Basisschool De Morgenster

Grote Haven 2 B 2851 BM Haastrecht

 • Schoolfoto van Basisschool De Morgenster
 • Een opgeruimde, nette school met een frisse uitstraling.
 • Ons motto is:basisschool de Morgenster, voor de sterren van nu en later!
 • De Morgenster is gelegen aan de zijde van tuinvereniging `de doelen'. Het hele jaar zien wij de seizoenen aan ons voorbijgaan.
 • Speelruimte voor iedereen aan alle zijden van de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Morgenster zien wij de eindtoets als een belangrijk middel om te meten of wij de kinderen op het juiste niveau hebben gebracht en of wij het juiste onderwijs hebben geboden door als groep boven het landelijk gemiddelde te scoren. Het is ons enkele jaren niet gelukt een passende eindscore te behalen bij het niveau van de kinderen en van de groep. Waarbij we als belangrijkste factoren onze lage leerlingaantallen en afwijkende scores van individuele leerlingen aanwijzen. Maar natuurlijk heeft het knelpunten aangetoond is ons onderwijsaanbod die wij direct hebben opgepakt. 

Het voldoen aan het landelijk gemiddelde is een schoolprestatie, als team zetten wij onze schouders eronder om steeds weer aan te tonen dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en passend bij de groep en individuele leerlingen. 


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Morgenster zet de volgende middelen in om resultaten tussentijds te meten:

 • coachingsgesprekken met de leerlingen, waarbij de leerling uitgedaagd wordt te reflecteren op het leerdoel en het leerproces en de leerkracht daar feedback op geeft 
 • heldere gesprekkencyclus van de leerkracht met de IB-er en de IB-ers met directie
 • ondersteunende formats voor de gesprekkencyclus om observaties en resultaten te analyseren
 • Toetsen: methodetoetsen, CITO-toetsen (begrijpend lezen, rekenen, spelling en de DMT) en de AVI-toets
 • Groepsanalyse met het team na de eerste toetsweek - n.a.v. de M-toetsen wordt besproken wat welk leerkrachthandelen geleid heeft tot successen en welk leerkrachthandelen nodig is voor de uitdagingen.
 • oudergesprekken om ouders te informeren van de voortgang van hun kind(eren)
 • groepsplannen en individuele plannen (deze laatste worden ingezien en ondertekend door leerling en ouder(s)/verzorger(s)) worden vervolgens gemaakt en ingezet om de leerling zijn persoonlijke ontwikkeling te laten volgen. Hierbij werken we met het samenvoegen van leerlingen op de volgende niveaus - de basisgroep, de groep met behoefte aan extra uitdaging, de groep met behoefte aan extra ondersteuning en het individu. Deze verdeling is per vak verschillend. 

De leerkrachten zullen ten alle tijden z.s.m. contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) wanneer de leerling in zijn ontwikkeling sterk afwijkt van eerder behaalde resultaten en/of de leerlijn de methode van zijn leerjaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven