Basisschool Klim-op

Sportlaantje 8 5076 AM Haaren

 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten ziek zijn of een dag verlof hebben, worden zij vervangen door een vervanger uit de VIP, de vervangingspool van de Dommelgroep. De Dommelgroep is een coöperatieve vereniging bestaande uit vijf schoolbesturen.

Bij de VIP zijn zo'n 30 leerkrachten als vervangers werkzaam; zowel parttime als fulltime. Deze vervangers hebben een vast dienstverband bij de Dommelgroep en kunnen op alle scholen van de Dommelgroep ingezet worden.  Omdat deze leerkrachten een vaste aanstelling hebben, worden zij eerst ingezet op het moment dat er vervanging nodig is op onze scholen.  De Dommelgroep staat garant voor de hoge kwaliteit van hun leerkrachten: het zijn goede leerkrachten die uitblinken in hun didactische en pedagogische vaardigheden. Ze verstaan hun vak, zijn ‘eigenaar’ van hun eigen werk en staan met plezier klaar om ingezet te worden in verschillende groepen en op verschillende scholen.

Het vinden van vervangers bij ziekte is soms moeilijk. Wanneer het niet lukt om vervanging via de VIP te regelen, worden de volgende stappen gezet om te komen tot een goede vervanging via de VIP. Deze stappen zijn gericht op vervanging bij ziekte voor korte termijn. Wanneer er sprake is van het langdurig uitvallen van een leerkracht zal er naar een meer continuïteit biedende oplossing gezocht worden.

Beleid bij ziektevervanging

 • Bij een ziektemelding wordt eerst getracht in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is.??
 • We werken met de vervangerspool van de Dommelgroep. In principe regelen zij de vervangers
 • Als daar niemand beschikbaar is, worden andere “eigen” vervangers benaderd (bijvoorbeeld parttimers).?? 
 • Indien we geen vervanging kunnen verzorgen, moeten andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen overwogen worden:

             ·   verschuiven:?  als er wel een onderbouwvervanger/bovenbouwvervanger beschikbaar is, intern gaan wisselen;

             .?  De ambulante taken of ondersteuning ruilen

              NB: bij voorkeur niet laten vervallen.  


           ·   verdelen:  De groep verdelen over andere groepen (maximaal voor twee dagen en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is). Hiervoor wordt ieder jaar een verdeeltabel ingevuld en afgestemd met het team.?We gaan in schooljaar 2020-2021, wanneer het nodig is groepen te verdelen, combinatiegroepen splitsen en onderbrengen in de enkele groepen. Kleutergroepen verdelen we over de twee overgebleven kleutergroepen.

 • De directeur en de IB-er zijn in hun ambulante tijd (in principe) niet voor vervanging beschikbaar, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en hun geplande werkzaamheden die verschuiving toestaan. Te veel invallen is een ongewenste oplossing voor het probleem, omdat het leidt tot managementproblemen.?? 
 • Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan rest niets anders dan de betreffende groep thuis te laten. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:?                                                                       - Alleen in het uiterste geval                                                                                                                          ??                                   - Niet op de eerste dag                                                                                                                                                                     - Ouders worden per mail en brief op de hoogte gesteld.                                                                                                                       - Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school de opvang geregeld.                                                                           - Het bestuur zal vooraf worden geïnformeerd bij het naar huis sturen van een groep.??                                                                             - Lesroostertechnisch (er vervallen namelijk lesuren) kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen.?? 

Toelichting:  Deze mogelijkheden kunnen worden benut als dat redelijkerwijs mogelijk is. Of het onderwijskundig enigszins verantwoord is, hangt af van vele factoren. Dat is ter beoordeling van de directeur. De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep. De uren hoeven op een later moment niet te worden gecompenseerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het uitgangspunt is dat de leerlingen op onze school op basis van leeftijd bij elkaar in een groep worden geplaatst. Afhankelijk van het aantal leerlingen in een jaargroep kan een combinatiegroep tot de mogelijkheden behoren. Wanneer er meerdere (combinatie)groepen zijn van eenzelfde leerjaar, wordt er vanaf groep 3 regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt. We werken in de onderbouw altijd met combinatiegroepen 1-2.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle vakken worden geïntegreerd aangeboden binnen het thema van het project. In groep 1-2 wordt daarnaast dagelijks buiten gespeeld.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming, levensbeschouwing en begrijpend lezen worden grotendeels geïntegreerd aangeboden in projecten van Jeelo.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs bieden begint met goed onderwijs geven en aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Onder goed onderwijs verstaan we onderwijs dat minstens kan bogen op een basisarrangement verleend door de inspectie van het onderwijs én dat wordt uitgevoerd volgende de uitgangspunten en principes van het handelingsgericht werken (HGW).  Binnen SWV De Meierij is de basisondersteuning gedefinieerd. Dit is het niveau van lichte ondersteuning dat alle scholen voor primair onderwijs (basisscholen, speciale basisscholen en speciaal onderwijs) binnen ons samenwerkingsverband minimaal kunnen bieden aan alle leerlingen. Basisondersteuning bevat planmatig en handelingsgericht werken (HGW) binnen een hoogwaardige ondersteuningsstructuur van de school. De leerlingenzorg op de Klim-op is gekoppeld aan 5 zorgniveaus:

Zorgniveau 1 is zorg op groepsniveau. Dat houdt in dat er gewoon goed onderwijs wordt gegeven en er instructie plaatsvindt op niveau, volgens de methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van re-teaching, pre-teaching, verrijking en verdieping.

Zorgniveau 2 is extra zorg op groepsniveau. Wanneer door observatie of uit signaleringsgegevens blijkt dat een kind extra hulp nodig heeft wordt deze geboden door extra instructie en inoefening in een kleine groep en/of door inzetten van extra remediërend materiaal uit de methode.

Zorgniveau 3 is extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen. Wanneer de inzet van extra hulp binnen de groep te weinig resultaat oplevert, wordt de intern begeleider geraadpleegd. Het doel is om samen te komen tot handelingsalternatieven. Deze kunnen zowel betrekking hebben op cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van kinderen. 

Zorgniveau 4 is extra zorg op schoolniveau door externe deskundigen. Wanneer de zorg die de school kan bieden niet voldoende is, wordt er externe hulp ingeroepen van het samenwerkingsverband of via het zorgteam. Er kan dan een individueel of groepsarrangement worden ingezet. Op de Klim-op zijn er er leerlingen met arrangementen op sociaal-emotioneel gebied en op cognitief gebied. Op cognitief gebied zijn er zowel  voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben als voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben arrangementen. De ondersteuningsarrangementen worden voornamelijk verzorgd door de IB-er en de leerlingbegeleider.

Zorgniveau 5 is plaatsing in het speciaal onderwijs (SO). Voor sommige leerlingen is een verwijzing naar het speciaal onderwijs nodig. Na overleg met ouders zorgt de intern begeleider dat er via het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring voor het SO kan worden afgegeven. 

Bij het doorlopen van de zorgniveaus moeten de (aangepaste) activiteiten op alle voorgaande niveau blijvend worden uitgevoerd. Vanaf zorgniveau 2 worden ouders op de hoogte gesteld van extra hulp. Binnen de verschillende zorgniveaus moeten voorafgaand aan bepaalde handelingen procedures worden gevolgd. Voor de procedure met betrekking tot aanmelding bij samenwerkingsverband de Meierij zie website samenwerkingsverband de Meierij


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Behalve samenwerking met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf de Kindertuin, is er ook een samenwerking met kinderopvang Tante Pollewop uit Haaren. Door de samenwerking met de kinderopvang en de warme overdracht, kunnen we al vanaf de start zorgen dat kinderen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 

Terug naar boven