Basisschool Sint Bonifatius

Lijsterstraat 11 7481 BD Haaksbergen

  • Met kerst eten we altijd samen.
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Bonifatius

Het team

Toelichting van de school

GROEPSLEERKRACHTEN: De groepsleerkrachten zijn de mensen die de kinderen begeleiden in de klas. Elke groep heeft zijn eigen leerkracht(en). In de meeste groepen krijgen de leerlingen te maken met twee of drie groepsleerkrachten.

INTERNE BEGELEIDER (IB-er): Is verantwoordelijk voor coördinatie en opzet van de zorg aan individuele leerlingen, voor de extra ondersteuning aan de leerkrachten bij het opzetten en uitvoeren van een ondersteuningsplan en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het kader van de zorgverbreding.  

COÖRDINATOR TALENTONTWIKKELING Is verantwoordelijk voor coördinatie van talentontwikkeling. De coördinator begeleidt en coacht kinderen en leerkrachten op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. De coördinator kijkt ook hoe alle talenten binnen de groepen optimaal ingezet kunnen worden.  

TAAL-LEESCOÖRDINATOR Is verantwoordelijk voor coördinatie en opzet van het leesonderwijs bij ons op school. De coördinator is aanspreekbaar voor dit vormingsgebied, voor de ondersteuning aan de leerkrachten bij het opzetten en uitvoeren van leesverbeterplannen en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het kader van leesonderwijs.  

REKENCOÖRDINATOR Is verantwoordelijk voor coördinatie en opzet van het rekenonderwijs bij ons op school. De coördinator is aanspreekbaar voor dit vormingsgebied, voor de ondersteuning aan de leerkrachten bij het opzetten en uitvoeren van de plannen en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het kader van rekenonderwijs.            

VAKLEERKRACHT: Verzorgt enkele uren per week in diverse groepen een bepaald vakgebied. Onze school heeft een vakleerkracht gymnastiek op dinsdagmiddag.  

ANTI-PESTCOÖRDINATOR Is eerste aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten en adviseert. Draagt zorg voor beleid zoals beschreven in anti-pestprotocol.  

COMPUTERCOÖRDINATOR (ICT-er): Is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van het computernetwerk, ontwikkelt samen met de directie het beleid en heeft een voortrekkersrol m.b.t de vernieuwingen op dit gebied.    

MEDEWERKER SECRETARIËLE ONDERSTEUNING:  Is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de leerling-administratie en secretariële ondersteuning van de directie in het kader van de financiële afhandeling van zaken en bestellingen. 

CONCIERGE: Deze collega verzorgt allerlei ondersteunende taken rond het onderwijsproces en binnen/buiten het gebouw. Zij is ook aanspreekpunt voor bezoekers van de school en draagt zorg voor een passende ontvangst en begeleiding bij vragen.   

STAGIAIRES: Gedurende het schooljaar werken verschillende stagiaires onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten op school.  

VRIJWILLIGERS: Binnen de school zijn vier pleinwachten actief en zij zorgen samen met een teamlid voor het toezicht op het plein gedurende de middagpauze. Soms komt het voor, dat iemand zich meldt als vrijwilliger. In gesprek bekijken we welke mogelijkheden er zijn.

DIRECTEUR: De directeur is integraal schoolleider en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de school en legt daarbij verantwoording af aan bestuur (CvB Stichting Keender). De uitvoering van de taken gebeurt in nauwe samenwerking met collega’s en ouders van leerlingen, om het concept van ‘samen school zijn’ constructief en ontwikkelend vorm te geven.  

EXTERNE DESKUNDIGEN: Daarnaast hebben we ook specialistische ondersteuning binnen de school, zoals een logopediste en een schrijftherapeut. Na schooltijd is er een aanbod van muziekles en typeles.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging van leerkrachten vanwege ziekteverlof of andere vormen van verlof kunnen wij een beroep doen op een vaste groep van leerkrachten binnen ons bestuur (Keender). In grote delen van het jaar is deze groep van leerkrachten toereikend om te kunnen voorzien in onze behoefte aan vervangers. Daarnaast is er een tweede groep vervangers die ook inzetbaar zijn. De coördinatie van het toewijzen van vervangers uit beide groepen ligt bij het mobiliteitscentrum van het ObT. Voor meer informatie over het mobiliteitscentrum klik hier

De realiteit in Nederland is dat vervangers niet altijd beschikbaar zijn. Voor onze regio geldt dat m.n. in de periodes van veel griep. Om de organisatie op onze school dan ook zo goed als mogelijk door te laten lopen hebben wij een protocol op gesteld dat in stappen beschrijft welke maatregelen wij nemen indien er geen vervangende leerkrachten beschikbaar zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de jongste kleuters is er aandacht voor het wennen aan het naar school gaan, voor gewoontevorming en regelmaat. Jonge kinderen leren al spelend. Bij de oudste kleuters gaat dat door, maar hier heeft de leerkracht meer een sturende rol. We werken in de kleutergroepen vanuit de belevingswereld van het kind.

We werken aan de hand van thema’s. Al spelend en lerend zijn kinderen bezig en ontwikkelen ze sociale vaardigheden. De methode die wij gebruiken voor de basisvaardigheden van rekenen, taal en motoriek is “Onderbouwd”. Bij elk thema volgen observaties om te kijken of het kind het doel van de les heeft behaald. Binnen spelend en ontdekkend leren zetten we spel in zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een uitdagende, boeiende en veilige leeromgeving. 


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de St.-Bonifatius streven we er naar een bepaalde hoeveelheid leerstof in een schooljaar te behandelen. Dit noemen we het leerstofjaarklassensysteem. Ons leerstofaanbod ia afgestemd op de einddoelen, die door de overheid zijn vastgesteld voor het BAO.

Doorstroom naar de volgende groep wordt samen met leerling, ouders en leerkracht besproken. We kijken daarbij naar de vorderingen, de leergroei en de brede ontwikkeling van het kind.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Bij Passend onderwijs gaat het erom dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op een school dicht in de buurt van waar zij wonen. Ook wij houden ons dagelijks bezig met de vraag: 'Hoe creëren we een passende onderwijsplek voor dit kind, binnen deze groep leeftijdsgenoten?' Om dit te realiseren doen wij onze uiterste best zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen, dus ook aan die kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Het uitgangspunt van passend onderwijs is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om voor elke leerling een passend aanbod te realiseren. Om dit te realiseren werken wij samen met reguliere en speciale scholen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 23.02 dat vanaf 1 augustus 2014 uitvoering geeft aan passend onderwijs in de regio Twente Zuid. Dit samenwerkingsverband met acht gemeenten, meer dan 240 scholen en ruim 36.000 kinderen mag groot genoemd worden. De deelnemende besturen hebben in de aanloop naar de invoering van passend onderwijs besloten het gebied in drie subregio’s te verdelen en aan te sluiten bij reeds in gang gezette ontwikkelingen. De school van uw kind(eren) maakt deel uit van de subregio Plein Midden Twente (PMT) en bestaat uit alle scholen voor primair onderwijs in Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. Plein Midden Twente werkt daarbij nauw samen met de gemeenten en de instellingen die daarbinnen werkzaam zijn.

Ondersteuningsstructuur binnen de basisschool.

Alle scholen binnen PMT hanteren een uniforme ondersteuningsstructuur en werken via die werkwijze aan de 1-zorgroute. Deze bestaat uit verschillende stappen die leerkrachten en de interne begeleider samen met ouders doorlopen om tot een optimale ondersteuning van kinderen te komen.  

Waar gaat het nu om?

In de meeste gevallen doorlopen kinderen de school zonder problemen, maar soms gaat het (tijdelijk) wat minder goed. In dat geval overleggen school en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een kind weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt en gaat het al snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat er “hulptroepen” kunnen worden ingeroepen. In dat geval kan een kind besproken worden in het ondersteuningsteam van de school. (SOT)  

Het Schoolondersteuningsteam (SOT)

Op onze school worden er 3 tot 4 SOT-besprekingen per jaar gehouden. Alleen die kinderen worden besproken over wie  van tevoren overleg is geweest met de ouders en daarvoor toestemming hebben verleend. Een schoolondersteuningsteam is een overleg binnen school waarin de ondersteuningsbehoefte van het kind centraal staat. Voordat een kind binnen het SOT wordt besproken is er al uitvoerig overleg geweest met ouders om zoveel mogelijk informatie bij de bespreking beschikbaar te hebben. De intern begeleider van de school heeft hierin een belangrijke rol. Deze werkt hierbij als contactpersoon. Het SOT maakt deel uit van het schoolteam en bestaat uit de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker en de aan de school verbonden orthopedagoog. Indien nodig kan het overleg worden aangevuld met externe deskundigen en/of de directeur van de school.  

Hoe werkt een Schoolondersteuningsteam?

Op onze school worden er 4 SOT-besprekingen per jaar gehouden. Alleen die kinderen worden besproken waar van te voren overleg over is geweest met ouders. Voorafgaand aan de bespreking ontvangen alle deelnemers aan het overleg een bespreeklijst met informatie over de ondersteuningsvraag. Tijdens het overleg probeert men te komen tot adviezen en afspraken. In een volgend overleg kan worden teruggekoppeld of de gemaakte afspraken zijn gelukt. Het kan zijn dat het SOT tot de conclusie komt dat een nader onderzoek of observatie wenselijk is. In overleg met de ouders wordt er dan een verzoek bij de directeur van de school neergelegd.  

Mogelijke ondersteuning

Binnen onze school kunnen wij verschillende vormen van ondersteuning bieden.  

Waar en op wie kan een beroep op worden gedaan?

- Inzet van een orthopedagoog van Keender om de onderwijsmogelijkheden van een kind in beeld te brengen. Meestal is voorafgaand, maar altijd na afloop van het onderzoek contact met ouders.

- Deskundigen op het gebied van jonge kinderen. Deze kunnen observeren en ouders en leerkrachten ondersteunen in de begeleiding van het kind.

- Medewerkers die deskundig zijn in de begeleiding van kinderen met cluster 3 of 4 kenmerken. Hierbij kan de aanvraag wel zijn ontstaan vanuit de situatie met een kind, maar wordt er steeds meer ingezet op de ondersteuning van leerkrachten in het werken met deze doelgroep. - Regisseurs van de gemeenten voor de inschakeling van extra jeugdzorg voor de leerling vanuit instanties die door de gemeenten worden bekostigd.

- Groepsondersteuning en leerkrachtondersteuning.  

En wat wanneer alles wat er is gedaan nog niet voldoende is?

Iedereen die betrokken is bij de ondersteuning van uw kind(eren) zal dat optimaal doen, eventueel met extra ondersteuning (School bestuurlijk arrangement). Toch komt het soms voor dat het ondanks alle inspanningen niet meer lukt binnen de basisschool en de ontwikkeling stagneert of het sociaal emotioneel functioneren van het kind een zorgelijke ontwikkeling doormaakt. Wanneer die situatie zich voordoet kunnen scholen in overleg met ouders besluiten om een aanvraag te doen voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring(TLV) voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. Dit wordt een arrangement genoemd. Die aanvraag wordt gedaan bij de Commissie voor Arrangementen, de CvA.  

Commissie voor Arrangementen (CvA)

De CvA beoordeelt aanvragen voor de afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring(TLV) van het Samenwerkingsverband voor plaatsing op een SO-school cluster 3 of 4 of SBO-school. De TLV wordt afgegeven door het SWV 23-02 op advies van de CvA van PMT. De CvA van PMT bestaat uit een voorzitter, een intern begeleider vanuit het SBO-onderwijs, twee orthopedagogen vanuit het SBO- en SO-onderwijs, een maatschappelijk werker en secretariële ondersteuning. De CvA vergadert wekelijks. De adviezen van de CvA worden naar de administratie van het samenwerkingsverband 23-02 gestuurd. Daar wordt de aanvraag formeel door de Toelaatbaarheidscommissie afgehandeld.   Meer informatie: www.pleinmiddentwente.nl www.swv2302.nl                            

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school wil het onderwijs nog beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In het schooljaar 2022-2023 zal nader onderzocht worden hoe dit nog beter kan worden vormgegeven.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Visie op onderwijs aan het jonge kind

Jonge kinderen hebben een aangeboren drang tot leren en ontdekken. Kinderen leren met hun handen, hoofd en hart. In en door hun spelen leren jonge kinderen zichzelf en de wereld om hen heen steeds beter kennen. Op de Bonifatius houden we rekening met en hebben we respect voor de eigenheid van het jonge kind. Daarom neemt in ons onderwijs aan het jonge kind spelend leren en ontdekkend leren vanuit doelen een belangrijke plaats in. Handelend in spelsituaties vindt ontwikkeling plaats. Op deze manier wordt een stevige basis gelegd voor het latere schoolse leren. Daarom creëert de Bonifatius een rijke leeromgeving waarin kinderen via spelactiviteiten tot leren komen. Binnen spelend en ontdekkend leren wordt spel als betekenisvol middel ingezet zodat onze jongste kinderen zich kunnen ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief en sensomotorisch gebied. Vanuit beweging en met behulp van alle zintuigen kunnen de kinderen de wereld om hen heen ontdekken en onderzoeken, zodat zij op kunnen groeien tot zelfstandige kinderen.  

Terug naar boven