Basisschool De Morgenster

Grote Haven 2 B 2851 BM Haastrecht

 • Schoolfoto van Basisschool De Morgenster
 • Een opgeruimde, nette school met een frisse uitstraling.
 • Ons motto is:basisschool de Morgenster, voor de sterren van nu en later!
 • De Morgenster is gelegen aan de zijde van tuinvereniging `de doelen'. Het hele jaar zien wij de seizoenen aan ons voorbijgaan.
 • Speelruimte voor iedereen aan alle zijden van de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Morgenster zien wij de eindtoets als een belangrijk middel om te meten of wij de kinderen op het juiste niveau hebben gebracht en of wij het juiste onderwijs hebben geboden door als groep boven het landelijk gemiddelde te scoren. Het is ons enkele jaren niet gelukt een passende eindscore te behalen bij het niveau van de kinderen en van de groep. Waarbij we als belangrijkste factoren onze lage leerlingaantallen en afwijkende scores van individuele leerlingen aanwijzen. Maar natuurlijk heeft het knelpunten aangetoond is ons onderwijsaanbod die wij direct hebben opgepakt. 

Het voldoen aan het landelijk gemiddelde is een schoolprestatie, als team zetten wij onze schouders eronder om steeds weer aan te tonen dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en passend bij de groep en individuele leerlingen. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Morgenster zet de volgende middelen in om resultaten tussentijds te meten:

 • coachingsgesprekken met de leerlingen, waarbij de leerling uitgedaagd wordt te reflecteren op het leerdoel en het leerproces en de leerkracht daar feedback op geeft 
 • heldere gesprekkencyclus van de leerkracht met de IB-er en de IB-ers met directie
 • ondersteunende formats voor de gesprekkencyclus om observaties en resultaten te analyseren
 • Toetsen: methodetoetsen, CITO-toetsen (begrijpend lezen, rekenen, spelling en de DMT) en de AVI-toets
 • Groepsanalyse met het team na de eerste toetsweek - n.a.v. de M-toetsen wordt besproken wat welk leerkrachthandelen geleid heeft tot successen en welk leerkrachthandelen nodig is voor de uitdagingen.
 • oudergesprekken om ouders te informeren van de voortgang van hun kind(eren)
 • groepsplannen en individuele plannen (deze laatste worden ingezien en ondertekend door leerling en ouder(s)/verzorger(s)) worden vervolgens gemaakt en ingezet om de leerling zijn persoonlijke ontwikkeling te laten volgen. Hierbij werken we met het samenvoegen van leerlingen op de volgende niveaus - de basisgroep, de groep met behoefte aan extra uitdaging, de groep met behoefte aan extra ondersteuning en het individu. Deze verdeling is per vak verschillend. 

De leerkrachten zullen ten alle tijden z.s.m. contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) wanneer de leerling in zijn ontwikkeling sterk afwijkt van eerder behaalde resultaten en/of de leerlijn de methode van zijn leerjaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen van 2018-2019:

SchoolsoortPRO/LWOO(leerwegondersteunend/Praktijkonderwijs) 1 VMBO Basis/Kader VMBO  Theoretisch 0 VMBO-T/HAVO 2 HAVO/VWO/Gymnasium 3 Totaal aantal leerlingen 10

In schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 heeft de Morgenster onder het landelijk gemiddelde gescoord met de eindtoets. We hebben gericht gewerkt aan Taalverzorging en hebben onszelf passende doelen gesteld. Met de juiste aandacht en focus hebben we onze gestelde doelen behaald en het afgelopen schooljaar heeft groep 8 met de eindtoets boven het landelijk gemiddelde gescoord.

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verstrekken in de vorm van een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven