Openbare Basisschool De Zuidwester

Ohmstraat 2 2014 EB Haarlem

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op verschillende manieren wordt gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs op De Zuidwester. In ons onderwijs wordt voortdurend gewerkt aan vernieuwing en verbetering van lesmethodes en onderwijs. We gebruiken de eindtoets om de opbrengsten van ons onderwijs in kaart te brengen, maar deze kan niet los gezien worden van de andere aspecten van de school. Om een completer beeld van de school te krijgen kunt u scholen op de kaart https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/haarlem/11214/openbare-basisschool-de-zuidwester/ of onze website https://www.zuidwester.com/ bekijken.

De Zuidwester maakt sinds schooljaar 2020/2021 gebruik van de IEP eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij kijken naar het kind als geheel en hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkelingen en talenten van de kinderen. We volgen de kinderen goed door hen te observeren en te kijken wat een kind nodig heeft en stemmen ons aanbod daarop af.

Cito/LVS

Om een objectief beeld van de vorderingen van onze leerlingen te kunnen vormen, worden in groep 3 t/m 8 twee keer per jaar de CITO-toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen op het gebied van rekenen, taal en lezen, die landelijk genormeerd zijn. Omdat we hiermee de vorderingen van onze leerlingen volgen, worden deze CITO-toetsen een ‘leerlingvolgsysteem’ (LVS) genoemd. Om u als ouder beter inzicht te geven in de ontwikkeling van uw kind, noteren wij op het rapport de behaalde scores en voegen we de grafieken toe aan het rapport. Deze toetsen worden in januari en mei/juni worden afgenomen. De uitslagen worden in februari en juni geanalyseerd op school-, groeps-, en individueel niveau en we bekijken dan waar de school, de klas en het kind staan in de (cognitieve) ontwikkeling. De resultaten worden tijdens de gesprekken in februari en juni met ouders besproken. Groep 1/2 maakt gebruik van het LVS van kleuterplein, aangevuld met de observaties van de leerkracht. Ook dit wordt tijdens de gesprekken met ouders besproken.

Methodegebonden toetsen

Methodegebonden toetsen zijn gebaseerd op de laatst aangeboden leerstof. Doordat hiermee heel veel geoefend is, kunnen de meeste kinderen deze toetsen behoorlijk goed maken (dat is ook de bedoeling). Bij de CITO-toetsen wordt stof getoetst die al langer geleden is aangeboden. Ook wordt er naar verbanden en inzicht gevraagd. Met deze toetsen worden dus de verschillen in mogelijkheden tussen de kinderen meer zichtbaar. Doordat de opbouw van de CITO-toets anders is dan de methodegebonden toetsen, kunnen er verschillen ontstaan tussen de beoordeling op het rapport en de uitslag van de CITO-toets. Beide resultaten vindt u terug op het rapport van uw kind.

Op de oudergesprekken worden alle resultaten, observaties, talenten en ontwikkelpunten toegelicht door de leerkracht van uw zoon of dochter. We gebruiken de harde gegevens, de toetsen, om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Een kind is echter veel meer dan een toets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben op school een zorgvuldig traject voor het verwijzen naar de juiste vorm van voortgezet onderwijs. Dit staat beschreven in ons ‘Stappenplan advisering VO’. We kijken hierbij naar het complete beeld van het kind. 

Elk kind heeft recht op de juiste plaats in het Voortgezet Onderwijs. Op een plek die zorgt voor een mooie toekomst!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen dat iedereen zich veilig voelt op De Zuidwester en dat zij met plezier naar school toe gaan. Onze school besteedt daarom structureel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen door te werken met de methode KiVa. Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Met KiVa wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Kinderen leren onder andere: 

 • om emoties te herkennen bij zichzelf 
 • zich in te leven in een ander 
 • hoe met emoties om te gaan en emoties te herkennen bij anderen
 • hoe zij anderen kunnen helpen
 • hoe zij zelf hulp kunnen vragen 
 • dat ieder mens uniek en waardevol is 
 • dat iedereen kwaliteiten heeft en hoe je die kunt gebruiken 
 • hoe ze kunnen bijdragen aan een prettige sfeer in de groep
 • ze leren pesten te herkennen en te voorkomen

We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kernwaarden uit te dragen. Wij zorgen dat we het goede voorbeeld geven en spreken leerlingen en elkaar op een positieve wijze aan. 

'Samen maken we er een fijne school van!'

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid en respect
 • Samen verantwoordelijk
 • Sociale redzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven