Basisschool De Kameleon

Bartokstraat 56 7482 TW Haaksbergen

  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschoolperiode streven wij naar een zo goed mogelijke doorstroming van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Wij geven daarbij de ouders een advies om hun kind in te laten stromen op het niveau dat naar ons beeld het beste bij het kind past. Het kind wordt gedurende 8 jaar door ons intensief gevolgd, uitgedaagd en begeleid. Hieruit vloeit voor elke leerling een uniek advies voort.  

De kinderen en ouders van groep 7 ontvangen het voorlopig advies Voortgezet Onderwijs tijdens een gesprek aan het einde van het schooljaar.   Dit advies wordt gebaseerd op :

·         Kennis en vaardigheden opgedaan in de gehele schoolloopbaan, maar met de nadruk op de leerjaren 6-7-8. Vanuit het CITO-leerlingvolgsysteem worden de behaalde resultaten voor de toetsen Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen hierin meegenomen. Ook de methodegebonden toetsen geven resultaten die meegenomen worden in de overwegingen.

·         Werkhouding

·         Motivatie

·         Gedrag

Bij de laatste drie genoemde items kunnen tevens het jaarlijkse rapport en observatiemomenten van de leerkrachten meegenomen worden in het advies. Het schooladvies is een gewogen besluit en wordt door de leerkracht van groep 7, de IB’er en de directeur geformuleerd. De adviesgesprekken worden altijd met 2 personen gevoerd.    

Het definitieve advies ontvangen de kinderen van groep 8 en hun ouders schriftelijk tijdens het oudergesprek in februari van het schooljaar. Wettelijk moeten de ouders voor 1 maart van het betreffende schooljaar het advies schriftelijk van school ontvangen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven