IKC Schalkwijk

Niels Finsenstraat 35 2035 CZ Haarlem

  • Schoolfoto van IKC Schalkwijk
  • Schoolfoto van IKC Schalkwijk
  • Schoolfoto van IKC Schalkwijk
  • Schoolfoto van IKC Schalkwijk

In het kort

Toelichting van de school

IKC Schalkwijk is één van de drie locaties van IKC Zuid-Kennemerland. Samen met onze collega's van locatie Focus en locatie Schoterbos kijken wij welke plek het best passend is voor uw kind.

Het IKC Schalkwijk heeft twee vestigingen: de Dumont en de Satelliet.

Op onze locatie in Schalkwijk zijn drie onderwijstypes: SBO, SBO+ en onderwijszorg. In het SBO+ wordt intensievere ondersteuning geboden dan in het SBO, met name op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de onderwijszorggroepen wordt onderwijs en zorg geïntegreerd aan de leerlingen geboden. 

Ons team bestaat onder meer uit leerkrachten, jeugdzorgmedewerkers, leerkrachtondersteuners, gedragswetenschappers, psychologen, intern begeleiders en directie. 

Het IKC Schalkwijk valt onder de stichting Spaarnesant.

Spaarnesant is een openbare stichting voor primair onderwijs in de gemeente Haarlem. Spaarnesant heeft 25 zelfstandige schoollocaties, waarvan 21 voor basisonderwijs, 2 speciale basisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs. In Hoofddorp is een nevenvestiging van de Van Voorthuijsenschool voor speciaal onderwijs gevestigd.

Bij Spaarnesant werken ca. 850 medewerkers en ontvangen bijna 7.000 leerlingen onderwijs. Spaarnesant heeft een college van bestuur en raad van toezicht, die namens de gemeente Haarlem het wettelijk toezicht heeft op onze openbare stichting.

Sinds 2021 heeft stichting Spaarnesant een tweehoofdig collegiaal college van bestuur (CvB): Marten Elkerbout (voorzitter) en Annette Wolthers is lid van het CvB. Het CvB oefent alle taken van het bevoegd gezag uit en legt verantwoording af aan de raad van toezicht van de stichting. Het CvB ziet het als belangrijkste taak om vanuit de missie, visie en bestuurlijke pedagogische opdracht zorg te dragen voor de continuïteit en de kwaliteit van het openbaar primair en specialistisch onderwijs in Haarlem.“Goed onderwijs” wordt gemaakt op de scholen, waar de directeur met een team van professionele leerkrachten dagelijks bezig is de leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden.Het CvB ondersteunt en stimuleert de scholen bij die belangrijke taak, daarbij bijgestaan door een deskundig stafbureau.Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Schipholpoort 2 te Haarlem. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Spaarnesant, de GMR, is voor het bestuur aanspreekbaar vooralle bovenschoolse onderwerpen. In de GMR zijn ouders en personeelsleden namens alle scholen vertegenwoordigd.

Meer informatie over Spaarnesant kunt u vinden op www.spaarnesant.nl  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen sterker
  • Veilige en prettige omgeving
  • Doelgericht aanbod
  • Goede samenwerking met ouders
  • Een stevig wij-gevoel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op IKC Schalkwijk zitten ruim 180 leerlingen, een deel op vestiging Dumont en een deel op vestiging de Satelliet. Door de kleinschaligheid kennen medewerkers en leerlingen elkaar allemaal, dit bevordert de onderlinge betrokkenheid.

In een groep zitten ongeveer 10 tot 16 leerlingen. Er wordt extra ondersteuning geboden aan leerlingen die dit nodig hebben, op zowel didactisch als sociaal-emotioneel vlak.

In sommige groepen werken een leerkracht en een ondersteuner samen in de klas om voldoende tegemoet te kunnen komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. In andere groepen wordt ook ondersteuning op maat gegeven, maar dat kan groepsdoorbroken zijn en/of in kleine groepjes buiten de klas. 

Er wordt extra ondersteuning geboden aan leerlingen die dit nodig hebben, op zowel didactisch als sociaal-emotioneel vlak.

Het kan voorkomen dat een leerling, om wat voor reden dan ook, onvoldoende profiteert van het gespecialiseerde aanbod en meer ondersteuning nodig heeft op sociaal emotioneel vlak. Wanneer dit wordt gesignaleerd, hebben wij de mogelijkheid om de leerling tijdelijk te laten profiteren van de onderwijszorggroep. Op de onderwijszorggroep wordt onderwijs in combinatie met jeugdhulp geboden. Na de behandeling op de OZG is het streven om uit te stromen naar (gespecialiseerd) basisonderwijs. 

Ons IKC heeft een nauwe samenwerking met o.a. de andere IKC's, scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 en regulier onderwijs. Wanneer ons aanbod niet aansluit bij de onderwijsbehoeftes van de leerling, zullen wij samen met ouders een passende plek vinden voor het kind. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De lunchpauze is 30 minuten. De pauze is niet op hetzelfde tijdstip voor alle groepen. Zodat we op verschillende momenten kunnen buitenspelen en er zo voldoende ruimte en rust blijft op het plein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid en privacy

Spaarnesant hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel. Om deze reden is beleid in het kader van veiligheid en privacy vastgesteld.

Het IBP-beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. De AVG regelt de privacy van de betrokkenen van wie gegevens worden verwerkt en geeft u als ouders/verzorgers waarborgen als het gaat om de persoonsgegevens van uw kinderen. Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Om deze reden is het in de veiligheidsplannen van alle scholen uitgewerkt en heeft Spaarnesant uniforme protocollen en regelingen die voldoen aan de wettelijke eisen. Op de website van Spaarnesant staan de hoofdlijnen van ons privacy- en veiligheidsbeleid en het privacyreglement. Onze scholen maken gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens Spaarnesant heeft met alle leveranciers strikte afspraken gemaakt en vastgelegd over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.In het privacyreglement van Spaarnesant is beschreven hoe wij/de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Spaarnesant en in de hiervoor vermelde ouderbrochure. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de schooldirectie.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven