Openbare Basisschool De Zuidwester

Ohmstraat 2 2014 EB Haarlem

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester

Het team

Toelichting van de school

Onze school is verdeeld in vier bouwen, namelijk groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Elke bouw heeft een bouwcoördinator, die ook groepsleerkracht is binnen deze bouw. De bouwcoördinatoren zitten de vergaderingen voor en zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de bouw en de directie. 

Op De Zuidwester werken betrokken, enthousiaste en deskundige leerkrachten. De belangrijkste persoon op school voor uw kind is natuurlijk de juf of meester bij wie het in de groep zit. In de meeste groepen zijn dat twee leerkrachten die samen de werkweek invullen. De groepsleerkracht verzorgt de lessen, houdt de ontwikkeling van elk kind goed in de gaten en waakt over de extra zorg die kinderen in de groep geboden moet worden.

Verder bestaat ons team uit: een vakleerkracht gym die twee dagen gymlessen geeft aan de groepen 3 t/m 8, twee intern begeleiders, een administratief medewerker, een conciërge, drie leerkrachtondersteuners, een onderwijsassistente en meerdere stagiaires van de PABO en Nova college. 

Om te blijven ontwikkelen en nieuwe inspiratie op te doen volgen we jaarlijks scholing en houden we studiedagen. In het belang van de kinderen worden er allerlei zaken op teamniveau besproken. Dit vraagt om teamoverleg en collegiale samenwerking. Hiervoor houden we regelmatig teamvergaderingen, bouwvergaderingen en groeps- en leerlingbesprekingen. De directie heeft een managementoverleg met de bouwcoördinatoren en intern begeleiders (MT) en voert daarnaast overleg met de intern begeleiders over beleidszaken op zorg- en onderwijsinhoudelijk gebied. (IB-DIR overleg).

Intern begeleiders

Onze twee intern begeleiders zijn een schakel tussen leerkrachten, ouders/verzorgers en externen wanneer er sprake is van extra zorg bij een leerling. Zij brengen de mogelijkheden van deze extra zorg in kaart en overleggen met ouders en leerkrachten welke specifieke zorg wordt ingezet.

Specialisten

 • Meer- en hoogbegaafdheid
 • Coaching 
 • Flitsbezoeken
 • NT2 (bevordering van het taalgebruik)
 • Talentontwikkeling 
 • Een dag in de week is er een logopediste aanwezig en twee dagen in de week een kinderoefentherapeut. 

Elk teamlid heeft een eigen ‘maatje’, bij wie hij/zij klassenbezoeken doet en feedback geeft en ontvangt n.a.v. een specifieke kijk-hulpvraag. Na een half jaar wisselen de teamleden van maatje. 

Het team heeft de basistraining ‘Teach like a Champion’ gevolgd. We werken met praktische technieken die bijdragen aan betere prestaties van leerlingen. De Teach-technieken zijn bruikbaar in alle voorkomende lessituaties en lesfases en instructiemodellen, ongeacht het vakgebied. Een voorbeeld van een van de technieken is ‘fouten maken mag’, wat direct aansluit bij onze waarden. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte of verlof komt nooit gelegen. Als een van de leerkrachten ziek is of verlof heeft, proberen we voor een vervanger te zorgen. We kunnen daarvoor gebruik maken van een invalpool vanuit het bestuur. Soms zijn er geen invalleerkrachten voorhanden. In dat geval bekijken we of er iemand binnen school de tijd vrij kan maken om de betreffende groep les te geven. Het kan ook voorkomen dat we een groep moeten verdelen over de andere groepen. Wanneer dit voorkomt, streven wij ernaar de ouders een dag van tevoren te informeren. We hanteren hiervoor de stappen in het noodplan vervanging. 

Elke groep heeft een klassenmap, waarin alle informatie voor invallers snel te vinden is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelend leren

Kleuters komen op verschillende momenten in het jaar op school/in de groep. Zij ontwikkelen zich op een natuurlijke manier door te spelen. Dit spelen vinden wij de beste vorm van leren voor jonge kinderen om hun eigen lichaam, hun omgeving, hun medemensen en hun wereld te leren kennen. Kleuters zijn volop bezig met het ontdekken van de wereld om zich heen en kunnen een sturende rol vervullen door aan te geven waar hun belangstelling op een bepaald moment ligt. Ze leren ook rekening te houden met anderen. Kinderen worden uitgedaagd tot creativiteit en oplossingsgericht denken. Er is aandacht voor de zelfstandigheid van kleuters. Ze kunnen al veel zelf en wij geven de kinderen ook de ruimte en het vertrouwen om een dingen zelf te durven en te doen. De rol van de leerkracht is hierbij stimulerend, uitlokkend en gedifferentieerd in instructie en begeleiding. Dit alles ontstaat binnen thematisch werken waarbij de kinderen goed gevolgd en geobserveerd worden en waar ruimte is voor verwondering, ontdekken en spel. 

Thematisch

Het onderwijsaanbod wordt vormgegeven rondom thema’s, waarbinnen alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Er is geen strikte scheiding tussen de ontwikkelingsgebieden voor kleuters. Wij spelen, praten, zingen, vertellen en leren luisteren naar elkaar. Tijdens het leren (wat we spelen noemen) bieden wij materialen aan, creëren we hoeken die uitnodigen om te spelen, dus te ontwikkelen. Wij bieden de kinderen ruimte tot het nemen van initiatieven in een betekenisvolle en rijke speelleeromgeving en helpen hen te groeien naar zelfstandigheid. Wij geven ze hierbij het vertrouwen en de ruimte. De kinderen uit de groepen 1 en 2 werken wel aan dezelfde thema’s, maar inhoudelijk werken ze op een verschillend niveau. Binnen het thematisch onderwijsaanbod en de begeleiding door de leerkrachten wordt rekening gehouden met de individuele verschillen tussen leerlingen.  De methode Kleuterplein is de basis voor het thematische aanbod met daarbij doelgerichte aanvullingen op het gebied van rekenen-wiskunde, taal, motoriek, ontdekken, muziek. Er worden verschillende werkvormen onderscheiden: kringactiviteiten (grote en kleine kring), de speelwerkles, de spelles, de bewegingsles, buitenspel en arbeid-naar-keuze.

Groepsindeling

De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden geplaatst in gecombineerde groepen. We hebben deze indeling gekozen vanwege:

 • Het sociale aspect; de oudere leerlingen vinden het meestal heel plezierig om de jongere kinderen te helpen en jonge kinderen leren veel van oudere kinderen
 • Het leeraspect; oudere kinderen bieden voorbeeld en inspiratie aan jongere kinderen 
 • Het organisatorisch aspect; wij kunnen op deze wijze de instroom van 4-jarigen beter regelen

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vak- en vormingsgebieden in de groepen 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 worden de volgende vakken gegeven aan de hand van daarvoor ontwikkelde methoden of met daarvoor bestemde lespakketten:

Lezen

Al voor ze bij ons op school komen, hebben de meeste kinderen al kennis gemaakt met lezen. Kinderen zijn thuis voorgelezen of hebben zelf al (prenten)boeken gelezen. Deze activiteiten zijn belangrijk voor de taal- en leesontwikkeling van uw kind. In de groepen 1 en 2 bouwen we hierop voort met begrippenspelletjes, rijmspelletjes en luisteroefeningen. Ook lezen we heel veel voor uit lees- en prentenboeken. De kinderen leren ook dat letters woorden vormen en oefenen zelf met letters in de schrijfhoek. In groep 3 werken we met de aanvankelijk technisch lezen methode Lijn 3. In groep 3 kunnen de kinderen na enkele maanden al aardig wat woorden en eenvoudige verhalen lezen. Halverwege het schooljaar kunnen de kinderen redelijk vlot eenvoudige verhaaltjes lezen. Vanaf groep 4 wordt het technisch lezen-onderwijs voortgezet met de methode Station Zuid. We blijven veel tijd besteden aan het technisch lezen. Elke leerling bereikt het vereiste leesniveau, maar niet altijd op hetzelfde moment als zijn klasgenoot.  Hoe hoger de groep, hoe meer het accent in de leesles gaat verschuiven van technisch lezen naar begrijpend en studerend lezen. Het lezen wordt steeds meer een middel om zelf kennis te verwerven. Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. De methode leert kinderen hun eigen kennis aan te wenden om conclusies te trekken, leert ze om de hoofdgedachten van een tekst onder woorden te brengen, leert ze zoekend te lezen naar een bepaald stukje informatie, leert ze snel een globale indruk van een tekst te krijgen en heel nauwkeurig een tekst te bestuderen. Ook leren de kinderen om deze vaardigheden toe te passen in andere vakgebieden.  

Nederlandse taal

Taalonderwijs neemt op onze school een heel belangrijke plaats in. Taal is de basis van alles. Zonder goede taalontwikkeling kan het kind zich onmogelijk op andere gebieden goed ontwikkelen. Hiervoor werken we met de methode Staal. Met deze methode vergaren de kinderen in de eerste drie weken van elk thema kennis die zij in week drie toepassen in de vorm van een betekenisvol eindproduct. Door de vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen die zo uit het echte leven komen, vergeten de kinderen bijna dat ze taalonderwijs krijgen. Ook gebruiken we Staal Spelling voor het spellingonderwijs. 

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in Getallen 5. Het is een realistische rekenmethode, waarbij voldoende rekening gehouden wordt gehouden met de verschillende leerlingen. Leerlingen werken in een verschillend tempo, leerlingen rekenen op een verschillend niveau en leerlingen hebben een verschillende instructiebehoefte.  De methode is opgebouwd vanuit de grote leerlijnen als getalbegrip, basisvaardigheden, hoofdrekenen, cijferen, verhoudingen, breuken, kommagetallen, meten en meetkunde. Vanaf groep 6 wordt de lesstof digitaal aangeboden. Als doelen zich beter lenen voor papier wordt er in een werkboekje gewerkt. Zo werken de kinderen in het werkboek bij oefeningen waar ze een verhaal bij een som bedenken of meetopdrachten krijgen.

Engels

Op dit moment gebruiken de kinderen in de groepen 5 t/m 8 de methode Take it Easy. De nadruk bij de Engelse lessen ligt op luister- en spreekvaardigheid. 

Schrijven

Vanaf groep 3 wordt de methode Klinkers gebruikt. Het is een schrijfmethode die goed aansluit bij de door ons gehanteerde leesmethode. De leerling krijgt in groep 5 een goede pen die door de school wordt aangeschaft. Hiermee schrijft het kind tot aan het eind van de basisschool.

Wereldoriëntatie  

Zelf op onderzoek, binnen een heldere structuur. De methode Blink (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en topografie) heeft een heldere structuur en werkt thematisch. Klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel. De verschillende onderdelen van wereldoriëntatie komen vanzelf aan bod, inclusief burgerschap. In elk thema wordt er samen met de leerlingen aan een eindopdracht gewerkt. Alles wat ze leren, kunnen ze direct inzetten bij het maken van de opdrachten.  

Kunstzinnige en creatieve vorming 

De expressievakken bieden leerlingen kennis en vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur. Bovendien dragen deze vakken in belangrijke mate bij aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. We gebruiken hiervoor mede de methode Moet je Doen. Het is een compleet pakket voor groep 1 t/m 8 voor expressievakken: dans, drama, handvaardigheid, tekenen. We werken met de methode 123Zing. De 123Zing-liedjes met bijhorende muzikale extra’s vormen de basis van de methode. Vanuit het domein ‘zingen’ worden in een doorlopende leerlijn muzikale vaardigheden aangeleerd, waarbij alle muzikale domeinen (zingen, bewegen, zelf muziek maken, luisteren, lezen en noteren) volgens de leerlijn muziek aan bod komen. Los van ons standaard aanbod verrijken we ons onderwijs met activiteiten die vanuit de talenten van ons team aangeboden worden. Zo hebben we onder andere een kerstmusical, een eigen schoolkoor, worden er keramieklessen gegeven en wordt er aandacht besteedt aan maakonderwijs.  

Cultuur 

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen vroeg en regelmatig in aanraking komen met cultuur. Wij zorgen op verschillende manieren voor een rijk en gevarieerd aanbod. De stichting ‘Hart Cultuur in school’ heeft jaarlijks een aanbod op school, in de schouwburg of in het concertgebouw van toneel- en muziekvoorstellingen, die we met de groepen bezoeken. Daarnaast gaan scholen op bezoek in het Frans Halsmuseum, het Rijksmuseum en worden er allerlei excursies georganiseerd naar de stadsbibliotheek, de kinderboerderij in de Haarlemmerhout, boerderij Zorgvrij, het Archeologisch museum en Naturalis in Leiden. Jaarlijks organiseren wij in het voorjaar op school onze cultuurmaand. In het najaar organiseren we voor de bovenbouw een museumweek, waarin elke groep na voorbereidend werk in de groep een museum bezoekt. In de museumweek gaan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 naar een museum in Amsterdam. Na drie jaar hebben de kinderen de volgende drie musea bezocht: het Van Goghmuseum, het Stedelijk museum en het Rijksmuseum. Op deze manier zullen leerlingen kennismaken met de hoogtepunten van de Nederlandse kunstgeschiedenis, vanaf de 17e eeuw tot nu. In groep 7 wordt er naast Blink extra aandacht besteed aan het Christendom en de Islam. In groep 8 zullen de wereldreligies Boeddhisme, Hindoeïsme en Jodendom behandeld worden. 

Verkeer

Bij het vak verkeer gebruiken we in de groepen 5 en 6 de uitgave ‘Op Voeten en Fietsen’ van 3VO. In groep 7 gebruiken we de Jeugdverkeerskrant. De leerlingen van groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. 

Bewegingsonderwijs

De gymnastieklessen worden vanaf groep 3 door een vakleerkracht gegeven in de gymzaal. Alle groepen hebben wekelijks twee lesuren de beschikking over de inpandige gymzaal. De leerlingen uit de groepen 1/2 maken gebruik van hun speellokaal voor de bewegingslessen, maar krijgen ook les in de ‘grote gymzaal’. De leerlingen van groep 8 krijgen 1x in de week bewegingsonderwijs en 1x in de week een zogenaamde ‘natte’ gymles in het zwembad.

Huiswerk

In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen huiswerkopdrachten. De hoeveelheid is aanvankelijk nog beperkt, maar wordt door de jaren meer. Het heeft tot doel dat de kinderen leren leren. Het protocol m.b.t. het huiswerk is te vinden op de website. 

iPad

Veel methoden worden ondersteund met oefensoftware, waarvan wij de meeste ook gebruiken. Daarnaast worden de iPads gebruikt voor remediërende en verdiepende ondersteuning en met name in de bovenbouwgroepen voor de wereldoriënterende vakgebieden. 

Sport

Buiten schooltijd vinden er regelmatig sporttoernooien plaats. Met kinderen die zich hiervoor opgeven, wordt in teamverband deelgenomen. Hierbij is de hulp van ouders onontbeerlijk, daar de meeste sporttoernooien buiten de schooltijden plaatsvinden. Met de hele school hebben we eenmaal per jaar een gezamenlijk sportdag (Koningsspelen).

Kamperen

Aan het eind van het schooljaar gaat de school met de hulp van veel ouders kamperen op het Naaldenveld. De school heeft daarvoor een complete kampeeruitrusting voor meer dan 100 kinderen. Deze kampweek is altijd weer een fantastisch evenement, waar alle kinderen wekenlang naar uit kijken. Groep 8 gaat, als afscheid van de basisschool, een aantal dagen op kamp naar een andere locatie dan het Naaldenveld.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het uitgangspunt van De Zuidwester is altijd dat we onze leerlingen zo lang mogelijk zelf willen begeleiden op onze school. We zijn hierin ambitieus. De Zuidwester biedt zoveel mogelijk passend onderwijs aan de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.Samen met de intern begeleiders wordt de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht.  En wordt gezocht naar mogelijkheden om daar zoveel mogelijk aan tegemoet te komen.

Ondersteuning

Er werken bij ons op school 3 leerkrachtondersteuners en 2 onderwijsassistenten die extra hulp geven aan individuele leerlingen of aan groepjes.

Ontwikkeling en volgen van leerlingen

Wij kijken naar het kind als geheel en hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkelingen en talenten van de kinderen. We volgen de kinderen goed door het kind te observeren en te kijken wat een kind nodig heeft en stemmen ons aanbod daarop af. Daarnaast nemen wij, vanaf groep 3 toetsen af, zowel methodetoetsen als CITO-toetsen. We volgen een kind en slaan de gegevens op in het leerlingvolgssysteem.

Leerkrachten observeren de kinderen elke dag, twee keer per jaar nemen we, vanaf groep 3, CITO-toetsen af, analyseren we deze toetsen (op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau) en bekijken we waar het kind staat in zijn (cognitieve)ontwikkeling. N.a.v. deze gegevens worden de vorige groepsplannen gee¨valueerd en de nieuwe groepsplannen gemaakt. Ook wordt overwogen of en zo ja op welke wijze het onderwijs aangepast moet worden. De intern begeleiders begeleiden dit traject. Na de groepsbespreking wordt er een leerlingbespreking ingepland om de individuele kinderen met specifieke zorg te bespreken. In een groepsplan wordt in kaart gebracht wat de specifieke behoeften zijn van alle leerlingen. In de groepen 1-2 volgen wij de leerlingen door middel van observaties in de klas. Vier keer per jaar zetten we deze observaties in ons digitaal registratiesysteem (LVS), gebaseerd op de kerndoelen van de methode Kleuterplein. Op basis van deze observaties passen we, waar nodig, ons onderwijsaanbod aan. Het volgen van onze leerlingen start al bij de intake procedure. Ouders vullen het intakeformulier in, waarna een intakegesprek plaatsvindt. We gebruiken deze informatie mede om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig te signaleren en om alle kinderen op de juiste wijze te kunnen voorzien in hun onderwijsbehoefte. Daarnaast volgen we ook de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn (denk hierbij aan woordenschat, rijmen, klanken, letters etc.) van de 13 kinderen. We zetten passende interventies in als leerlingen dreigen uit te vallen.

N.a.v. deze gegevens worden de vorige groepsplannen geëvalueerd en de nieuwe groepsplannen gemaakt. Ook wordt overwogen of en zo ja op welke wijze het onderwijs aangepast moet worden. De intern begeleiders begeleiden dit traject. Na de groepsbespreking is er een leerlingbespreking ingepland om de individuele kinderen met specifieke zorg te bespreken. In een groepsplan wordt in kaart gebracht wat de specifieke behoeften zijn van alle leerlingen.

Gelaagde instructie

De Zuidwester werkt met een gelaagde instructie. We zorgen ervoor dat leerlingen die weinig instructie nodig hebben vlot aan de slag kunnen gaan en leerlingen die meer uitleg nodig hebben verlengde instructie krijgen. Zo gaat er zo min mogelijk effectieve lestijd verloren.

Meer- en hoogbegaafden

Signaleren

We werken op De Zuidwester met de signaleringsmethoden Knappe Kleuters en SIDI PO. Signaleren van kleuters met een voorsprong start al bij de intake. We gebruiken hiervoor het instrument Knappe Kleuters. De informatie die ouders over hun kind geven is van grote waarde. Bij de intake kan zo al duidelijk worden of het kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Als dit het geval is, vindt er overleg plaats met ouders en wordt het kind gevolgd in zijn ontwikkeling en het onderwijsaanbod wordt waar nodig aangepast. SIDI PO is een gestructureerde online toolbox, waarmee we vroegtijdig een mogelijke begaafdheid in kaart kunnen brengen. In deze toolbox zitten o.a. een screening voor de hele groep, maar ook diagnostische vragenlijsten voor de leerkracht en ouders om samen een beter beeld te krijgen van de leerling.

Levelspel en levelwerk

Kinderen die in e´e´n of meerdere vakken excelleren, dagen we extra uit met verrijkingsstof uit de methode Levelwerk. De kinderen die hiermee werken zullen voor het vak waarvoor zij Levelwerk krijgen minder herhalingsstof maken. Voordat kinderen starten met Levelwerk wordt dit eerst met de intern begeleider en ouders besproken. Voor de kinderen van groepen 1-2 die dat aan kunnen, starten wij met Levelspel. Dit zijn geen boekjes met verwerkingsstof en opdrachten, maar spellen die meer- of hoogbegaafden kinderen op verschillende manieren uitdagen.  

Plusklas

Kinderen die naast het verdiepend aanbod van de methode en Levelwerk nog meer uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor de plusklas. Gedurende een dagdeel per week worden kinderen vanaf groep 3 begeleidt met uitdagende opdrachten in de plusklas en wordt aandacht besteed aan het ‘leren leren’. Ook het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken is een belangrijk aspect,  zodat de kinderen sociaal-emotionele ervaringen kunnen spiegelen. Daarbij is in de plusklas vooral aandacht voor het proces, niet alleen voor het product. 

Day a Week school

In groep 5 vindt er een screening van de Day a Week School plaats. Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden. Voor meer informatie: https://zuid-kennemerland.dayaweekschool.nl/praktijk/onze-locaties

NT2

Niet-Nederlandstalige leerlingen in de groepen 1/2 krijgen extra NT2-aanbod in kleine groepjes onder begeleiding van een leerkracht. Deze leerkracht volgt ook de opleiding tot ITK Maatje om leerkrachten te ondertsteunen met deze leerlingen.  

Kinderen met dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige, ernstige lees- en/of spellingsproblemen. Met een onderzoek kan worden vastgesteld dat er sprake is van dyslexie. Dat onderzoek kan vanaf eind groep 4 worden afgenomen. Het belangrijkste criterium is dat het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen blijft bestaan, ook wanneer er minimaal gedurende een half jaar extra hulp geboden is

Op De Zuidwester wordt de spraak-/taalontwikkeling van alle kinderen vanaf de kleutergroep nauwkeurig gevolgd.. Wanneer blijkt dat het kind onvoldoende baat heeft bij de gerichte hulp die extra is geboden, dan wordt er gekeken of hij/zij aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor een dyslexie-onderzoek. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders, leerkracht en intern begeleider. Met behulp van de adviezen die genoemd worden in de conclusie van het dyslexie-onderzoek krijgt het kind een dyslexiekaart. In de dyslexiekaart staan alle dis- en compensaties die aangeboden worden op De Zuidwester. Twee keer per jaar organiseert de intern begeleider een dyslexiepraatgroep waar de kinderen onderling bespreken welke dis- en compensaties passend zijn bij hun individuele situatie. De ingevulde dyslexiekaart wordt daarna met de eigen leerkracht besproken. Daarna gaat een kopie mee naar huis.  

Overgang naar de volgende groep 

Wij streven voor alle kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces na. In de groepen wordt gedifferentieerd gewerkt, zodat kinderen op verschillende niveaus met hun werk bezig kunnen zijn. Voortgang van de individuele ontwikkeling betekent dat kinderen aan het eind van een schooljaar naar het volgende leerjaar gaan. Het kan echter zo zijn dat een kind op vele ontwikkelingsgebieden zeer veel extra hulp nodig heeft, of sociaal-emotioneel gezien niet in een vervolggroep past. Dit kind is er soms meer bij gebaat nog een jaar in dezelfde jaargroep te blijven. In deze situatie nemen we vroegtijdig contact op met de ouders, om in onderling overleg een goede keus voor de plaatsing van een kind in een bepaalde groep te maken. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door school. Afhankelijk van de groepssamenstelling kunnen bepaalde groepen veranderen, bijvoorbeeld bij de overgang van groep 2 naar 3. De groepsindeling wordt in dat geval door de leerkrachten heel zorgvuldig gemaakt en besproken met de directie en interne begeleiding.

Kinderoefentherapie

Op De Zuidwester werken we samen met Sport- en Revalidatiecentrum Kennemerland. Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Voor de meeste kinderen gaat het aanleren van motorische vaardigheden vanzelf. Maar soms ervaren kinderen problemen bij activiteiten, hoe hard ze ook hun best doen. Dan kan kinderoefentherapie uitkomst bieden. Luuk van de Haterd  is verbonden aan het Sport- en Revalidatiecentrum Kennemerland. Hij behandelt bij ons op school kinderen die ondersteuning op dit gebied nodig hebben. Een kinderoefentherapeut richt zich op het behandelen van kinderen met problemen op het gebied van de motorische ontwikkeling of motorische vaardigheden en klachten aan het bewegingsapparaat. Spel en plezier staan op de voorgrond tijdens de behandelingen. Door middel van bewegingsactiviteiten worden kinderen gestimuleerd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd, interesses en mogelijkheden. 

Logopedie

Floor van Kampen is logopedist en is op maandag- en vrijdagochtend werkzaam bij ons op school. Zij werkt met kinderen die problemen hebben met de spraak- en taalverwerving, met lees- en spellingsproblemen, dyslexie.

Meer expertise 

Wanneer blijkt dat er toch meer of andere expertise nodig is, dan schakelt de school het samenwerkingsverband in. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs regio Zuid-Kennemerland. Dit samenwerkingsverband is een vereniging, waarbij de leden bestaan uit 71 scholen van 19 schoolbesturen. Het samenwerkingsverband stimuleert, ondersteunt, begeleidt en faciliteert de scholen in het proces van de verbetering van de zorg ten behoeve van alle kinderen. De hulp aan kinderen met specifieke problemen is vastgesteld in een zorgplan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het samenwerkingsverband https://www.passendonderwijs-zk.nl/ of onze interne begeleiders.

De interne begeleiders coo¨rdineren de activiteiten voor onze leerlingenzorg. Als uw kind in aanmerking komt voor zorgverbreding, zorgen zij voor overleg tussen ouders, leerkracht en andere betrokkenen. De intern begeleiders organiseren het traject handelingsgericht werken (HGW) en voeren dat uit d.m.v. groeps- en leerlingbesprekingen. Verder coo¨rdineren en ondersteunen zij bij: observaties van kinderen in de klas, het opstellen en evalueren van groepsplannen en individuele handelingsplannen en het voorbereiden van het aanvragen van bijvoorbeeld dyslexie- en psychologische onderzoeken. Tevens onderhouden zij de contacten met ondersteuners van het samenwerkingsverband, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), intern begeleiders van andere scholen en andere externen die zorgactiviteiten ondersteunen.

De intern begeleiders van onze school zijn:

 • Laura Limonard (groep 1 t/m 3) Laura.limonard@spaarnesant.nl
 • Marieke Kokkeel (groep 4 t/m 8) Marieke.kokkeel@spaarnesant.nl

U kunt hen altijd mailen voor meer informatie of om een afspraak te maken

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons ondersteuningsaanbod wordt voortdurend geëvalueerd en aangepast waar nodig en mogelijk. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met de peuterspeelzalen/kinderdagverblijven in de buurt.  

Terug naar boven