Samenwerkingsschool De Pelikaan

Grote Haven 2 D 2851 BM Haastrecht

Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Pelikaan

Het team

Toelichting van de school

Op onze school hechten we veel waarde aan een gezonde levensstijl: bewegen, sport en spel horen daarbij. Juf Liäne is vakleerkracht spel- en bewegingsonderwijs. Wekelijks worden er sport -en spellessen gegeven. Daarnaast bieden we de kinderen tijdens de middagpauze sport- en spelactiviteiten op het plein. Kinderen mogen hier vrijblijvend aan deelnemen. Om dit te organiseren werken we samen met YellowBellies.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor onze school alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Zij beschikken over een pool van leerkrachten die beschikbaar zijn om vervangingswerk te verrichten. Bij afwezigheid van een leerkracht doen wij een melding bij RTC Cella en zij plannen dan een vervanger in. In het geval dat RTC Cella geen vervanging kan leveren proberen wij het vervangingsprobleem intern op te lossen door eigen invallers in te zetten. In uitzonderlijke gevallen kunnen groepen worden gecombineerd of naar huis worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Pelikaan vinden we het belangrijk dat kinderen samenwerken daar waar nodig en zinvol; in de klas, maar ook buiten de klas. Het schoolgebouw met deels flexibele wanden biedt deze mogelijkheid. Met name de onderbouwgroepen 1 t/m 3 werken nauw samen door activiteiten op elkaar af te stemmen. Groot voordeel is dat leerlingen op een natuurlijke manier doorstromen van kleuterbouw naar groep 3.

De groepenverdeling:

Groep 1/2a      juf Anne-Loes Oostendorp
Groep 1/2b      juf Anita van Dijk en juf Mirjam Hoogendoorn
Groep 1/2c      juf Ursula Zijleman en juf Marijke Geernaert
Groep 3           juf Melissa Bergman en juf Marijke Geernaert
Groep 4           juf Josefien Schoonderwoerd
Groep 5           juf Linda van den IJssel en juf Monique Hoogendoorn
Groep 6           juf Lisanne de Mik en juf Chantal Arendsen
Groep 7           juf Jacqueline Geerts en juf Saskia Nobel
Groep 7/8        juf Sabine Verhoef en juf Helen Zuidervliet
Groep 8           juf Melissa Westerink en juf Helen Zuidervliet

Directeur: Sijmen Kosten
Intern begeleider en schoolopleider: Saskia Nobel
Vakleerkracht gymnastiek: Liäne Duran
Administratief medewerkster: Astrid de Graaf
Conciërge: Marjan Kats 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Soms blijkt dat een kind speciale zorg of aanvullende ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider (IB’er) zoekt dan samen met de leraar en de ouders naar manieren om het onderwijs voor dit kind passend te maken. De afspraken die daarna gemaakt worden leggen we vast. Soms geeft een remedial teacher (RT’er) extra hulp aan kinderen. Of we zetten specialisten in van onze eigen GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling. Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerkrachten gespecialiseerd in gedrag en leerlingbegeleiders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we met een beredeneerd aanbod. Dit gebeurt onder andere aan de hand van de doelen van BOSOS, woordkaarten en auditieve oefeningen. Per thema maken wij een themaplan. Hierin beschrijven wij wat de kinderen gaan doen voor de reken, taal, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling. Ook krijgen de kinderen vanaf groep1 Engels en maken wij gebruik van de muziekmethode 123-zing.  De bronnen die wij gebruiken zijn, schatkist, kleuterplein, schrijfdans, 123-zing, Groove-me, ontluikende geletterdheid en educatieve websites op internet. 

Daarnaast werken wij met een doorlopende lijn van (peuter)opvang naar onderwijs. Peuterspeelzaal Pippeloentje, onderdeel van IJsselkids Kinderopvang, verzorgt bij ons voorschoolse educatie voor peuters. Naast de peuterspeelzaal (voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden) biedt IJsselkids ook opvang voor jongere kinderen (0 tot 4 jaar). Pippeloentje is ook in ons gebouw gehuisvest. Dat maakt de overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool eenvoudig.  

Terug naar boven