St. Franciscusschool

Liedeweg 79 2065 AL Haarlemmerliede

Het rode dak aan de Liede is van de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij informeren de kinderen en ouders zo goed mogelijk over de diverse vormen van voortgezet onderwijs. Daarnaast vinden we het belangrijk ouders en kinderen te helpen bij het kiezen van de school. Het kind moet zich thuis voelen en een goede kans van slagen krijgen. Daarom informeren wij ouders en kinderen over de informatiemomenten van middelbare scholen en wanneer zij welke stappen kunnen verwachten ten aanzien van het (voorlopig) schooladvies.
Het schooladvies is gebaseerd op meerdere onderdelen en wordt door een team van leerkrachten, directeur en IB-er besproken en onderbouwd:

 • leerresultaten en toetsen, minimaal vanaf het moment eind groep 6,
 • ervaringen en waarnemingen op het gebied van sociaal-emotioneel gedrag en leervaardigheden, gebaseerd op groep 6, 7 en 8,
 • inzicht van de school door de jaren heen, 
 • en kennis en overwegingen van ouders.
  Eind groep 6 krijgt iedere leerling een prognose over  het mogelijk vervolgonderwijs. Eind groep 7 krijgt iedere leerling een voorlopig advies. Een half jaar later (in groep 8) bespreken leerkracht, leerlingen en ouders/verzorgers het definitieve schooladvies. In het voorjaar wordt een onafhankelijke toets (IEP) afgenomen. Als blijkt dat het resultaat van deze eindtoets hoger is dan het gegeven definitieve advies, kan het bovengenoemde team besluiten om het schooladvies aan te passen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen in hun ontwikkeling. Met ingang van schooljaar 2021-2022 wordt er gewerkt met IEP-LVS. Het leerlingvolgsysteem van IEP past goed bij onze visie op onderwijs. IEP stelt: Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. IEP geeft inzicht in waar een kind nu staat en geeft aan hoe het zich verder kan ontwikkelen. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Wanneer u als ouder daar meer over wilt weten:  https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/
Wij toetsen de leerlingen 2 keer per jaar op een aantal onderdelen:

 • Taalverzorging
 • Rekenen
 • Technisch lezen
 • Begrijpend Lezen
 • Hart en handen

Deze toetsen geven ons een beeld van wat de kinderen aan leerstof beheersen. We zien zo ook waar de ontwikkelkansen van elk kind liggen. Daardoor kan de leerkracht het programma waar nodig aanpassen. 
Aanvullend daarop zijn de

 • observaties van leerlingen door de groepsleerkracht, intern begeleider
 • * leerlingvolgsysteem KANVAS (sociaal-emotioneel), Digikeuzebord leerlijnen (kleuters)
 • * kind gesprekken en ouder-kind gesprekken
 • * uitslagen van methode gebonden 

We werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat aan de hand van alle gegevens een kindkaart wordt ingevuld en besproken met kinderen en ouders. Daarna  stellen we een groeps- of individueel plan op voor een bepaalde periode. Dit wordt aan het eind geëvalueerd met het kind, ouders onder leiding van de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij willen de kinderen en ouders zo goed mogelijk informeren over de diverse vormen van voortgezet onderwijs in onze regio. Daarnaast vinden we het belangrijk ouders en kinderen te helpen bij het kiezen van de school waar het kind zich thuis zal voelen en het een goede kans van slagen heeft. Daarom informeren wij ouders en kinderen tijdig over de jaarlijkse informatiemomenten van middelbare scholen en wanneer zij welke stappen kunnen verwachten ten aanzien van het (voorlopig) schooladvies.Het schooladvies is gebaseerd op meerdere onderdelen en wordt door een team van leerkrachten, directeur en IB-er besproken en onderbouwd:leerresultaten en toetsen, minimaal vanaf het moment eind groep 6,ervaringen en waarnemingen op het gebied van sociaal-emotioneel gedrag en leervaardigheden, gebaseerd op groep 6, 7 en 8,inzicht van de school door de jaren heen, de wens van ouders en de wens van de leerling wordt meegenomen in het proces, maar is niet bepalend.Eind groep 7 krijgt iedere leerling een indicatie voor een voorlopig advies. Een half jaar later (in januari groep 8) bespreken leerkracht, leerlingen en ouders/verzorgers het voorlopig schooladvies. In februari wordt een onafhankelijke toets (IEP Doorstroomtoets) afgenomen, waarna in de week van 15 maart het advies definitief wordt. Haalt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.Stappenplan 2023-2024:Tussen 10-31 jan. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.Tussen 1-15 febr. Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.Voor 24 maart Scholen ontvangen de uitslag van de doorstroomtoets. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.Leerlingen en ouders ontvangen van school het definitieve schooladvies. School geeft ouders inzage in het overstapdossier en legt dit vast.Tussen 25-31 maart Alle leerlingen melden zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Voor leerlingen uit het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.April: Lotingsprocedure / Definitieve inschrijving bij de VO school.De procedure om te komen tot een weloverwogen advies wordt met de ouders gedeeld d.m.v. het beleidsdocument ‘Beleid advisering PO-VO’

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken vanuit onze vier gekozen kernwaarden, te weten: 

1.   vertrouwen is de primaire factor om tot leren te komen. Door vertrouwen ontstaat vrijheid tot het nemen van verantwoordelijkheid. Vertrouwen in elkaar biedt veiligheid waardoor kinderen onder andere vragen durven stellen.     

2.   samenwerken is van het grootste belang voor het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Dat betekent ook dat er een goede communicatie moet zijn met het kind, de kinderen onderling en iedereen die met het kind te maken heeft.     

3.   nieuwsgierigheid van de kinderen is belangrijk. Nieuwsgierigheid bevordert de betrokkenheid. Een betrokken kind leert en ontwikkelt beter. De nieuwsgierigheid prikkelen wij door een rijke leeromgeving en een open houding naar de kinderen toe. Wij bevorderen het stellen van vragen en het zelfontdekkend leren van kinderen.

4.   plezier op school is belangrijk. Als kinderen plezier beleven op school zitten ze goed inhun vel en staan ze open voor het leren van nieuwe vaardigheden. Plezier willen wij creëren door afwisseling van werkvormen. Wij laten het leren aansluiten op de ontwikkeling en de talenten van de kinderen. Hierdoor hebben ze succeservaringen. Bij plezier op school hoort een goede sfeer en fijne contacten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Samenwerken en Plezier
 • Nieuwsgierigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft een online themabezoek in 2020 gehad van de inspecteur. Dat bezoek ging over het onderwerp ‘leerlingpopulatie en afstemming onderwijs’.  De inspecteur heeft daar geen verslag van gemaakt,

Terug naar boven