Basisschool Klim-op

Sportlaantje 8 5076 AM Haaren

 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zo zorgen wij voor goede resultaten:

 •  wij werken met recente methodes voor de primaire vakgebieden, die kinderen uitdagen tot leren
 •  de onderwijstijd is aangepast aan de behoeften van de groep
 •  we zorgen voor een hoge betrokkenheid van leerlingen door betekenisvol onderwijs 
 •  we analyseren de opbrengsten op school-, groeps- en individueel niveau, bespreken succesfactoren en maken aanpassingen waar nodig
 •  expertise binnen de scholen van het bestuur wordt gedeeld


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We nemen twee keer per jaar in groep 3 t/m 8 de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem af. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen. Dat betekent dat de kennis en vaardigheden van leerlingen op zodanige manier wordt gemeten, dat deze landelijk te vergelijken zijn. We analyseren deze toetsen op schoolniveau, op groepsniveau en op leerlingniveau. We kijken of kinderen voldoende groei maken en welke factoren bijdragen aan het succes daarvan of welke acties we moeten ondernemen op school-, groeps- of leerlingniveau. Indien nodig wordt het onderwijsprogramma aangepast:

 • Op schoolniveau, wanneer we zien dat bij een bepaald vak in meerdere groepen minder goede resultaten worden behaald.         
 • Op groepsniveau, wanneer in een bepaalde groep of leerjaar de resultaten anders zijn dan we verwacht hadden.
 • Voor individuele kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken of juist meer hulp en oefening nodig hebben wordt leerstof of ondersteuning aangepast als dat nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen die een VMBO-K advies hebben ontvangen, starten vaak in een VMBO b/k brugklas of VMBO k/g/t brugklas. Deze stromingen zijn in onderstaande grafieken niet zichtbaar.

ons schooladvies is gebaseerd op:

 • methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen (leerlingvolgsysteem t/m M7)
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • onderwijsbehoeften
 • taak- werkhouding: inzet, motivatie en doorzettingsvermogen
 • huiswerkattitude
 • Eventuele aanvullende rapporten van externen (voor zover verstrekt aan/bekend bij de school)

In groep 7 stelt de leerkracht samen met de intern begeleider, de leerkrachten van groep 6 en 8 en de directie een voorlopig advies op en deelt dit met ouders. In samenspraak met de leerkrachten van groep 6 en 7, intern begeleider en directie wordt in groep 8 een schooladvies vastgesteld.

De eindtoets wordt vanaf schooljaar 2023-2024 een doorstroomtoets. De naam doorstroomtoets maakt duidelijk dat het kind zich blijft ontwikkelen, ook na de toets in groep 8. De stappen van de adviseringsprocedure veranderen daardoor en zijn dan als volgt:

 • Er komt 1 aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs. Alle kinderen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
 • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.
 • De adviezen worden vastgelegd in het digitale leerlingdossier en tijdens het gesprek uitgereikt. Wanneer een kind een hoger toetsadvies heeft dan het voorlopig schooladvies moet de school een hoger definitief schooladvies geven. Als het in het belang van de leerling is om het advies niet te verhogen kan de school besluiten om het advies niet aan te passen. De school moet dit wel motiveren.

Als basisschool streven wij ernaar om het advies te formuleren op basis van de te verwachten ontwikkeling  van een kind voor de komende jaren. Dit zie je terug onder de link "plaatsing na 3 jaar".

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Uitgangspunt voor het klimaat op onze school is de relatie tussen de leerkracht en de kinderen. De relatie wordt bevorderd door het “zijn” van de leerkrachten. Er zijn voor de kinderen zodat je ze kunt zien en horen en begrijpt wat ze bedoelen.
Kenmerkend voor de pedagogische relatie is, dat de leerkracht de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen bevordert. We zoeken voortdurend naar een passend evenwicht tussen houvast bieden en uitdagen. 

Met behulp van de methode KiVa werken we preventief aan groepsvorming en zorgen we voor een fijn schoolklimaat waarin leerlingen zich prettig voelen, met plezier naar school gaan en tot betere schoolprestaties komen.

Vijf keer per jaar draaien wij Kleurkrachtgroepen waarbij de kinderen van groep 1 t/m 8 elkaar ontmoeten, samen werken en creatief bezig zijn.Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • plezier
 • veiligheid
 • samenwerken/verbondenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zie de bijlage voor het verslag van het laatste inspectiebezoek.

Terug naar boven