Basisschool Klim-op

Sportlaantje 8 5076 AM Haaren

 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op
 • Schoolfoto van Basisschool Klim-op

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten ziek zijn of een dag verlof hebben, worden zij vervangen door een vervanger uit de VIP, de vervangingspool van de Dommelgroep. De Dommelgroep is een coöperatieve vereniging bestaande uit vijf schoolbesturen.

Bij de VIP zijn een aantal leerkrachten als vervangers werkzaam; zowel parttime als fulltime. Deze vervangers hebben een vast dienstverband bij de Dommelgroep en kunnen op alle scholen van de Dommelgroep ingezet worden.  Omdat deze leerkrachten een vaste aanstelling hebben, worden zij eerst ingezet op het moment dat er vervanging nodig is op onze scholen.  De Dommelgroep staat garant voor de hoge kwaliteit van hun leerkrachten: het zijn goede leerkrachten die uitblinken in hun didactische en pedagogische vaardigheden. Ze verstaan hun vak, zijn ‘eigenaar’ van hun eigen werk en staan met plezier klaar om ingezet te worden in verschillende groepen en op verschillende scholen.

We merken al een tijdje dat er een behoorlijk tekort aan leerkrachten is. Het vinden van vervangers bij ziekte is daarom vaak moeilijk. Wanneer het niet lukt om vervanging via de VIP te regelen, worden de volgende stappen gezet om te komen tot een goede vervanging via de VIP. Deze stappen zijn gericht op vervanging bij ziekte voor korte termijn. Wanneer er sprake is van het langdurig uitvallen van een leerkracht zal er naar een meer continuïteit biedende oplossing gezocht worden.

Beleid bij ziektevervanging

 • Bij een ziektemelding wordt eerst getracht in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is.??
 • We werken met de vervangerspool van de Dommelgroep. In principe regelen zij de vervangers
 • Als daar niemand beschikbaar is, worden andere “eigen” vervangers benaderd (bijvoorbeeld parttimers).?? 
 • Indien we geen vervanging kunnen verzorgen, moeten andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen overwogen worden:

             ·   verschuiven:?  als er wel een onderbouwvervanger/bovenbouwvervanger beschikbaar is, intern gaan wisselen;

             .?  De ambulante taken of ondersteuning ruilen

                 NB: bij voorkeur niet laten vervallen.  


           ·   verdelen:  De groep verdelen over andere groepen (maximaal voor twee dagen en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is). Hiervoor wordt ieder jaar een verdeeltabel ingevuld en afgestemd met het team.?Wanneer het nodig is groepen te verdelen, zullen we combinatiegroepen splitsen en onderbrengen in de enkele groepen. Kleutergroepen verdelen we over de drie overgebleven kleutergroepen.

 • De directeur en de IB-er zijn in hun ambulante tijd (in principe) niet voor vervanging beschikbaar, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en hun geplande werkzaamheden die verschuiving toestaan. Te veel invallen is een ongewenste oplossing voor het probleem, omdat het leidt tot managementproblemen.?? 
 • Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan rest niets anders dan de betreffende groep thuis te laten. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:?                                                                       - Alleen in het uiterste geval                                                                                                                          ??                                   - Niet op de eerste dag                                                                                                                                                                     - Ouders worden per mail en brief op de hoogte gesteld.                                                                                                                       - Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school de opvang geregeld.                                                                           - Het bestuur zal vooraf worden geïnformeerd bij het naar huis sturen van een groep.??                                                                             - Lesroostertechnisch (er vervallen namelijk lesuren) kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen.?? 

Toelichting:  Deze mogelijkheden kunnen worden benut als dat redelijkerwijs mogelijk is. Of het onderwijskundig enigszins verantwoord is, hangt af van vele factoren. Dat is ter beoordeling van de directeur. De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep. De uren hoeven op een later moment niet te worden gecompenseerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het uitgangspunt is dat de leerlingen op onze school op basis van leeftijd bij elkaar in een groep worden geplaatst. Afhankelijk van het aantal leerlingen in een jaargroep kan een combinatiegroep tot de mogelijkheden behoren. Wanneer er meerdere (combinatie)groepen zijn van eenzelfde leerjaar, wordt er vanaf groep 3 regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt. We werken in de onderbouw altijd met combinatiegroepen 1-2.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle vakken worden geïntegreerd aangeboden binnen het thema van het project. In groep 1-2 wordt daarnaast dagelijks buiten gespeeld.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming, levensbeschouwing en begrijpend lezen worden grotendeels geïntegreerd aangeboden in projecten van Jeelo.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. De Wet Passend Onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht om die ondersteuning te verzorgen. Dat wordt zorgplicht genoemd. Samen met ouders zoekt de school de best passende plek voor de leerling. Als u bij aanmelding al weet dat uw kind extra ondersteuning of zorg nodig heeft, geef dit dan aan bij de school. Wij onderzoeken dan of wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. In ons ondersteuningsplan kunt u lezen hoe wij invulling geven aan passend onderwijs. 

Op de website van ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij (www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl) vinden ouders en jeugdigen informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Ook uitleg van begrippen en handige links kunt u op de website vinden. Het steunpunt is te bereiken bij vragen of voor advies, al neemt het geen taken over van de scholen of het samenwerkingsverband. Meer informatie over de ondersteuning binnen samenwerkingsverband PO de Meierij, vindt u op onze schoolwebsite.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben twee jaar onderzoekend leren als speerpunt gehad. Dit schooljaar willen we de afspraken rondom onderzoekend leren borgen en uitbreiden. Datzelfde geldt voor de manier van lesgeven voor begrijpend lezen en begrijpend luisteren.

Dit schooljaar onderzoeken we hoe we arrangementen zo kunnen clusteren dat de kinderen daar optimaal van profiteren. We willen er daarnaast voor zorgen dat we een structureel aanbod hebben voor de kinderen die behoefte hebben om meer met hun handen bezig te zijn

In de bovenbouw hebben we een stiltehuisje ingezet. Kinderen mogen zich daar even terugtrekken en een rustgevende activiteit doen, wanneer ze dit nodig hebben. In de onderbouw zullen we dit schooljaar ook een stiltehuisje introduceren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Behalve samenwerking met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf de Kindertuin, is er ook een samenwerking met kinderopvang Tante Pollewop uit Haaren. Door de samenwerking met de kinderopvang en de warme overdracht, kunnen we al vanaf de start zorgen dat kinderen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 

Terug naar boven