De Leerlingst

Ringoven 5 6081 GR Haelen

De active floor wordt ingezet om meer bewegend te leren.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tot aan het schooljaar 2017/2018 hebben we gewerkt met de Cito eindtoets. We zijn overgestapt naar de Route 8 toets. Deze toets is minder uitgebreid en sluit meer aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind (het is een toets die zich aanpast aan het niveau van de leerling met andere woorden een adaptieve toets).  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten doen ertoe.

Opbrengsten van ons onderwijs worden op verschillende manieren verkregen:

  • methode gebonden toetsen; meten datgene wat in de afgelopen onderwijsperiode aan bod is geweest,
  • methode onafhankelijke toetsen; hiervoor gebruiken wij de toetsen door CITO ontwikkeld. Deze toetsen meten in welke mate de leerling kan toepassen wat er geleerd is,
  • instructiemomenten; de leerkracht instrueert, bevraagt en volgt de leerling,
  • observaties; bevindingen worden door middel van lijsten in kaart gebracht.

Bovenstaande keert voortdurend terug in een cyclisch proces. Onze school werkt planmatig en doelgericht aan het onderwijs volgens de principes van Handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). Door gegevens te verzamelen, te analyseren worden leerlingen op basis van onderwijsbehoeften geclusterd. Hierop worden de groepsplannen afgestemd.

Tussenresultaten worden op dezelfde wijze verwerkt, bijstellingen worden doorgevoerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven