St. Franciscusschool

Liedeweg 79 2065 AL Haarlemmerliede

Het rode dak aan de Liede is van de school.

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit twee directieleden (meerschoolse directie), een locatieleider, intern begeleider, leerkrachten, vakleerkrachten en ondersteuners. Voor onze jongsten werken we nauw samen met het kinderdagverblijf.
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de kinderen in de groep waaraan zij lesgeven.  Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.
De ondersteuners zijn gediplomeerde onderwijskrachten die het werk van de klassenleerkracht ondersteunen en soms overnemen. Eén van de ondersteuners verzorgt de kunstlessen in school.
Voor de kwaliteitszorg is een intern begeleider beschikbaar. Deze specialist is mede verantwoordelijk voor de zorg in de school.
Het computeronderwijs is belangrijk geworden in onze 21e eeuw. Onze Ict-er werkt een dagdeel per week bij ons om het ICT onderwijs te stimuleren.
Onze gymnastiekleerkracht heeft veel kennis van het effect van bewegend leren. Samen met de klassenleerkrachten bedenkt zij lessen waarin dat bewegen mogelijk is.
Kinderen die veel bewegen maken verbindingen in de hersens. Daardoor lukt het leren beter. Door het 'met het hoofd leren' te combineren met 'het met het lijf leren' worden kinderen bij ons op school gestimuleerd. Kinderen vinden dit een leuke en uitdagende manier van leren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als vervanging van een medewerker aan de orde is, nemen wij de volgende stappen (in deze volgorde):

  1. Vervanging vanuit de bovenschoolse vervangingspool.
  2. Vervanging door collega van de school die extra komt werken.
  3. Vervanging door leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent.
  4. Vervanging door stagiaire onder supervisie.
  5. Leerlingen verdelen over de andere groepen. Dit is op onze school bijna niet mogelijk vanwege de combinatie groepen.
  6. Leerlingen naar huis sturen.

    De bovengenoemde aanpak is in overleg met de MR van onze school vastgesteld, als onderdeel van een noodplan vanwege het actuele lerarentekort.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons gebouw ligt in een prachtige natuurlijke omgeving. Dat geeft ons de mogelijkheid kinderen veel met de natuur in aanraking te brengen. De seizoenen wisselen zich af vlak onder onze neus. Inmiddels hebben we een mooie moestuin. Er zijn kippen om voor te zorgen. De vogels broeden in de bomen van onze tuin. Weiland en het water van de Liede liggen op een armlengte van ons vandaan. Wat een mogelijkheden voor kinderen!

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen uit groep 1-2 doen tijdens vrije en gerichte activiteiten specifieke kennis en vaardigheden op. Deze liggen op allerlei gebieden. Te denken valt aan: motoriek, waarnemen en ordenen, taalontwikkeling, gereedschappen en technieken, sociale relaties, hoeveelheden en bewerkingen. De leerkracht zorgt voor een uitnodigende en uitdagende omgeving waarin onze jongste leerlingen de wereld ontdekken. Het bovenstaande  realiseren we aan de hand van verschillende thema's. Met deze thema’s werken wij doelgericht aan de brede ontwikkeling van kleuters. De taal- en rekenactiviteiten worden ondersteund met de letter- en cijfermuur, de tijdwijzer en computerspelletjes om de beginnende geletterd- en gecijferdheid te stimuleren. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze methodes zijn met zorg uitgekozen, zodat ze goed aansluiten bij onze visie en onze werkwijze van onderwijs ondersteunen. We gebruiken de methodes voor de leervakken cognitief), de creativiteit en de wereldoriëntatie. Regelmatig worden nieuwe methodes uitgezocht om actueel en goed onderwijs te blijven geven. Zo hebben we afgelopen jaar een nieuwe rekenmethode aangeschaft. Deze past goed bij het werken in combinatiegroepen. De vakken Engels en verkeer worden om de week gegeven.

Bij het leren wordt rekening gehouden met verschillende niveaus waarin kinderen werken. We bieden een basisprogramma, waarbij er ook een aanbod is voor intensieve hulp en voor verdieping.

Overal binnen onze school vindt u de grondslag terug van de methode Kanjertraining. Deze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling leert kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

In november van elk jaar wordt vanaf groep 1 tijdens de week van de Mediawijsheid een project gedaan over dit onderwerp.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij willen een school zijn voor alle kinderen in ons dorp. Ook kinderen uit de omliggende dorpen en steden zijn welkom.
Een kleine school biedt veel mogelijkheden tot goede zorg voor alle kinderen van onze school. De lijnen zijn immers kort. De kleinschaligheid kan veel veiligheid bieden tijdens de ontwikkeling van kinderen. 
We merken dat ouders dat aantrekkelijk vinden. 

Wat is passend onderwijs? 
Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen in een regio samen in een samenwerkingsverband. De ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school.

Werkwijze
Wij volgen al onze leerlingen in hun ontwikkeling. Wanneer blijkt dat een kind op een bepaald thema mogelijk ondersteuning nodig heeft, bespreekt de leerkracht dit met de ouders/verzorgers en met het kind. Wanneer gezamenlijk is vastgesteld dat dit goed zou zijn voor de ontwikkeling van het kind (‘de ondersteuningsvraag’) wordt met de intern begeleider (IB) besproken hoe dit het beste aangepakt kan worden. Wanneer deze ondersteuning niet binnen de school kan worden geboden, gaan IB-er, ouders en leerkracht in gesprek met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Kennemerland:  https://www.passendonderwijs-zk.nl/
Passende ondersteuning in de vorm van externe ondersteuning door specialisten of samenwerking met speciale (basis)scholen is ook mogelijk. Dit wordt het liefst op de eigen school en zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd. 

Wat wel en wat niet?
Bij aanmelding op onze school bespreken wij met ouders of en hoe een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning. Het stappenplan staat beschreven in ons ‘aanname protocol’. Dit vindt u op www.jl.nu/ouders.Wanneer uw kind moeite heeft bij het leren en meedoen, gaan wij het gesprek met u aan. Wij gaan uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Wij vinden het belangrijk om een zorgvuldige inschatting te maken van de benodigde ondersteuning van uw kind. Hierbij willen we opmerken dat iedere school - zo ook onze school - haar beperkingen heeft, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden aan het geven van onderwijs aan kinderen in het reguliere onderwijs. Onze beperkingen zijn de combinatiegroepen. Dit geeft soms weinig ruimte voor specifieke extra ondersteuning. We bespreken per situatie wat mogelijk is en wat niet.
Op onze website leest u meer over op welke manier onze school de ondersteuning aan uw kind heeft ingevuld.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school heeft ambities op het gebeid van Lezen en Rekenen. Met de aanschaf van nieuwe en moderne methodes lukt het ons de kinderen hun doelen te bereiken.

Vanuit het NPO programma zetten we externe en interne experts in om waar nodig extra ondersteuning te bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang Aan de Liede verblijft met de peuteropvang in ons gebouw. Wij noemen onszelf dan ook een Kindcentrum waar opvang en school samen in één gebouw samenwerken.
Wij zien de kinderen vanaf heel jong opgroeien. Wij kennen de kinderen al voordat ze bij ons op school komen.
Er is veel overleg en samenwerking. Er vindt een goede en zogenoemde 'warme' overdracht plaats als de peuters overstappen naar de kleutergroep. Peuters die drie jaar en zes maanden zijn en gebruik maken van de opvang, komen één keer per week alvast oefenen in de kleutergroep. Dat garandeert een doorgaande lijn in het aanbod voor het kind. Het streven is uiteindelijk samen een brede school te vormen. 
Contactgegevens van Aan de Liede: https://www.kinderopvangaandeliede.nl/   

Terug naar boven