Basisschool Pius X

W.H. Jordaansingel 20 7481 GP Haaksbergen

  • Schoolfoto van Basisschool Pius X
  • Aan de rand van Haaksbergen is dit ons uitzicht
  • Speelplaats met veel groen en leuke speeltoestellen.
  • Elke morgen beginnen in de kring.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Tijdens de schooldagen wordt onderwijs gegeven aan de leerlingen die op de school staan ingeschreven. De school is dan verantwoordelijk voor het toezicht op deze leerlingen. Bij lesuitval tijdens de schooldagen moet de school zorgen voor een adequate opvang van de leerlingen. Ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat de school gedurende de schooldag, ongeacht of de leerlingen les ontvangen, toezicht houdt. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden, onverwacht ziekteverzuim is, zullen de leerlingen de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd. Is het vooraf duidelijk dat ook de volgende dag/dagen de leerlingen geen onderwijs kunnen krijgen, zal de directie de leerlingen een brief meegeven met een mededeling hierover. Wanneer de periode dat de leerlingen geen onderwijs krijgen langer duurt, zullen de lesvrije dagen over meerdere groepen verdeeld worden.  

Maar voordat de leerlingen thuis moeten blijven, zijn de volgende mogelijkheden van opvang bekeken:

1.       Kunnen er groepen gecombineerd worden?
2.       Kunnen de leerlingen over andere groepen verdeeld worden?
3.       Kan intern vervanging geregeld worden door het inzetten van vakleerkracht, interne begeleider, ambulante tijd directie, stagiaire, enz.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het uitgangspunt van onze school is het jaarklassensysteem, waarbij onderwijsbehoeften van leerlingen uitgangspunt zijn voor ons dagelijks handelen. Spelend leren en ruimte voor zelfontdekkend leren zijn de belangrijkste pijlers voor het ontwikkelen van onze kinderen tot zelfstandige, creatieve en kritisch denkende kinderen. Zelfstandig werken, het werken met planborden, dagtaken en weektaken zijn voor ons onderwijs eveneens van essentieel belang. Samenwerken vinden wij heel belangrijk, wij werken o.a. volgens de principes van coöperatief leren. Daarnaast werken wij schoolbreed en thematisch aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit alles binnen een gevarieerde leeromgeving, waarbinnen ICT een belangrijke rol speelt. Wij werken vanaf groep 4 met Snappet.

Wij zijn een lerende organisatie die de maatschappelijke ontwikkeling volgt en het onderwijs, indien nodig, daarop afstemt. Wij werken volgens de principes van Passend Onderwijs. Als wij een leerling kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft, is deze leerling welkom.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven