Basisschool Sint Bonifatius

Lijsterstraat 11 7481 BD Haaksbergen

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met de Cito-toetsen, de methode gebonden toetsen en eigen observaties kunnen wij de ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun schoolcarriere volgen. Dit alles maakt het mogelijk om tijdig te signaleren of de ontwikkeling van een kind afwijkt van wat te verwachten valt. Wij volgen de ontwikkeling van kleuters door bevindingen op het gebied van welbevinden, betrokkenheid en competenties, vast te leggen in de registratie van Onderbouwd. Vanaf groep 3 worden naast methodegebonden toetsen ook de CITO LOVS toetsen afgenomen. Van de mediotoetsen en eindtoetsen worden op school- groeps- en leerlingniveau analyses gemaakt en besproken tijdens de groepsbespreking en teambespreking. Om de opbrengsten te verbeteren maken we een plan van aanpak. Op deze manier werken we actief en cyclisch aan het verbeteren van ons onderwijs. Van iedere leerling wordt een digitaal dossier van de leerling bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toetsgegevens van de verschillende jaren. Elk kind krijgt vanaf groep 1 een portfolio, waarin hij foto's en andere bewijsstukken kan bewaren van iets waar hij trots op is. De ontwikkeling van kinderen komt een aantal keren er jaar tijdens de groepsbespreking aan de orde. Bij deze bespreking is de leerkracht van de groep, de interne begeleider en de directeur aanwezig. Daar waar zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind, worden ouders tijdig geïnformeerd en betrokken en gesprekken gevoerd met ouder(s) en kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven