Basisschool De Morgenster

Grote Haven 2 B 2851 BM Haastrecht

 • Schoolfoto van Basisschool De Morgenster
 • Een opgeruimde, nette school met een frisse uitstraling.
 • Ons motto is:basisschool de Morgenster, voor de sterren van nu en later!
 • De Morgenster is gelegen aan de zijde van tuinvereniging `de doelen'. Het hele jaar zien wij de seizoenen aan ons voorbijgaan.
 • Speelruimte voor iedereen aan alle zijden van de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Morgenster zien wij de eindtoets als een belangrijk middel om te meten of wij de kinderen op het juiste niveau hebben gebracht en of wij het juiste onderwijs hebben geboden door als groep boven het landelijk gemiddelde te scoren. Het lukt ons de afgelopen jaren goed om een passende eindscore te behalen bij het niveau van de kinderen en van de groep. 

Het voldoen aan het landelijk gemiddelde is een schoolprestatie, als team zetten wij onze schouders eronder om steeds weer aan te tonen dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en passend bij de groep en individuele leerlingen. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Morgenster zet de volgende middelen in om resultaten tussentijds te meten:

 • coachingsgesprekken met de leerlingen, waarbij de leerling uitgedaagd wordt te reflecteren op het leerdoel en het leerproces en de leerkracht daar feedback op geeft 
 • heldere gesprekkencyclus van de leerkracht met de IB-er en de IB-ers met directie
 • ondersteunende formats voor de gesprekkencyclus om observaties en resultaten te analyseren
 • Toetsen: methodetoetsen, CITO-toetsen (begrijpend lezen, rekenen, spelling en de DMT) en de AVI-toets
 • Groepsanalyse met het team na de eerste toetsweek - n.a.v. de M-toetsen wordt besproken wat welk leerkrachthandelen geleid heeft tot successen en welk leerkrachthandelen nodig is voor de uitdagingen.
 • oudergesprekken om ouders te informeren van de voortgang van hun kind(eren)
 • groepsplannen en individuele plannen (deze laatste worden ingezien en ondertekend door leerling en ouder(s)/verzorger(s)) worden vervolgens gemaakt en ingezet om de leerling zijn persoonlijke ontwikkeling te laten volgen. Hierbij werken we met het samenvoegen van leerlingen op de volgende niveaus - de basisgroep, de groep met behoefte aan extra uitdaging, de groep met behoefte aan extra ondersteuning en het individu. Deze verdeling is per vak verschillend. 

De leerkrachten zullen ten alle tijden z.s.m. contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) wanneer de leerling in zijn ontwikkeling sterk afwijkt van eerder behaalde resultaten en/of de leerlijn de methode van zijn leerjaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen van 2021-2022:

Schoolsoort PRO/LWOO(leerwegondersteunend/Praktijkonderwijs) 1 VMBO Basis/Kader 5 VMBO  Theoretisch 7 VMBO-T/HAVO 6 HAVO/VWO/Gymnasium 8 Totaal aantal leerlingen 26

In de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 heeft de Morgenster boven het landelijk gemiddelde gescoord met de eindtoets. We hebben gericht gewerkt aan Taalverzorging en hebben onszelf passende doelen gesteld. Met de juiste aandacht en focus hebben we onze gestelde doelen behaald.

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verstrekken in de vorm van een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale Veiligheid

De Vier Windstreken hecht veel waarde aan een sterk pedagogisch leer- en leefklimaat, waarin zowel leerlingen als personeel een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren. Dit draagt immers bij aan een positieve ontwikkeling, functioneren en prestaties van alle betrokkenen.

Bij leefklimaat wordt de fysieke schoolomgeving beoogd. Hier wordt verantwoord toezicht georganiseerd, zonder de toenemende zelfstandigheid van de leerlingen in de weg te zitten.  

Het beleidsplan ‘sociale veiligheid’ is onderdeel van het meer algemene integrale sociaal veiligheidsplan van De Vier Windstreken. In het beleidsplan veiligheid staan duidelijke richtlijnen waarlangs alle scholen gericht beleid voeren op het terrein van fysieke en sociale veiligheid.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, professionals en ouders. Een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.  

Educatie op het gebied van sociale emotionele ontwikkeling

Hoewel ieder mens uniek is en aanwijsbare culturele, sociale of fysieke verschillen kan ervaren, zijn er per ontwikkelingsfase gemeenschappelijke elementen herkenbaar. Met deze gemeenschappelijke kenmerken als basis leren kinderen omgaan met zichzelf en anderen, hebben we als doel om een positieve kijk op seksualiteit mee te geven en waarden en normen met elkaar te vormen, zodat zij (later) verantwoorde keuzes maken in de omgang met anderen. Door gebruik te maken van een erkende methode willen wij deze doelen behalen en borgen.

Dit doen wij door gebruik te maken van de methode `Goed gedaan' en de vragenlijsten van leerlingvolgsysteem `Hart en Ziel'.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Geborgenheid
 • Acceptatie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven