Basisschool Pius X

W.H. Jordaansingel 20 7481 GP Haaksbergen

  • Schoolfoto van Basisschool Pius X
  • Aan de rand van Haaksbergen is dit ons uitzicht
  • Speelplaats met veel groen en leuke speeltoestellen.
  • Elke morgen beginnen in de kring.

In het kort

Toelichting van de school

De schoolgids is een document waarin wij verantwoording afleggen over onze manier van werken op de Pius X. Het is een uitgebreide gids met veel belangrijke zaken over onze school zoals: onze onderwijsvisie, de organisatie van het onderwijs, de zorg voor de kinderen, het personeel, de ouders, de ontwikkeling van ons onderwijs, de resultaten van het onderwijs, de regeling van de school- en vakantietijden, belangrijke namen en adressen en de jaaragenda.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en plezierig
  • Vertrouwen: jezelf en de ander
  • Inspirerend en uitdagend
  • Structuur en duidelijkheid
  • Rustig en sfeervol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn verdeeld over 9 tot 10 groepen. Directeur Bianca Kiffen werkt samen met een enthousiast team van 1 intern begeleider/adjunct en 12 groepsleerkrachten. Op sommige dagdelen maken ook een vakleerkracht gym, een interne opleidingsbegeleider en een leerkracht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen deel uit van het team. Onze school werkt met een continurooster om meer rust en regelmaat te creëren voor de kinderen. Alle kinderen eten met de leerkracht in hun eigen groep en spelen daarna een half uur buiten. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden en zijn woensdagmiddag vrij.

De leerlingpopulatie van de Pius X vormt een reële afspiegeling van de schoolomgeving en het voedingsgebied van de school. Ongeveer 90% van onze leerlingen heeft een “normale” onderwijsvraag. Zij hebben genoeg aan de basisondersteuning vanuit school zoals afgesproken in het samenwerkingsverband. De overige 10% van de leerlingen heeft een extra ondersteuningsvraag. Zij zijn (veelal) extern gediagnostiseerd en worden in de school of buiten de school, door interne of externe hulpverleners, begeleid. Vanuit de instroomde  blijkt dat ouders voornamelijk voor onze school kiezen vanwege de rust en structuur in de school. Ons verwijzingspercentage naar het voortgezet onderwijs ligt op niveau in vergelijking met het percentage van de stichting Keender.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster en onderwijsuren

Onze school werkt met een continurooster om meer rust en regelmaat te creëren voor de kinderen. Alle kinderen eten met de leerkracht in hun eigen groep en spelen daarna een half uur buiten. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden en zijn woensdagmiddag vrij.


Over 8 leerjaren moeten leerlingen minimaal 7520 uren onderwijs hebben gekregen. Door het continurooster hebben leerlingen in de bovenbouw dit schooljaar 993 uur les en in de onderbouw hebben leerlingen 970 uur les. Omdat de leerlingen van groep 1 en 2 minder uren onderwijs hoeven te volgen, zijn er een aantal dagen in het schooljaar waarop zij vrij hebben. Dit zijn de zogenaamde werkdagen. Bij het plannen van deze dagen houden we rekening met de voorschriften vanuit de inspectie namelijk dat het schooljaar van de groepen 3 t/m 8 niet meer dan 7 vierdaagse schoolweken mag tellen (niet meegerekend de gebroken weken die door vakanties of vastgestelde feestdagen ontstaan). De leerkrachten gaan in de vrijgekomen tijd vergaderen, een cursus volgen of vervangen leerkrachten van de bovenbouw zodat ook zij kunnen vergaderen, een cursus volgen etc. De data voor die werkdagen staan in de bijlage bij de schoolgids en op de jaaragenda op onze website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Daarnaast is door het bevoegd gezag een protocol over “schorsen en verwijderen” opgesteld. Dit protocol wordt jaarlijks besproken in de teamvergadering, met de ouderraad en met de medezeggenschapsraad. Over schorsing van leerlingen:
• het bestuur kan een leerling voor een beperkte tijd schorsen, nooit voor onbepaalde tijd;
• schorsing vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, de ouders/verzorgers en de groepsleerkracht;
• het bestuur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders/verzorgers mee. In dit besluit wordt de redenen voor schorsing vermeld, de aanvang en tijdsduur en eventuele  andere genomen maatregelen;
• de school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door opgeven van huiswerk, te voorkomen  dat deze een achterstand oploopt;
• het bestuur stelt de inspectie in kennis van de schorsing en de redenen daarvoor.  

Over verwijdering van leerlingen:    
De schoolleiding moet een besluit tot verwijdering onmiddellijk melden bij de leerplichtambtenaar (art. 18). In beginsel kan een leerling pas definitief worden verwijderd wanneer een andere school bereid is gevonden hem of haar toe te laten. Verwijdering vindt alleen plaats in uitzonderlijke gevallen. (Bron: VBKO) Het bestuur van de Stichting Keender heeft ook een protocol "Schorsen en verwijderen van leerlingen" opgesteld. Dit kunt u hier lezen op de website van het bestuur.

Terug naar boven