de omgeving. Samenwerking leerkrachten en IB met externe instanties (leerplicht, veilig thuis, sterk huis, onderzoeksbureaus, psychologen praktijken, behandelaars en/of therapeuten etc.)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bij Samenwijs Opvang
Middels Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) stimuleren wij de ontwikkeling van kinderen. Belangrijk in het gehele VVE-beleid is samen met de ouders werken aan de ontwikkeling van hun kind. Reeds bij de intake bespreken we dit met ouders. Ouders worden tijdig geïnformeerd over de thema’s (themabrief) met daarin uitleg over het thema, woorden die worden gebruikt en de liedjes die worden gezongen. Het doel daarbij is dat ouders thuis met de kinderen de woordjes en liedjes kunnen oefenen en gebruiken als ze met hun kind praten over wat ze tijdens de peuteropvang hebben gedaan. Bij VVE opvang zit er een verplichte opbouw in het aantal dagdelen waarop de kinderen komen.
2 jaar--2 dagdelen
2, 5 jaar-- 3 dagdelen
3 jaar -- 4 dagdelen

De pedagogische coach ondersteunt de medewerkers in het werken met VVE.
Op onze Samenwijslocatie werken we voor kinderen vanaf 2 jaar met een VVE programma gebaseerd op de methodiek ‘Peuterplein’. Met Peuterplein leren de kinderen spelenderwijs. Het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid lopen als een rode draad door het programma van de dag evenals het ontwikkelingsgericht werken. Het VVE programma wordt op basis van een thema aangeboden. Hierbij stimuleren wij de peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, rekenen en muziek.

Door alle thema's en activiteiten wordt ook gericht gewerkt aan vier sociaal emotionele gebieden:
§ zelfkennis
§ zelfvertrouwen
§ rekening houden met anderen
§ samen spelen en werken
De kinderen worden spelenderwijs in contact gebracht met de school en gaan regelmatig op bezoek bij de onderbouw. Hiermee willen wij de kinderen een goede basis bieden voor de rest van hun leven en maken wij een soepele overgang naar de basisschool mogelijk.

Werkwijze opvang
Bij het uiteenzetten van onze werkwijze onderscheiden we de volgende onderdelen:
§ Indelen van groepen en beroepskracht-kind-ratio
§ Eigen ruimte§ Wenbeleid
§ Beleid ten aanzien van extra dagdelen
§ Volgen en signaleren van ieder kind door de eigen mentor
§ Pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker

Indelen van groepen en beroepskracht-kind-ratio
Bij het indelen van de groepen voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) gaan we uit van de behoefte en ontwikkeling van elk kind. In de kinderopvang werken we met één verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. We kunnen op één dag aan maximaal 16 kinderen opvang bieden. In de ochtend zijn er meestal ook peuters aanwezig die alleen gebruik maken van het peuterarrangement.
Bij BSO Kikz kunnen maximaal 20 kinderen terecht.

Voor het aantal kinderen in relatie tot het aantal pedagogisch medewerkers hanteren wij de kwaliteitseisen zoals die, als gevolg van de Wet IKK, zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. We werken op onze locatie met een vast team van pedagogisch medewerkers. Als op afzonderlijke dagdelen minder kinderen aanwezig zijn, kunnen groepen samengevoegd worden en wordt de bezetting van de medewerkers aangepast op het aantal aanwezige kinderen. Tijdens pauzes en aan het begin en einde van de dag kunnen er minder beroepskrachten aanwezig zijn, maar nooit minder dan de helft van het afgesproken aantal pedagogisch medewerkers. Dit is voor 3 uur per dag toegestaan.

Als wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio en er is op dat moment slecht één pedagogisch medewerker in het Samenwijscentrum, dan is er tenminste één andere volwassene in het gebouw aanwezig of is in geval van calamiteiten ondersteuning door een andere volwassene geregeld. Uitgangspunt in onze organisatie is dat baby’s voor het grootste deel van de dag altijd twee vaste gezichten op de groep hebben en dat oudere kinderen niet meer dan 3 vaste gezichten hebben in de loop van de dag.

Eigen ruimte
Alle groepen hebben een eigen ruimte. Daarnaast is er een centrale hal waarmee alle groepen verbonden zijn, een gymzaal die gedeeld wordt met de onderbouw en een natuurlijk ingerichte buitenruimte. Door bewust gebruik te maken van de ruimtes geven wij kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte om zich in eigen tempo te ontwikkelen. Daar waar mogelijk laten we groepen met elkaar samenwerken. Zo kunnen kinderen van verschillende groepen elkaar tijdens diverse momenten op de dag ontmoeten. De pedagogisch medewerker begeleidt en stimuleert het kind hierin en houdt rekening met de eigenheid en het tempo van het kind. Hierdoor worden de mogelijkheden van een groep uitgebouwd en wordt de continuïteit in vertrouwde speelgenootjes en medewerkers beter gegarandeerd. Ook wordt er peutergym gegeven.
Het kind krijgt zo goed de gelegenheid een band met hen op te bouwen vanuit de veiligheid van de eigen groep. Kinderen hebben altijd de mogelijkheid om terug te gaan naar hun eigen groepsruimte.

Wenbeleid
Nieuwe kinderen krijgen de gelegenheid te wennen door voorafgaand aan de plaatsingsdatum 2 keer voor de duur van maximaal één dagdeel per keer. In principe vindt dit plaats op de rustige dagdelen, zodat ouder en kind alle aandacht kunnen krijgen. Wanneer kinderen doorstromen naar een andere stamgroep wordt ook dit principe aangeboden. Deze wenperioden worden ingericht onder de tijd dat het kind naar de opvang komt.

Beleid ten aanzien van extra dagdelenDe pedagogisch medewerker beoordeelt of het inwilligen van een verzoek voor een extra dag mogelijk is. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenstelling van de groepen en het aantal kinderen dat op die dag aanwezig is. Het is daarom mogelijk dat een kind deze extra dag in een andere groep wordt geplaatst. De noodzaak van het inzetten van een extra pedagogisch medewerker kan leiden tot een afwijzing van het verzoek, omdat op korte termijn niet altijd een extra medewerker beschikbaar is. Desgewenst kan de pedagogisch medewerker een alternatieve datum voorstellen aan de ouder. Een afwijzing van het verzoek wordt geregistreerd. Deze registratie draagt ertoe bij dat de ouder een volgende keer voorrang krijgt.

Volgen en signaleren van ieder kind door de eigen mentor
Elk kind heeft er recht op om bewust gezien en gevolgd te worden, niet alleen in zijn ontwikkeling, maar ook in zijn welbevinden als kind en zijn functioneren binnen de groep. Daarom werken wij met een mentor, die als pedagogisch medewerker werkt op de groep van het kind. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. In de BSO is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind. De ouder maakt bij het intakegesprek kennis met de mentor.Het ontwikkelingsverloop van kinderen van 0 – 4 jaar brengen we in beeld via een observatielijst. Deze lijst wordt rondom ieder verjaardag van het kind ingevuld en daarna wordt de inhoud met de ouders besproken. Zodra blijkt dat een ontwikkelingsgebied extra aandacht nodig heeft, dan krijgt het kind daar in het spel een extra stimulans in aangeboden. In het kader van vroegsignalering kan het in sommige situaties wenselijk zijn om na overleg met ouders contact op te nemen met het ondersteuningsteam10 van het Samenwijscentrum.

Meer- en hoogbegaafdheid

Wij hebben binnen de school ook een protocol voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. In dit protocol staat hoe wij zorgen voor passend onderwijs voor deze leerlingen op het gebied van verrijken en verdiepen, zodat deze leerlingen een passend aanbod krijgen. Dit protocol is op te vragen bij de directie. Daarnaast hebben we binnen de Stichting de Eigenwijzer groep. Wanneer een kind vastgesteld hoogbegaafd is, kan hij hier 1 dagdeel in de week naartoe voor extra uitdaging. De locatie van de Plusklas Eigenwijzer groep is op Samenwijs de Doelakkers in Hilvarenbeek.

Terug naar boven