Vrije School Kennemerland

Weltevredenstraat 9 2022 VA Haarlem

  • Taal begint met een boeiend verhaal.
Basisschool-vrijeschool-kennemerland
  • basisschool-vrijeschool-kennemerland-geeft-veel-om-de-natuur.
  • basisschool-vrijeschool-kennemerland-spelen-we-veel-en-graag-toneel.
  • Op-basisschool-vrijeschool-kennemerland-werken-we-met-onze-hoofd-handen-en-hart.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de klassenleerkracht wordt altijd geprobeerd een vervanger in te zetten. Lukt dit niet, dan wordt de klas verdeeld onder de andere klassen. Lessen van vakdocenten gaan in die gevallen in principe gewoon door.

Bij afwezigheid van vakleerkrachten worden de uren in de meeste gevallen door collega's overgenomen. In uiterste nood kan de schoolleiding besluiten tot lesuitval. Kinderen die thuis niet kunnen worden opgevangen kunnen altijd in een klas worden ondergebracht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groepen 1 en 2 worden op de vrijeschool de kleuterklas genoemd.

In de eerste levensjaren van het kind wordt alles aangelegd voor het latere leven, het kind bouwt aan zijn basis. Jonge kinderen leven en leren door de wereld om zich heen in zich op te nemen en na te bootsen. Zo leert het kind in de eerste drie jaren lopen, spreken en denken. Wanneer het kind deze vaardigheden geleerd heeft mag het vanaf zijn 4e jaar naar de kleuterklas. Op de vrijeschool is de kleuterklas zo ingericht dat het tegemoet komt aan de levensbehoefte van jonge kinderen, namelijk het spelen. De kleuterklas is ingericht met natuurlijke materialen zoals houten speelgoed, stoffen poppen, houten kisten en planken voor het bouwen en er zijn huisjes waar de kinderen in kunnen spelen. De drang om te spelen is groot en het kind ontwikkelt tijdens het spelen verschillende vaardigheden. Het maakt daarbij gebruik van zijn eigen fantasiekrachten om scheppend bezig te zijn. De rol van de kleuterleidster is voorwaardenscheppend. Door het kind de mogelijkheden te geven om te bouwen met banken en planken, zo hoog als het zelf prettig vindt, ontwikkelt het kind bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht, een belangrijke voorwaarde voor het rekenen. Tijdens het opruimen van de klas komt het sorteren, ordenen aan bod. Zonder de kinderen vanuit het bewustzijn aan te spreken wordt er een basis gelegd voor het abstractere leren in de daaropvolgende jaren. Door het vrije spel leert het kind zich sociaal uiteen te zetten met andere kinderen en leert het om te gaan met zijn eigen vermogens en vaardigheden. Spelen bevordert de gezonde fysieke ontwikkeling, de ontwikkeling van de fantasie en vormt een belangrijke basis voor het latere leven. 

In de kleuterklas is er een vast ritme in de dag en in de week en iedere kleuterklas heeft eigen rituelen en gewoonten. Het steeds weer herhalen hiervan geeft houvast en veiligheid aan de kleuters. Naast een dag- en weekritme besteden we ook veel aandacht aan het vieren van jaarfeesten. Naar deze feesten wordt lang van tevoren toegeleefd.
Er is in de kleuterklas veel aandacht voor het ambachtelijk werk: brood bakken, fruit schillen, handwerken en timmeren zijn wekelijks terugkerende activiteiten. Ook het kunstzinnig onderwijs heeft een belangrijke plek in de kleuterfase. Tekenen, schilderen, boetseren met bijenwas, euritmie, vertellen en geleid spel worden wekelijks aangeboden en hebben een plek in het ritme in de klas. Alles gebeurt in de kleuterklas gezamenlijk, vanuit de 'gewoontestroom'. In de loop van de ochtend wordt het fruit met elkaar gegeten en is er een moment waarop de kleuters met hun leerkracht brood eten en thee drinken. In de kleuterklas zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in de klas.

Kinderen komen de dag na hun vierde verjaardag op school. Een uitzondering hierop zijn de septemberkinderen, zij starten aan het begin van het nieuwe schooljaar. De ervaring heeft geleerd dat 5 dagen achter elkaar naar school gaan voor vierjarige kinderen veelal een te grote inspanning is. Op woensdagen is het mogelijk om een vierjarig kind thuis te houden, de school vindt dit ook wenselijk. Mochten ouders echter toch gebruik willen maken van de woensdagmorgen in de kleuterklas, dan is dit uiteraard mogelijk. U kunt hierover met de leerkracht spreken. De meeste kinderen komen pas na hun vijfde verjaardag ook op de woensdag, hierdoor heeft deze dag een wat ander karakter. De kleuterleidster doet op deze dag activiteiten die aansluiten bij deze, meestal kleinere groep van oudere kleuters. De woensdag duurt tot 12.30 uur.

Middagschool
Kleuters die in het lopende schooljaar 6 worden, gaan in de loop van het schooljaar op dinsdag tot 15.00 uur naar school. Er zijn twee instroommomenten: kinderen geboren vóór 1 juni starten in januari, kinderen geboren tussen 1 juni en 1 oktober starten later in het jaar. Over het instroommoment vindt afstemming plaats met de ouders. De oudste kleuters blijven om 13.00 in de eigen klas en eten met hun leerkracht. Daarna volgt het middagprogramma; activiteiten gericht op de oudste kleuters en later in het jaar de voorbereiding voor de eerste klas. Deelname aan de dinsdagmiddag is geen garantie dat uw kind door kan naar klas 1 na de zomervakantie. De 'leerrijpheidsprocedure' start elk voorjaar onder leiding van de intern begeleider. U wordt door de kleuterleidster hierover geïnformeerd tijdens oudergesprekken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groepen 3 t/m 8 worden bij ons klas 1 t/m 6 genoemd.

De kerndoelen per vakgebied zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Het leerstofaanbod in de vakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde op de vrijeschool is dekkend ten opzichte van de overheidskerndoelen. 
Op de site "www.ikzierondindewereld.nl" vindt u informatie over de manier waarop deze kerndoelen in het vrijeschoolonderwijs geïntegreerd zijn. Onze school beschikt over uitgewerkte leerlijnen voor taal en rekenen die voldoen aan de kerndoelen en waarmee in alle klassen gewerkt wordt. Er zijn leerstofoverzichten voor alle klassen gemaakt en we werken dagelijks met een logboek waarin de lesstof per dag gestructureerd staat met doelen en werkvormen en waarin wordt geëvalueerd. Daarnaast gebruiken we een leerlingvolgsysteem waarbij de vorderingen van iedere leerling worden bijgehouden. In hoofdstuk 5 kunt u hier meer informatie over vinden.

Ons onderwijs willen we laten aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. Daarom werken we met 'jaarthema's'. Het jaarthema komt in de leerstof van de klas terug, waardoor de verschillende vakken ook een onderlinge samenhang krijgen. De vertelstof wordt gehaald uit sprookjes, fabels en legenden, het oude testament, mythen, sagen en geschiedenis. De intentie is dat de klassenleerkracht in de onderbouw een aantal jaren met de klas meegaat, dit kan betekenen dat een leerkracht zes jaar lang aan de klas verbonden is. Hij/zij geeft de hoofdvakken tijdens het periodeonderwijs. Gedurende drie tot vier weken worden de eerste twee lesuren van elke schooldag aan hetzelfde hoofdvak besteed. De andere lessen worden gegeven door klassenleerkrachten van de eigen of van andere klassen en door vakleerkrachten. De 'periodes' in de onderbouw zijn rekenen, taal, heemkunde, huizenbouw, ambachten en beroepen, mens-, dier- en plantkunde, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde.
De vaklessen bestaan uit de twee vreemde talen Duits en Engels (spelenderwijs vanaf de eerste klas). Muziek (fluit, zang, koorzang vanaf klas 4) en schilderen en tekenen, handenarbeid en handwerken (boetseren, houtsnijden, breien, naaien, weven e.d. voor zowel jongens als meisjes), gymnastiek (vanaf de derde klas), euritmie en godsdienst. De creatieve vakken zijn door het gehele lesprogramma verweven.

Zelfwerkzaam zijn stimuleren we gedurende het hele leerproces. De leerstof dient als middel tot ontwikkeling van de leerlingen. Niet alleen denkactiviteiten worden opgeroepen: het volbrengen van een bepaalde opgave in vorm, kleur, klank en beweging vraagt om een zich inleven in de materie. We stimuleren concentratie en wilsinzet -handen, voeten, zintuigen; het hele lichaam doet mee. Zowel het gevoelsleven als het denken en de wil worden hierbij dus aangesproken. 
Ook het sociale element is belangrijk. Daarom is het onderwijs doelbewust klassikaal: gemeenschapszin kan alleen ervaren en geoefend worden in een groep. Klassen zijn sociale oefengebieden, bestaande uit een niet te kleine, gevarieerde groep kinderen.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven