Basisschool Klim-op

Sportlaantje 8 5076 AM Haaren

 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zo zorgen wij voor goede resultaten:

 •  wij werken met recente methodes voor de primaire vakgebieden, die kinderen uitdagen tot leren
 •  de onderwijstijd is aangepast aan de behoeften van de groep
 •  we zorgen voor een hoge betrokkenheid van leerlingen door betekenisvol onderwijs 
 •  we analyseren de opbrengsten, bespreken succesfactoren en maken aanpassingen waar nodig
 •  expertise binnen de scholen van het bestuur wordt gedeeld


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We nemen twee keer per jaar in groep 3 t/m 8 de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem af. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen. Dat betekent dat de kennis en vaardigheden van leerlingen op zodanige manier wordt gemeten, dat deze landelijk te vergelijken zijn. We analyseren deze toetsen op schoolniveau, op groepsniveau en op leerlingniveau. We kijken of kinderen voldoende groei maken en welke factoren bijdragen aan het succes daarvan of welke acties we moeten ondernemen op school-, groeps- of leerlingniveau. Indien nodig wordt het onderwijsprogramma aangepast:

 • Op schoolniveau, wanneer we zien dat bij een bepaald vak in meerdere groepen minder goede resultaten worden behaald.         
 • Op groepsniveau, wanneer in een bepaalde groep of leerjaar de resultaten anders zijn dan we verwacht hadden.
 • Voor individuele kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken of juist meer hulp en oefening nodig hebben wordt leerstof of ondersteuning aangepast als dat nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen die een VMBO-K advies hebben ontvangen, starten vaak in een VMBO b/k brugklas of VMBO k/g/t brugklas. Deze stromingen zijn in onderstaande grafieken niet zichtbaar.

ons schooladvies is gebaseerd op:

- de tussenopbrengsten van de afgelopen jaren

- de onderwijsbehoeften van het kind

- de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind

- inzet, motivatie en doorzettingsvermogen

In groep 7 stelt de leerkracht samen met de intern begeleider een voorlopig advies op en deelt dit met ouders. In samenspraak met de intern begeleider en directie wordt in groep 8 een definitief schooladvies vastgesteld.

Een schooladvies is leidend. Wanneer de uitslag van de Eindtoets hoger uitvalt, wordt het advies 'heroverwogen.' In samenspraak met de ouders bekijken we of het schooladvies aangepast dient te worden.

Als basisschool streven wij ernaar om het advies te formuleren op basis van de te verwachten ontwikkeling  van een kind voor de komende jaren. Dit zie je terug onder de link "plaatsing na 3 jaar".

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zie de bijlage voor het verslag van het laatste inspectiebezoek.

Terug naar boven