IKC De Kameleon

Bartokstraat 56 7482 TW Haaksbergen

Schoolfoto van IKC De Kameleon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschoolperiode streven wij naar een zo goed mogelijke doorstroming van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Wij geven daarbij de ouders een advies om hun kind in te laten stromen op het niveau dat naar ons beeld het beste bij het kind past. Het kind wordt gedurende 8 jaar door ons intensief gevolgd, uitgedaagd en begeleid. Hieruit vloeit voor elke leerling een uniek advies voort.  

De kinderen en ouders van groep 7 ontvangen het voorlopig advies Voortgezet Onderwijs tijdens een gesprek aan het einde van het schooljaar.   Dit advies wordt gebaseerd op :

·         Kennis en vaardigheden opgedaan in de gehele schoolloopbaan, maar met de nadruk op de leerjaren 6-7-8. Vanuit het CITO-leerlingvolgsysteem worden de behaalde resultaten voor de toetsen Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen hierin meegenomen. Ook de methodegebonden toetsen geven resultaten die meegenomen worden in de overwegingen.

·         Werkhouding

·         Motivatie

·         Gedrag

Bij de laatste drie genoemde items kunnen tevens het jaarlijkse rapport en observatiemomenten van de leerkrachten meegenomen worden in het advies. Het schooladvies is een gewogen besluit en wordt door de leerkracht van groep 7, de IB’er en de directeur geformuleerd. De adviesgesprekken worden altijd met 2 personen gevoerd.    

Het definitieve advies ontvangen de kinderen van groep 8 en hun ouders schriftelijk tijdens het oudergesprek in februari van het schooljaar. Wettelijk moeten de ouders voor 1 maart van het betreffende schooljaar het advies schriftelijk van school ontvangen.

LWOO en Praktijkonderwijs

Kinderen die in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO) in het VMBO of Praktijkonderwijs worden aangemeld voor een toelaatbaarheidsonderzoek. Er wordt gekeken naar leerachterstand(en), leervermogen en/of gedrag. Het advies LWOO of Praktijkonderwijs wordt aan het eind van groep 7 met de ouders besproken, het kind krijgt het advies volgens bovenstaande procedure. Meestal betreft het kinderen met een Onderwijsontwikkelingsperspectief (OPP). De aanmelding vindt plaats volgens de procedure van het betreffende Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Bij leerlingen met een OPP wordt al eerder gesproken over een uitstroomprofiel.

Overdracht naar het voortgezet onderwijs

De ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind op een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 houdt bij op welke VO school de kinderen worden aangemeld. Als ouders hun kind niet via school aanmelden, maar rechtstreeks bij een VO school, vraagt de leerkracht een kopie van het aanmeldingsformulier. Als de aanmelding via school verloopt, kopieert de leerkracht de aanmeldingsformulieren en bewaart deze in het leerlingendossier. Met alle VO scholen vinden gesprekken plaats over de kinderen. Deze vormen de zogenaamde “warme overdracht”.

De basisschool draagt gegevens over via een onderwijskundig rapport. De warme overdracht vindt plaats door middel van gesprekken over leerlingen tussen de leerkracht van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De zakelijke informatie uit de schriftelijke rapportage krijgt zo meer diepte en nuancering. Bij zorgleerlingen sluit de IB’er bij het gesprek aan. De basisschool is niet aansprakelijk voor notities die door het VO worden gemaakt. De school voor voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen (en in welke klas plaatsen) van de kinderen. Door enkele scholen voor voortgezet onderwijs kan een aanvullend onderzoek afgenomen. Hierop heeft de basisschool uiteraard geen invloed.  


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven