Samenwijs St. Jozef

Emmastraat 1 5089 NL Haghorst

Schoolfoto van Samenwijs St. Jozef

Het team

Toelichting van de school

Personeel

Groep 1/2/3:Juf Lea en Juf Kim

Groep 4/5: Juf Rafke en Juf Daisy

Groep 6/7/8: Meester Marcel 

Ondersteuning: Juf Pleun en Juf Kim Spitters

Intern begeleider: Juf Kim van Oirschot

Directeur: Joep van den Hout

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging binnen het onderwijs
Bij ziekte van de meester of juf komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. We streven er naar om geen kinderen naar huis te sturen. In uiterste noodgevallen kan het voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd. Ouders worden hierover, zo mogelijk, een dag van tevoren over geïnformeerd.

Vervanging binnen de opvang
Bij verlof van de medewerkers zorgen wij er voor dat er voor de kinderen een vast en voor hen vertrouwd gezicht aanwezig is.
Invalkrachten zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan ten hoogste twee vestigingen zodat ook zij voor de kinderen een vertrouwde medewerker worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De tijden per vakgebied zijn richtlijnen. Deze tijden worden altijd afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden per vakgebied zijn richtlijnen. Deze tijden worden altijd afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenwijs St. Jozef is een kleinschalige dorpsschool (58 leerlingen) die de afgelopen jaren te maken heeft gehad met krimp. Op dit moment heeft school een stabiele groei in populatie. Gemeten naar de eigen dorpspopulatie zou de Sint Jozef een populatie hebben wat representatief is voor een dorpsschool. Maar daarnaast heeft de St. Jozef een aanzuigende werking voor kinderen buiten het dorp die extra zorg en aandacht nodig hebben en die of op andere scholen moeilijker terecht kunnen, of waarvan de ouders kiezen voor de Sint Jozef vanwege het feite dat het een kleine school is met kleine groepen en expertise voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

De school heeft op dit moment 3 groepen. Dit kunnen verschillende combinaties zijn: 1-2-3, 4-5 en 6-7-8. Het streven is om zoveel mogelijk te werken vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling en hier het onderwijs op af te stemmen. Ieder kind is uniek. Binnen Samenwijs St. Jozef is het onze uitdaging om ieder individu het aanbod te geven, dat nodig om zowel alleen als in de groep zich te ontwikkelen. Door de komst van leerkrachtondersteuners is dit meer mogelijk.

Samenwijs St. Jozef heeft een betrokken team. Alle leerkrachten voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen. Iedereen ziet elkaar. Er zijn korte lijnen in het team en het vertrouwen in elkaar is groot. Leerlingen worden bij hun eigen ontwikkeling betrokken, door het voeren van kindgesprekken over de te behalen doelen. Het onderwijs moet aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van iedere leerling. Deze leerlingen ontvangen onderwijs op maat middels het model van handelingsgericht werken. De ontwikkeling van deze leerlingen wordt planmatig vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). In het kader van adaptief en passend onderwijs is het aantal (ondersteuning) leerlingen dat binnen het regulier onderwijs begeleid wordt de laatste jaren flink gestegen. Samenwijs St. Jozef heeft zich de afgelopen jaren dan ook verdiept om de basisondersteuning van de school sterk te maken. Op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling heeft de school extra ondersteuning aangevraagd d.m.v. de cursussen. Leerkrachten kunnen een aanpassend aanbod creëren voor iedere leerling en dit vastleggen in een OPP in samenwerking met ouders en leerlingen. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het systeem van de interne begeleiding van de school. De ondersteuning is niet alleen gericht op de hulpvragen van een kind, ook vaardigheden van de leerkracht staan hierbij centraal. Het is belangrijk dat alle betrokkenen zich blijven ontwikkelen. Ondanks de wil en de sterke basisondersteuning op Samenwijs St. Jozef zijn er grenzen verbonden aan het op maat bedienen van de leerlingen. Wanneer een leerling weinig aansluiting heeft binnen zijn groep qua leerstof kan er gekozen worden om groep doorbrekend te werken

Er is een nauwe samenwerking met onderwijs en opvang. Samenwijs Opvang regelt VSO en BSO. De intern begeleider (IB-er) volgt de ontwikkeling van het kind van 0-13 jaar. Overdracht van de opvang naar onderwijs wordt gedaan in een overdrachtsgesprek met ouders, pedagogisch medewerker en leerkracht. Doordat de IB-er ook in beeld is bij de opvang kan het signaleren van extra ondersteuning op een jonge leeftijd al passend gemaakt worden. De begeleiding van een kind kan al starten bij de opvang en d.m.v. de warme overdracht door lopen in de basisschool.

De Samenwijs locatie is aan verbouwing toe. Het gebouw is afgeschreven en er is door de gemeente Hilvarenbeek nieuwbouw ingepland. In 2023 is het duidelijk hoe onze huisvesting voor de toekomst er uit gaat zien. En we hopen natuurlijk dat deze dan ook feitelijk is gerealiseerd. We weten dan hoe onze huisvesting optimaal kan aansluiten bij onze inhoudelijke visie over leren en ontwikkelen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Een Samenwijslocatie waar ieder kind elkaar kan treffen in een gezamenlijke ruimte, waarbij ook leerlingen van het SBO bij Samenwijs St. Jozef horen en zich vermengen met alle leerlingen.

 De hoeveelheid aandacht/handen in de klas:

Samenwijs St. Jozef heeft kleine groepen van ongeveer 20 leerlingen. Wanneer de leerlingen in een 3-combinatie groep zitten, is er extra ondersteuning van een leraar ondersteuner aanwezig in de groep. Er zijn twee leraar ondersteuners werkzaam binnen Samenwijs St. Jozef. Zeer moeilijk lerende leerlingen krijgen veel extra instructie binnen de groep naast begeleid werken. Deze extra begeleiding vindt plaats door de leraar ondersteuner in overleg met de leerkracht. Voor leerlingen met extreme leesproblemen of achterstanden is er twee dagen per week een RT-er beschikbaar voor het begeleiden van leerlingen buiten de groep. Dit om de frequentie van herhaling en oefening te borgen en de leerlingen te begeleiden op ondersteuningsniveau 3. Samenwijs St. Jozef verzorgt gedeeltelijk methode gestuurd onderwijs. De leerkracht geeft een basisinstructie, passend bij het doel van de les, en vanuit hier gaat iedere leerling op zijn of haar niveau aan de slag met de verwerking. Er zijn enkele leerlingen die werken met een andere methoden. Zij hebben vaak een eigen leerlijn (OPP). Een OPP wordt opgesteld door de leerkracht en IB-er in samenwerking met ouders en leerling. Om de leerlingen te bedienen op hun onderwijsbehoeften kan er gekozen worden voor een andere methode of aanpak door de leerkracht. Binnen Samenwijs St. Jozef is hier de mogelijkheid voor. Zo kunnen er leerlingen werken met verschillende methoden of middelen (zoals het werken met de Ipad of werkboek) om hun doelen te behalen. Dit gaat altijd in overleg met ouders, leerling, leerkracht en IB-er en eventueel de BPO-er.

Doordat de school hoofdzakelijk beschikt over kleine groepen is er veel aandacht voor de individuele leerling. Van iedere leerling is een kindkaart gemaakt met daarop de ondersteuningsbehoeften en leerstijl van iedere leerling en eventueel specifieke doelen betreffende bij deze leerling. Twee maal per schooljaar wordt deze kindkaart geëvalueerd en bijgewerkt. De leerlingen worden betrokken bij het maken van deze kindkaart d.m.v. kindgesprekken (ook twee maal per schooljaar). Sinds september 2020 zijn aan het begin van het schooljaar ook de ouders aanwezig bij de kindgesprekken.

De groepsgrootte op de St. Jozef is niet zozeer een keuze, maar hangt samen met omstandigheden waar een zeer kleine school mee te maken heeft (toevallige fluctuaties in de instroom). Hierdoor kan de groepsgrootte en daarmee ook de voordelen die samenhangen met het hebben van kleine groepen, heel kwetsbaar zijn. De school kiest ervoor om klasse doorbrekend te werken om zo de leerlingen te kunnen bedienen op zijn of haar niveau. Ook werken de meeste leerlingen via de IPad wat een adaptief onderwijsprogramma aanbiedt.

Elk schooljaar zijn er op de St. Jozef een aantal stagiaires vanuit de opleiding PABO en onderwijsassistent. Zij kunnen ook voor extra ondersteuning worden ingezet.

Onderwijsmaterialen:

Er zijn binnen de school verschillende alternatieve methodes aanwezig. Taal: Spelling in de lift, Zelfstandig spellen, DMT oefenmap, Zuidvallei, Taal in blokjes en Muiswerken.
Rekenen: Rekenrijk F-lijn, Rekentijgers, Met sprongen vooruit, Rekensprint, Muiswerken en Maatwerk.
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining, Praat & teken. Onderwijsmaterialen worden aangeschaft naar mate er vraag is vanuit verschillende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Leerlingen met fysieke, motorische of medische problemen werken grotendeels met het reguliere programma. In de gymles of bij de schrijflessen kunnen er aanpassingen gedaan worden. Leerlingen krijgen waar nodig aangepast meubilair. Aanpassingen m.b.t. motoriek kunnen worden ondersteund door samenwerkingspartner Leijpark, bijvoorbeeld bij het aanschaffen van aangepast meubilair. Dit gaat in samenspraak met de BPO-er.

Wanneer leerlingen te veel last hebben van prikkels kan er gekozen worden om te werken met een hoofdtelefoon.

In elk klaslokaal is een statafel aanwezig waar leerlingen aan kunnen werken. En er wordt gekeken naar extra beweegmomentjes gedurende een schooldag. De extra beweegmomenten worden naar behoefte van de leerling en leerkracht afgestemd. Voor leerlingen die ernstige gedragsproblemen vertonen wordt er gewerkt, met de gehele school, vanuit de Kanjermethode. Leerlingen leren om conflicten te voorkomen door het aanleren van kanjergesprekken. Het is een oplossingsgerichte manier van werken. Aan het begin van ieder schooljaar worden de startweken van Kanjer ingezet.

Ruimtelijke omgeving:

In en rond het gebouw zijn extra voorzieningen, zoals een bibliotheek. Er zijn op school extra lokalen over die gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld een combinatiegroep te splitsen. Tevens kan deze ruimte dienen voor een time-out ruimt, voor leerlingen die hun rustmomentjes nodig hebben. Ook zijn er ‘kantoortjes’ ingericht om prikkelarm en individueel te werken. Er is binnen de locatie een verzorgingsruimte aanwezig. De locatie is rolstoelvriendelijk gemaakt. De speelplaats en de gymzaal dienen als bewegingsruimte. Sinds kort is er een voetbalveld toegevoegd aan de speelplaats. Binnen Samenwijs St. jozef kan er steeds maatwerk geleverd worden wanneer een leerling iets extra’s nodig heeft. Alle ruimtes in het gebouw worden zo optimaal mogelijk benut en er is altijd ruimte tot overleg om de meest passende ondersteuning te bieden aan alle leerlingen.

Expertise:

Binnen het team zijn verschillende leerkrachten gespecialiseerd: zo zijn er een gedragsspecialist en een leescoördinator aanwezig binnen de school. Twee leerkrachten hebben een Master-SEN gevolgd. Er is een teamexpertise op het gebied van gedrag. Alle leerkrachten hebben een kanjertraining gevolgd. Samenwijs St. Jozef is een Kanjerschool. De Kanjertraining is geïmplementeerd op onze locatie. Dit betekent dat we op het gebied van sociale vaardigheid preventief en actief kunnen omgaan met afwijkend gedrag.

Scholingsontwikkelingen van het team worden opgenomen in het jaarplan van de school. De afgelopen jaren heeft Samenwijs St. Jozef zich voornamelijk geschoold in het versterken van de basisondersteuning. Om de expertises binnen het team optimaal te kunnen benutten is er één keer in de maand een kindgesprek binnen het team. Leerkrachten kunnen een leerling in brengen. Er wordt dan met het gehele team gekeken hoe we de leerling kunnen helpen binnen zijn of haar ondersteuningsbehoeften. Lukt dit niet voldoende kan er gekozen worden om de leerling in het ondersteuningsteam binnen Samenwijs St. Jozef (OT) te bespreken. Afspraken en evaluaties worden bijgehouden op papier door de IB-er.

Vijf keer per schooljaar vindt er een overleg van het ondersteuningsteam plaats. Dit team bestaat uit de intern begeleider, BPO-er, JOOB (Jeugd Ouder Opvoed Begeleider), GGD verpleegkundige, pedagogisch medewerker Opvang en wordt evt. Aangevuld met andere deskundigen. Afspraken en evaluaties worden vastgelegd. Zij komen bij elkaar om te buigen over casussen en vraagstukken binnen het onderwijs of opvang. Ook ouders kunnen aansluiten bij dit overleg. Er wordt standaard één keer per schooljaar een plan opgesteld met ouders voor kinderen van de opvang met een indicatie VE. Eén keer in de twee weken is er een consulent aanwezig op school vanuit het Samenwerkingsverband Plein 013. Zij ondersteunt de leerkrachten en IB-er bij hulpvragen betreffende leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, scholing en specialisatie gericht op beleidsdoelen en oudergesprekken. Ook is er een JOOB (Jeugd, Onderwijs, Opvoed, Begeleider) één keer in de twee weken aanwezig op school. Zij verzorgt inloop uurtjes voor ouders bij vragen over opvoeden, maar is er ook voor de leerkrachten en IB-er voor vragen over opvoeding. De JOOB is aangesteld vanuit de gemeente Hilvarenbeek. De verpleegkundige van de GGD bezoekt de school regelmatig en neemt deel aan de bijeenkomsten van het Ondersteuningsteam.

Leerlingen waarbij spraak/taalproblemen worden gesignaleerd worden doorverwezen naar de logopedist. Die wisselt regelmatig, met toestemming van ouders, informatie uit over de voortgang van de behandeling. Ook wordt samengewerkt met Auris en Kentalis. Zij voeren de arrangementen op onze school uit.

Daarnaast werken we samen met een kinderfysiotherapeut, onderzoeksbureaus, psychologen, SBO de Mozaik en orthopedagogen die op verzoek van school en ouders leerlingen onderzoeken en begeleiden.

Samenwerking met externe organisaties:  

Dit ondersteuningsprofiel staat in verbinding met het Dorpsondersteuningsplan (DOP), met het koersplan van ons schoolbestuur (Stichting Samenwijs) en met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Plein 013.

In het Dorpsondersteuningsplan (DOP) wordt de samenwerking met externe organisaties verder uitgewerkt en is als apart document te vinden bij dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Hierbij wordt o.a. gedacht aan:
Samenwerking met de kinderopvang voor aanbod van 0 tot 13 jaar: VE, Thematisch werken, IB-er 0-13 jaar.
Samenwerking directeuren, managers en de verschillende scholen binnen de Stichting en gemeente Hilvarenbeek voor o.a. Professionalisering, Lokaal Educatieve Agenda, taal, Impuls, plusklas, Beweegburo. Samenwerking VO, SO en SBO in de omgeving. Samenwerking leerkrachten en IB met externe instanties (leerplicht, veilig thuis, sterk huis, onderzoeksbureaus, psychologen praktijken, behandelaars en/of therapeuten etc.)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit het koersplan van het Samenwerkingsverband Plein 013 zijn besturen tot overeenstemming gekomen om zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs te creëren binnen de wijk/dorp waarin de kinderen opgroeien. Dit maakt dat er binnen de wijken en dorpen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om samen een passend netwerk te creëren middels integrale verbindingen tussen onderwijs, zorg SMW en Toegang waarbij het belangrijk is dat men elkaar weet te vinden. Het gaat hierbij om het gebruik maken en versterken van elkaars expertise. Inhoudelijke uitwerking dient door iedere buurt specifiek bereikt worden, waarbij scholen vanuit hun eigen ondersteuningsplannen gaan toewerken naar een gezamenlijks buurtondersteuningsplan.

De werkzaamheden van de BPO- er (begeleider passend onderwijs) Hilvarenbeek worden verricht binnen de 6 scholen van Stichting Samenwijs. De scholen binnen Stichting Samenwijs zijn: De Doelakkers en Starrebos in Hilvarenbeek, Torenlei in Esbeek, St. Jozef in Haghorst, De Vlinderakker in Biest-Houthakker en de Willibordus in Diessen. De scholen allemaal als onderdeel van een Kindcentrum, bieden onderwijs en ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd en bereiden kinderen voor op het vervolgonderwijs.

Op de schoollocatie werkt een team van directeur, IB-er/KC-er (s) leraren, leraarondersteuners en pedagogisch medewerkers. De BPO-er is onder verantwoordelijkheid van de besturen belast met het leveren van een bijdrage aan o.a. realiseren thuisnabij onderwijs/passend onderwijs binnen de wijk. Een belangrijk orgaan is hierbij het IDBGH overleg waarin directeuren, IB-ers/KC-ers, bestuurders en vast contactpersoon van de gemeente deelnemen.

Ambitie IDBGH Hilvarenbeek: Elk kind kan zich ontwikkelen in een omgeving dat optimaal is ingericht vanuit de ontwikkelbehoefte van het kind. Kan worden vertaald naar de drie centrale vragen: 1. Hoe is het welbevinden van de leerling? 2. Is er ontwikkeling en groei zichtbaar bij de leerling? 3. Kan de school de ondersteuning bieden?

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit het koersplan van het Samenwerkingsverband Plein 013 zijn besturen tot overeenstemming gekomen om zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs te creëren binnen de wijk/dorp waarin de kinderen opgroeien. Dit maakt dat er binnen de wijken en dorpen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om samen een passend netwerk te creëren middels integrale verbindingen tussen onderwijs, zorg SMW en Toegang waarbij het belangrijk is dat men elkaar weet te vinden. Het gaat hierbij om het gebruik maken en versterken van elkaars expertise. Inhoudelijke uitwerking dient door iedere buurt specifiek bereikt worden, waarbij scholen vanuit hun eigen ondersteuningsplannen gaan toewerken naar een gezamenlijks buurtondersteuningsplan.

De werkzaamheden van de BPO- er (begeleider passend onderwijs) Hilvarenbeek worden verricht binnen de 6 scholen van Stichting Samenwijs en Opmaat school OBS de Driehoek in Hilvarenbeek. De scholen binnen Stichting Samenwijs zijn: De Doelakkers en Starrebos in Hilvarenbeek, Torenlei in Esbeek, De Jozef in Haghorst, De Vlinderakker in Biest-Houthakker en de Willibordus in Diessen. De scholen allemaal als onderdeel van een Kindcentrum, bieden onderwijs en ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd en bereiden kinderen voor op het vervolgonderwijs.

Op de schoollocatie werkt een team van directeur, IB-er/KC-er (s) leraren, onderwijsondersteuners en pedagogisch medewerkers. De BPO-er is onder verantwoordelijkheid van de besturen belast met het leveren van een bijdrage aan o.a. realiseren thuisnabij onderwijs/passend onderwijs binnen de wijk. Een belangrijk orgaan is hierbij het IDBGH overleg waarin directeuren, IB-ers/KC-ers, bestuurders en vast contactpersoon van de gemeente deelnemen.

Ambitie IDBGH Hilvarenbeek: Elk kind kan zich ontwikkelen in een omgeving dat optimaal is ingericht vanuit de ontwikkelbehoefte van het kind. Kan worden vertaald naar de drie centrale vragen: 1. Hoe is het welbevinden van de leerling? 2. Is er ontwikkeling en groei zichtbaar bij de leerling? 3. Kan de school de ondersteuning bieden?

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voorschoolse educatie (VE) / peuteropvang. Er is een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs, samen werken we aan een doorgaande lijn 0-13 jaar. Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf. Volgens de visie van Samenwijs zijn de kinderen het meest gebaat bij een geïntegreerde opvoeding en ontwikkeling in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Het doel van de integratie tussen opvang en onderwijs is om elk kind het maatwerk te bieden dat het nodig heeft om zijn talenten en kansen zo goed mogelijk te ontwikkelen, gericht op een goede positieve basis voor zijn/haar eigen toekomst. Het team van opvang en onderwijs van Samenwijs St. Jozef begeleidt vanuit één pedagogische en didactische visie de kinderen van het centrum. In dit hoofdstuk werken we de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van ons pedagogisch en onderwijskundig beleid uit voor de kinderen van 0 tot 13 jaar.

Pedagogisch locatiebeleid

In deze paragraaf hebben we een samenvatting van ons pedagogisch beleid en VE-werkplan opgenomen. Conform wetgeving worden beide plannen daar waar nodig voortdurend geactualiseerd. Uitgangspunten. In de eerste jaren van het leven van kinderen vormt zich de basis van hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij vinden het belangrijk om kinderen te helpen zelfvertrouwen te ontwikkelen en respect te hebben voor zichzelf, anderen en de natuur. We leren kinderen van jongs af aan te kijken naar de wereld om hen heen en laten ze zien hoe ze zich kunnen bewegen in onze maatschappij. Het is vanuit deze visie belangrijk dat we samen met ouders, de opvang en het onderwijs een doorgaande (leer)lijn bieden in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Op ons Samenwijscentrum zorgen we voor een veilige basis, een plek waar kinderen van 0 – 13 jaar zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. De veilige omgeving nodigt kinderen uit om op onderzoek te gaan, zich te ontwikkelen en plezier te beleven. Onder begeleiding van de pedagogisch professionals leren jonge kinderen spelenderwijs. Pedagogisch professionals stimuleren interacties tussen kinderen onderling, bevorderen de betrokkenheid en zelfstandigheid van kinderen, stimuleren creativiteit, motorische ontwikkeling, spel- en taalontwikkeling. Individuele zorg, praten en uitleggen maar ook structuur en grenzen stellen horen daarbij.

Doelstelling opvang

Het bieden van verantwoorde kinderopvang hebben wij uitgewerkt in vier pedagogische doelen:


1. Emotionele veiligheid Met de kinderen gaan wij op een sensitieve en responsieve manier om. Daarbij tonen wij respect voor de autonomie van kinderen. Het stellen van grenzen aan het gedrag en het bieden van structuur legt een veilige basis, een “thuis” waar ze kunnen ontspannen en zichzelf mogen zijn. Kortom kinderen moeten zich prettig en geborgen voelen.

2. Zelfstandig functioneren Kinderen dagen wij spelenderwijs uit in de ontwikkeling van hun motorische, cognitieve en creatieve vaardigheden. Hun taalontwikkeling is daarbij essentieel om zich te leren uitdrukken en in hun sociale contacten met anderen. Wij willen kinderen in staat stellen om steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. Respect voor het unieke van ieder kind is daarbij het uitgangspunt. We bieden mogelijkheden om kinderen zelfvertrouwen te laten ontwikkelen en een positief zelfbeeld te vormen.

3. Sociale competenties Kinderopvang is een sociaal gebeuren en voor kinderen een prima basis om spelenderwijs sociale kennis en sociale vaardigheden bij te brengen. Wij willen kinderen in staat stellen om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

4. Overdracht van normen en waarden Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

VE-beleid

Middels Voorschoolse educatie (VE) stimuleren wij de ontwikkeling van kinderen. Belangrijk in het gehele VVE-beleid is samen met de ouders werken aan de ontwikkeling van hun kind. Reeds bij de intake bespreken we dit met ouders. Ouders worden tijdig geïnformeerd over de thema’s (themabrief) met daarin uitleg over het thema, woorden die worden gebruikt en de liedjes die worden gezongen. Het doel daarbij is dat ouders thuis met de kinderen de woordjes en liedjes kunnen oefenen en gebruiken als ze met hun kind praten over wat ze tijdens de peuteropvang hebben gedaan. Voor kinderen met een VE indicatie vanuit het consultatiebureau zit er een verplichte opbouw in het aantal dagdelen waarop de kinderen komen, namelijk:
2 jaar--2 dagdelen 2, 5 jaar-- 3 dagdelen 3 jaar -- 4 dagdelen

De pedagogische coach ondersteunt de professionals in het werken met VVE. Op onze Samenwijslocatie werken we voor kinderen vanaf 2 jaar met een VVE programma. De kinderen leren spelenderwijs. Het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid loopt als een rode draad door het programma van de dag evenals het ontwikkelingsgericht werken. Het VVE programma wordt op basis van een thema aangeboden. De thema's worden in overleg met school gemaakt en eventueel aangepast aan de doelgroep. Hierbij stimuleren wij de peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, rekenen en muziek. Door alle thema's en activiteiten wordt ook gericht gewerkt aan vier sociaal emotionele gebieden:
*zelfkennis
*zelfvertrouwen
*rekening houden met anderen
*samen spelen en werken

De kinderen worden spelenderwijs in contact gebracht met de school en wonen regelmatig activiteiten bij in de kleutergroep. Hiermee willen wij de kinderen een goede basis bieden voor de rest van hun leven en maken wij een soepele overgang naar de basisschool mogelijk.

Wenbeleid
Nieuwe kinderen krijgen de gelegenheid te wennen Voorafgaand aan de plaatsingsdatum kan uw kind 2 maal voor de duur van één dagdeel per keer komen wennen. Tijdens het intakegesprek overlegt de

Volgen en signaleren van ieder kind door de eigen mentor

Elk kind heeft er recht op om bewust gezien en gevolgd te worden, niet alleen in zijn ontwikkeling, maar ook in zijn welbevinden als kind en zijn functioneren binnen de groep. Daarom werken wij met een mentor die als pedagogisch professional werkt op de groep van het kind. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. In de BSO is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind. De ouder maakt bij het intakegesprek kennis met de mentor. Het ontwikkelingsverloop van kinderen van 0 – 4 jaar brengen we in beeld via een observatielijst. Deze lijst wordt rondom iedere verjaardag van het kind ingevuld en daarna wordt de inhoud met de ouders besproken. Zodra blijkt dat een ontwikkelingsgebied extra aandacht nodig heeft, dan krijgt het kind daar in het spel een extra stimulans in aangeboden. In het kader van vroeg-signalering kan het in sommige situaties wenselijk zijn om, na overleg met ouders, contact op te nemen met het ondersteuningsteam van het Samenwijscentrum. Het ondersteuningsteam bestaat uit: een verpleegkundige van het consultatiebureau, de JOOB (Jeugd,Ouders, Opvoed, Begeleider), BPO-er (Begeleider Passend Onderwijs) en de intern begeleider van het Samenwijscentrum.

Overige informatie opvang
Uitgebreidere informatie over onze opvang (KDV en BSO) vindt u in ons pedagogische beleid op onze website.

Terug naar boven