De Leerlingst

Ringoven 5 6081 GR Haelen

De active floor wordt ingezet om meer bewegend te leren.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet vanzelfsprekend dat in elke groep door één eigen vaste leerkracht lesgegeven wordt. In sommige klassen zijn twee verschillende leerkrachten die samenwerken, ieder voor een paar dagen in de week. Natuurlijk is het dan erg belangrijk dat de onderwijsinhoudelijke zaken goed met elkaar doorgesproken worden. Bij ziekte van de juf of de meester is het niet altijd te voorkomen dat er verschillende leerkrachten in de groep komen en wordt het steeds moeilijker om voor vervanging te zorgen. Dit is ook het geval bij studieverlof. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om een studiebeurs aan te vragen. Hieraan zit vaak gekoppeld dat ze een aantal vrije dagen krijgen voor hun studie. Vanuit Spolt werken we met een vervangingsmanager die ervoor zorgt dat er vervanging geregeld wordt. We streven ernaar om de groepen zoveel mogelijk op te vangen, mocht er geen vervanger voorhanden zijn. In het uiterste geval zullen kinderen naar huis gestuurd worden. Dit wordt vooraf aangekondigd aan de ouders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 23 personeelsleden. Voor een overzicht verwijs ik graag naar onze website www.deleerlingst.nl

Op onze school werken we in clusters. Vanuit deze clusters gaan we groepsdoorbrekend werken om o.a. nog meer tegemoet te komen aan de niveauverschillen van de leerlingen. 

Onze school houdt bij het groeperen van leerlingen rekening met:

  • didactische onderwijsbehoeften
  • pedagogische onderwijsbehoeften
  • leerstijlen
  • compenserende en belemmerende factoren

Gedurende het proces van groeperen neemt de dialoog met ouders een zeer belangrijke plaats in. We zoeken heel graag de verbinding met elkaar. Dit doen we o.a. door het voeren van 3-hoeks gesprekken (gesprekken met ouders - leerling en leerkracht).


Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1-2

In het onderwijs aan de jongste kinderen worden veel activiteiten in elkaar verweven. We werken met thema's waarin taal- en rekenactiviteiten worden gegoten alsmede spelsituaties. Er wordt veel doelgericht in thema hoeken gewerkt en de leerlingen hebben een steeds grotere inbreng. De leerkrachten volgen de leerlingen door middel van ontwikkelingslijnen. Deze worden periodiek besproken met de ouders en vormen ook een onderdeel in de overdracht van de peuters en kleuters.  

Vanaf groep twee wordt er meer expliciet gewerkt aan de overstap naar groep 3.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We hebben afgelopen jaar extra geïnvesteerd in ons leesonderwijs. Het technisch en begrijpend lezen heeft een doorgaande lijn binnen de school. We gebruiken tevens het leesprotocol. Vanuit dit protocol zetten we extra acties in om het leesniveau naar een hoger niveau te tillen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ruimte voor ieders talent.

Dit betekent dat we ruimte bieden aan kwaliteiten en talenten. Belemmeringen zijn niet leidend, er wordt wel rekening mee gehouden. Leerlingen mogen zichzelf zijn, mogen anders zijn en anders leren. Samen met de leerling en zijn ouders gaan de leerkrachten op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs zo optimaal mogelijk in te richten. Dit alles in een transparante omgeving. Wij streven naar uitstroomniveaus die passen bij de leerling.

Om het onderwijs op een hoger niveau te tillen is het team voortdurend bezig met professionalisering. Zowel op teamniveau als op individueel niveau wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven