Basisschool Sint Bonifatius

Lijsterstraat 11 7481 BD Haaksbergen

  • Met kerst eten we altijd samen.
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met de Cito-toetsen, de methode gebonden toetsen en eigen observaties kunnen wij de ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun schoolcarrière volgen. Dit alles maakt het mogelijk om tijdig te signaleren of de ontwikkeling van een kind afwijkt van wat te verwachten valt. Wij volgen de ontwikkeling van kleuters door bevindingen op het gebied van welbevinden, betrokkenheid en competenties, vast te leggen in de registratie van Onderbouwd. Vanaf groep 3 worden naast methodegebonden toetsen ook de CITO LOVS toetsen 'Leerling in beeld' afgenomen. Van de mediotoetsen en eindtoetsen worden op school- groeps- en leerlingniveau analyses gemaakt en besproken tijdens de groepsbespreking en teambespreking. Om de opbrengsten te verbeteren maken we een plan van aanpak. Op deze manier werken we actief en cyclisch aan het verbeteren van ons onderwijs. Van iedere leerling wordt een digitaal dossier van de leerling bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toetsgegevens van de verschillende jaren. Elk kind krijgt vanaf groep 1 een portfolio, waarin hij foto's en andere bewijsstukken kan bewaren van iets waar hij trots op is. De ontwikkeling van kinderen komt een aantal keren er jaar tijdens de groepsbespreking aan de orde. Bij deze bespreking is de leerkracht van de groep, de interne begeleider en de directeur aanwezig. Daar waar zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind, worden ouders tijdig geïnformeerd en betrokken en gesprekken gevoerd met ouder(s) en kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanuit onze visie werken we aan Sociaal Emotioneel Leren bij alle kinderen in groep 1 t/m 8. We vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden, omdat de kinderen naast cognitieve kennis en vaardigheden sociale vaardigheden nodig hebben om nu en later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. 

De definitie van sociaal-emotioneel leren is: het ontwikkelingsproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) verwerft zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Dat is nogal wat. Maar gelukkig kunnen de kinderen dit op school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en later. Ook in het kader van burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Besef van jezelf en de ander
  • Keuzes maken en zelfmanagement
  • Relaties kunnen hanteren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven