Kindcentrum De Glundering

Ringoven 5 6081 GR Haelen

De active floor wordt ingezet om meer bewegend te leren toe te kunnen passen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tot aan het schooljaar 2017/2018 hebben we gewerkt met de Cito eindtoets. We zijn overgestapt naar de Route 8 toets. Deze toets is minder uitgebreid en sluit meer aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind.  Het is een toets die zich aanpast aan het niveau van de leerling met andere woorden een adaptieve toets.  

Onze school haalt al een aantal jaar niet het landelijk gemiddelde. Dit is ook met de inspectie van onderwijs besproken. Als school doen we wel de juiste dingen en maken de kinderen de groei door welke ze door moeten maken. We proberen te denken in kansen voor de leerlingen en houden ook leerlingen op school (die verwijzen we niet) die aan de ondergrens zitten. We geven deze kinderen ook een kansrijk advies, waardoor dat we kinderen die vaak een praktijk onderwijs score hebben (verwijzing praktijkonderwijs hoef je ze niet mee te tellen in de eindtoets) toch een advies VMBO basis geven met een vangnetconstructie. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten doen ertoe.

Opbrengsten van ons onderwijs worden op verschillende manieren verkregen:

  • door de resultaten op de methode gebonden toetsen; deze meten datgene wat in de afgelopen onderwijsperiode aan bod is geweest;
  • door de resultaten op de methode onafhankelijke toetsen; hiervoor gebruiken wij de toetsen door CITO ontwikkeld. Deze toetsen meten in welke mate de leerling kan toepassen wat er geleerd is;
  • door de observatie tijdens de instructiemomenten; de leerkracht instrueert, bevraagt, coacht en volgt de leerling;
  • door observaties; bevindingen worden door middel van lijsten in kaart gebracht.

Bovenstaande keert voortdurend terug in een cyclisch proces. Onze school werkt planmatig en doelgericht aan het onderwijs volgens de principes van Handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). Door gegevens te verzamelen, te analyseren worden leerlingen op basis van onderwijsbehoeften geclusterd. Hierop worden de groepsoverzichten afgestemd.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We geven de kinderen een kansrijk advies. Dat wil zeggen dat we naar het totale beeld kijken van het kind hoe hij/zij het gedaan heeft op de Glundering, maar ook dat we kijken naar de potentie van een leerling. Is er twijfel over een advies, zullen we ons nadrukkelijk de vraag stellen of we kansen zien in een hoger advies voor de leerling.

Het advies wordt niet pas in groep 8 opgesteld. In groep 6 stellen de leerkrachten en interne begeleiding een voorlopig intern advies op. In groep 7 stelt de complete bovenbouw in overleg met intern begeleiders en directie een pré advies op. In groep 8 krijgen leerlingen een eindadvies wat ook door de complete groep bovenbouwleerkrachten, intern begeleiders en directie is opgesteld. Vanzelfsprekend worden ouders en kinderen vanaf groep 7 betrokken bij het advies.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De specifieke schoolvisie met betrekking tot sociale opbrengsten is nog in ontwikkeling.

Uit onze schoolvisie: Veiligheid
Wij bieden voor kinderen een veilige leeromgeving, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij zullen dit ook regelmatig controleren bij de kinderen en gebruiken hiervoor het meetinstrument SCOL. In het schooljaar 2021-2022 hebben wij de werkwijze volgens PBS (Positive Behaviour Support) verder geimplementeerd. Er zijn duidelijke afspraken hoe we omgaan met ongewenst gedrag op school en proberen kinderen bewust te maken van pestgedrag (ook digitaal). Onze vertrouwenspersonen, de gedragsspecialist en de Professionele Leergemeenschap begeleiden dit proces.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Identiteit
  • Autonomie en Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven