Openbare Basisschool De Hasselbraam

Sportlaantje 8 5076 AM Haaren

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Openbare Basisschool de Hasselbraam in Haaren.

De Hasselbraam is een plantje uit het boek Pluk van de Petteflet (Annie M.G. Schmidt) dat in eerste instantie maar niet wil groeien. Als dat dan uiteindelijk toch gebeurt, blijkt dat de bramen ervan een specifieke kwaliteit hebben: grote mensen worden er vrolijk van en als ze er een paar van eten gaan ze weer spelen als kinderen. Moeilijkheden en problemen worden dan ineens op heel eenvoudige wijze opgelost.

Zoals de Hasselbraam in het verhaal van Pluk van de Petteflet zorgde voor spelende gemeente-ambtenaren, zo zorgen wij op school dat onze leerlingen op een spelende manier geïnspireerd worden tot leren met hoofd, hart en handen. Meer informatie hierover vindt u in onze schoolgids en op de website: www.dehasselbraam.nl. Ook via onze Facebookpagina laten we regelmatig zien hoe we kinderen inspireren tot leren.  

Wij nodigen u van harte uit om een keer kennis te maken met onze school. Wij zijn gehuisvest in de Sprankel, een prachtig gebouw waarin wij met ruime lokalen en frisse kleuren een warme sfeer voor de kinderen realiseren. De Hasselbraam laat kinderen groeien door in het lesprogramma veel aandacht te besteden aan zelfstandigheid, zelfsturing (leren-leren), het maken van de juiste keuzes in het Fides-programma en een uitgewerkte leerlijn voor presenteren. Wij maken gebruik van wetenschappelijke inzichten om ons onderwijs vorm te geven en stellen hoge ambities voor de resultaten in ons onderwijs (hoofd). Kinderen kunnen hun talenten ontdekken en versterken in de Hasselbraam-Academie (hart) en doen ervaringen op door in contact te komen met praktische zaken uit de wereld om ons heen (handen).  

Wij ontmoeten u graag om meer over onze school te vertellen.

Karin de Lange,

directeur

OBS de Hasselbraam Haaren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokkenheid
  • welbevinden
  • autonomie
  • talentontwikkeling
  • breinleren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen komen hoofdzakelijk uit Haaren. De school heeft geen wijkfunctie, maar betrekt de kinderen uit alle delen van het dorp. De motieven van ouders om voor onze school te kiezen zijn: het specifieke onderwijskundige concept, de warme, open pedagogische sfeer, de openbare identiteit, het continurooster, de vormgeving en inrichting van onze school. Wij beschouwen ouders als partners in onderwijs en opvoeding. Ouders zijn eerstverantwoordelijken voor de opvoeding en wij de eerstverantwoordelijken voor het onderwijs. Het niveau van de leerlingen kent een grote spreiding. Er stromen kinderen uit naar VSO of praktijkonderwijs wanneer dat nodig is, maar het overgrote deel van de leerlingen stroomt uit naar VMBO-T / HAVO of VWO.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Hasselbraam wordt gewerkt met een integraal sociaal veiligheidsplan waarin alle protocollen m.b.t. veiligheid opgenomen zijn. 

Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. De gedragsregels in dit protocol vormen de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Iedereen waaronder de leerlingen, de teamleden, de ouders en anderen, wordt geacht zich aan die gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken. Het pestprotocol ligt voor iedereen die geïnteresseerd is ter inzage op school. Daarnaast zijn we een vaste samenwerking aangegaan met Fides. Fides geeft sociale weerbaarheidstrainingen en werkt met kinderen, ouders en leerkrachten aan zelfvertrouwen en weerbaarheid zodat de kinderen kunnen en durven vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld. De metaforen uit deze methode bieden een handvat om op een positieve manier wekelijks aandacht te besteden aan hoe wij vinden dat we met elkaar en onze leefomgeving om moeten gaan.

Terug naar boven