Basisschool De Morgenster

Grote Haven 2 B 2851 BM Haastrecht

 • Schoolfoto van Basisschool De Morgenster
 • Een opgeruimde, nette school met een frisse uitstraling.
 • Ons motto is:basisschool de Morgenster, voor de sterren van nu en later!
 • De Morgenster is gelegen aan de zijde van tuinvereniging `de doelen'. Het hele jaar zien wij de seizoenen aan ons voorbijgaan.
 • Speelruimte voor iedereen aan alle zijden van de school.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Morgenster straalt eenheid en betrokkenheid uit. Werkplezier, een open communicatie, humor en voor elkaar klaarstaan vinden wij belangrijk. We werken vanuit een gezamenlijke betrokkenheid voor en met álle kinderen.

Het team is divers in leeftijd, ervaringen, talenten en we streven naar een goede balans van meesters en juffen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Morgenster proberen we bij studieverlof of afwezigheid van de leerkracht zoveel mogelijk vervanging te regelen vanuit onze invalpool “Het Groene Hart”.  Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern naar een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door een groep te combineren, of kinderen van de zieke leerkracht over andere groepen te verdelen. Alleen bij hoge uitzondering zullen wij u vragen de kinderen thuis op te vangen. Kunt u dit in verband met werk of anderszins niet oplossen, dan kan de school uw kind in een andere groep opvangen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We staan bekend, zijn geprezen en worden gewaardeerd om: Ons rustige en veilige leerklimaat. We besteden bij aanvang van het schooljaar veel aandacht aan het groepsproces en merken dat dat lukt doordat we werken met klassen die gegroepeerd zijn op leeftijd. Onze basis voor de organisatie van ons onderwijs is heel gedegen en voldoet aan de principes rust, structuur, voorspelbaarheid en regelmaat. De ideale organisatie voor ieder kind. 

Maar.. ons vermogen om flexibel te zijn en ons aan te passen is groot. Wanneer zich een kans voordoet zoals bijvoorbeeld:

 • een leerling die iets spectaculairs heeft meegemaakt
 • uitzonderlijk regionaal, landelijk of wereldnieuws
 • natuurlijke fenomenen (een storm, regenboog oid)
 • trends en acties als B-Bots en programmeren
 • acties gerelateerd aan feestdagen of speciale dagen als dierendag, moederdag e.d.

Dan organiseren wij ons onderwijs graag anders, vaak in samenspraak met de kinderen. Om aan te sluiten op dat wat zich aandient. Genoeg ruimte voor spontaniteit! 


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuters werken a.d.h.v. thema's die aansluiten bij de belevingswereld. 

Bovenstaande tijden zijn indicaties, in de praktijk worden er in 1 les doelen voor meerdere vakgebieden aangeboden, waaronder de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Er is veel tijd ingepland voor bewegingsonderwijs. De basis voor grove en fijne motoriek, die zo nodig zijn in de latere jaren, wordt hier gelegd. Ook worden hier de sociale vaardigheden uitermate goed verder ontwikkelt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanzelfsprekend wordt er in leerjaar 3 meer aandacht besteed aan het leesonderwijs. Dit neemt af in groep 4 en vanaf groep 5 wordt daar een vaste tijd aan besteed. Vanaf leerjaar 5 is er meer tijd ingepland voor wereldoriëntatie.  

Voor iedere groep geldt dat er beredeneerde verschuivingen in lestijden per vak kunnen plaatsvinden naar onderwijsbehoefte van de groep. Kleinere groepen leerlingen en individuele leerlingen die per vak meer of minder onderwijsaanbod nodig hebben wijken af van bovenstaand schema a.d.h.v. de opbrengsten en in overleg met de intern begeleider en ouders. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Morgenster gaat met iedere ouder in gesprek voor een plek op de Morgenster. Daarmee zeggen we open te staan voor alle doelgroepen.

In overleg met de intern begeleiders en het team stemmen we m.b.v. ons ondersteuningsprofiel af of wij de ondersteuning kunnen bieden voor het aangemelde kind tot het einde van de basisschooltijd.

We bieden instructie aangepast op de behoefte van de leerling,voor specifieke leerlingen werken we met een eigen leerlijn. Voor specifiek leerlinggebonden aanbod is de basis van het ontwikkelen van deze kinderen de groei in een passende doorgaande lijn. Die basis ligt ook bij een goed zicht op de ontwikkeling van de ll. en de begeleiding daarvan. Hiervoor gebruiken we diverse instrumenten. Soms is de leerling gebaat bij meer specifieke hulp.Met toestemming van en in overleg met de ouders wordt een hulpprogramma met de onderwijs assistent doorgewerkt. Via de intern begeleider kunnen we een beroep doen op andere vormen van hulpverlening; fysiotherapie, logopedie,opvoedbureau onderzoek,hulp van Passtoe of een externe School Begeleidings Dienst. We organiseren specifieke expertise en arrangementen voor leerlingen die meer nodig hebben dan preventieve en licht curatieve interventies. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

Er is aanwezigheid van expertise op het gebied van hoog- en meerbegaafdheid, dyslexie, ICT, een leescoördinator, een rekencoördinator en een gedragsdeskundige. Er is kennis van omgang met leerlingen met diabetes.

Er zijn 7 groepslokalen, er is een leerplein in de gang bij de midden/ bovenbouw(3 treinstellen),stilte-werkplekken worden ingezet in de teamkamer wanneer nodig, IB ruimte wordt maandag ingezet voor IB en de hele week voor ondersteuning van groepjes leerlingen en individuen door de onderwijsassistent. Er zijn voldoende leer-en hulpmiddelen, alsmede specifieke voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zoals een invalidentoilet, een rolstoeltoegankelijk gebouw, lift, trapliften en douches.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de Morgenster ontvangen wij van alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven sinds mei 2020 hetzelfde overdrachtsformulier. Door dit uitgebreide overdrachtsformulier zijn wij in staat om de juiste zorg vast te stellen voordat de leerling op school komt. 

Voor alle leerlingen die VVE-aanbod hebben mogen ontvangen, is er vervolgaanbod mogelijk voor het ontwikkelingsgebied dat nodig is. Tot en met groep 3. 

Daarvoor zetten wij naast het aanbod in de groep door de groepsleerkracht, soms ook een onderwijs assistent in die buiten de groep met de leerling of met groepjes leerlingen oefent.

Terug naar boven