Openbare Basisschool De Zuidwester

Ohmstraat 2 2014 EB Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zuidwester

In het kort

Toelichting van de school

'De Zuidwester waar plezier, groei en talentontwikkeling voorop staan!'

Bij alles wat we doen streven we ernaar om onze leerlingen een fijne en veilige leeromgeving te bieden. Hierbij gaan we uit van een aantal kernbegrippen: plezier en zelfkennis, vertrouwen en ruimte, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. We zijn een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis en betrokken voelen en waar we kinderen op diverse, gedifferentieerde manieren laten leren en aandacht hebben voor talenten. Het ontdekken van je eigen talenten is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Wij zijn een officiële ‘Kindertalentenfluisterschool’. Dat houdt in dat het hele team geschoold is in het herkennen en benoemen van ieders talenten. Iedereen heeft talent! Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit. Talent gaat over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterij oplaadt. Van je talenten krijg je energie. Op onze school zitten kinderen en leerkrachten met ieder hun eigen palet aan talenten. Die talenten zetten we graag in. 

We willen kinderen niet alleen onderwijs bieden om cognitief te groeien, we willen ze ook zo goed mogelijk opleiden voor het leven. We hebben oog voor de onderwijsbehoeften van elk kind en stimuleren ouders om op diverse manieren te participeren in ons onderwijs. 

Zowel leerlingen als leerkrachten werken in een duidelijke, gestructureerde en veilige omgeving. In deze omgeving willen we de kerndoelen van het basisonderwijs bereiken. We houden daarbij rekening met alle leerlingen die extra zorg nodig hebben. We leren onze leerlingen op een zelfstandige en positieve wijze om te gaan met elkaar, hun werk en hun omgeving. Hierbij werken we aan een balans tussen kennis en vaardigheden. Met elkaar creëren we een goede sfeer in de school. Een voortdurende interactie met leerlingen en hun ouders is daarbij onontbeerlijk. Zo ontstaat een prettige manier van resultaat gericht werken, gebaseerd op een hechte sociale structuur.

Uw kind is van harte welkom op onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier en groei
  • Zelfkennis en zelfstandigheid
  • Talentontwikkeling
  • Ruimte en vertrouwen
  • Samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben 17 groepen, 5 kleutergroepen en verder 2 groepen van elk leerjaar. In totaal zijn er ongeveer 40 personeelsleden aan de school verbonden. Daarnaast kent de school een leerlingenraad, een medezeggenschapsraad (MR), een oudervereniging (OV), stagiaires en externe partners (logopediste, kinderoefentherapeut). 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
381
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben vijf gelijke schooldagen. De leerlingen blijven over op school. Zij lunchen in hun eigen klas en gaan daarna buitenspelen onder begeleiding van Op Stoom. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven