Basisschool Honesch

Hasseltweg 10 7481 VB Haaksbergen

  • Schoolfoto van Basisschool Honesch
  • Schoolfoto van Basisschool Honesch
  • Schoolfoto van Basisschool Honesch
  • Schoolfoto van Basisschool Honesch
  • Schoolfoto van Basisschool Honesch

In het kort

Toelichting van de school

Dit is de schoolgids van basisschool Honesch te Haaksbergen. Met deze schoolgids willen wij ouders/verzorgers van onze (toekomstige) leerlingen een beeld geven van onze school en informeren over onze uitgangspunten voor het onderwijs en hoe wij ons onderwijs vormgeven. Tevens is de schoolgids een document waarin wij verantwoording afleggen aan de onderwijsinspectie. Wij vinden het belangrijk dat ouders een bewuste keuze maken voor een school voor hun kind(eren). Alle basisscholen werken aan dezelfde einddoelen, maar de wijze waarop zij deze bereiken en de sfeer binnen de school verschillen. Door middel van deze gids krijgt u informatie over de manier waarop wij hiermee omgaan. Basisschool Honesch is voortdurend in ontwikkeling en daardoor zullen verschillende onderwerpen in deze schoolgids aan verandering onderhevig zijn. Komende schooljaren zullen deze ontwikkelingen verder gestalte krijgen. Mocht informatie in de schoolgids of infokalender wijzigen, dan geven wij dit door in de nieuwsbrief en/of per e-mail. Op de website www.honesch.nl staat altijd de meest actuele informatie over onze school.
Wij hopen dat uw kind(eren) zich thuis voel(t)(en) op onze school en dat dit schooljaar voor de kinderen, voor u en voor ons prettig mag verlopen.  
Team bs Honesch

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Buitgengewoon
  • Ontdekkend leren
  • Bewegend leren
  • Ontwikkelen
  • Uitdagend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Honesch is een school, waar leerlingen uit de buurt komen  en uit het dorp. De leerling populatie van bs. Honesch vormt een reële afspiegeling van de schoolomgeving en het voedingsgebied van de school. Ongeveer 85% van onze leerlingen heeft een “normale” onderwijsvraag. Zij hebben genoeg aan de basisondersteuning vanuit school zoals afgesproken in het samenwerkingsverband. Zij krijgen de lesstof aangeboden en eventuele licht preventieve en curatieve interventies. Er wordt hierbij planmatig gewerkt via de cyclus van het handelingsgericht werken. De overige 15% van de leerlingen heeft een extra ondersteuning vraag. Zij zijn (veelal) extern gediagnostiseerd en worden in de school of buiten de school, door interne of externe hulpverlener, begeleid. Te denken valt aan kinderen met dyslexie, kinderen met motorische problemen, kinderen met een ontwikkelingsperspectief of kinderen die een SBO of SO indicatie hebben en op school extra begeleid worden middels extra ondersteuning in de groep. Ons verwijzingspercentage naar het voortgezet onderwijs ligt op niveau in vergelijking met het percentage van de stichting Keender. De laatste jaren hebben we te maken gehad met krimp. We zien nu weer een stijging van het leerlingaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster en onderwijsuren
Onze school werkt met een continurooster om meer rust en regelmaat te creëren voor de kinderen. Alle kinderen eten met de leerkracht in hun eigen groep en spelen daarna een half uur buiten. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden en zijn woensdagmiddag vrij.

Over 8 leerjaren moeten leerlingen minimaal 7520 uren onderwijs hebben gekregen. Door het continurooster hebben leerlingen in de bovenbouw dit schooljaar 993 uur les en in de onderbouw hebben leerlingen 970 uur les. Omdat de leerlingen van groep 1 en 2 minder uren onderwijs hoeven te volgen, zijn er een aantal dagen in het schooljaar waarop zij vrij hebben. Dit zijn de zogenaamde werkdagen. Bij het plannen van deze dagen houden we rekening met de voorschriften vanuit de inspectie namelijk dat het schooljaar van de groepen 3 t/m 8 niet meer dan 7 vierdaagse schoolweken mag tellen (niet meegerekend de gebroken weken die door vakanties of vastgestelde feestdagen ontstaan). De leerkrachten gaan in de vrijgekomen tijd vergaderen, een cursus volgen of vervangen leerkrachten van de bovenbouw zodat ook zij kunnen vergaderen, een cursus volgen etc. De data voor die werkdagen staan in de bijlage bij de schoolgids en op de jaaragenda op onze website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veilig naar school rijden met fiets of auto.

Bespreek met uw kind de meest veilige weg naar school. Zorg ervoor, dat uw kind onderweg gezien wordt (reflecterende kleding, goede fietsverlichting en reflectie). Indien u uw kind met de auto naar school brengt, parkeer uw auto dan op het betegelde plein van het gebouw van de schietvereniging “De Eendracht’ (overkant van de straat). Begeleid de kinderen bij het oversteken. Let u erop bij het ophalen van kinderen, dat u de uitrit bij school niet blokkeert. Het is verboden voor school te parkeren (even stilstaan voor het uitstappen van de kinderen is toegestaan; het is een kiss & ride zone). De plaats voor de papierschuur is om 14.30 uur gereserveerd voor de taxi’s die de kinderen voor de Buitenschoolse Opvang komen halen.

Terug naar boven